Aktualności

W wydaniu głównym „Panoramy” TVP (11.06.) miała miejsce wypowiedź na temat podatków i prawa podatkowego. Szczególnie medialnym zagadnieniem staje się korzystanie ze struktur optymalizacyjnych osób z pierwszych stron światowych gazet. 

W dniu 26 października 2017 roku Sąd Najwyższy w sprawie pod sygn. akt II CSK 790/16 przychyli się do skargi kasacyjnej sporządzonej na rzecz klienta w sporze z jednostką sektora finansów publicznych. Spór proceduralny dotyczył legitymacji procesowej czynnej lidera konsorcjum budowalnego, który wystąpił z roszczeniem o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, tj. jednostki sektora finansów publicznych. Link do orzeczenia na stronie Sądu Najwyższego.

JPK VAT dla mikroprzedsiebiorców stanie się z dniem 1 stycznia 2018 roku obowiązkiem. Chodzi o art. 82 ust. 1b o.p. w zw. z art. 109 ust. 3 i 8a ustawy o VAT. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie wspomnianego obowiązku informacyjnego, uwzględniając zwłaszcza art. 193a par. 1 o.p. w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowych lub nawet postępowania podatkowego stanowić może z kolei zachowanie wyczerpujące znamiona czynu zabronionego z art. 83 k.k.s.: Szerzej o tym na sporyskarbowe.pl.