Aktualności

W dniu 2 lutego 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał korzystny dla Klienta wyrok oddalający skargę kasacyjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. NSA potwierdził konieczność respektowania przez organy administracji skarbowej zasady dwuinstancyjności, w tym zwrócił uwagę na istotę rzetelnego postępowania dowodowego i wnioskowania na podstawie przeprowadzonych dowodów. W orzeczeniu podkreślono: Organ odwoławczy nie jest (…) organem stricte kontrolującym prawidłowość rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji, ale samodzielnie, w oparciu o już zgromadzone (ewentualnie uzupełnione) dowody, ponownie rozstrzyga sprawę.

 

Uprawomocnił się korzystny dla Klienta wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 września 2017 roku. Kancelaria reprezentowała Klienta w sporze o wysokość opłaty adiacenckiej. WSA w Gorzowie Wlkp. podzielił stanowisko o braku zasady dowodu wyłącznego: organ II instancji w sposób nieuprawniony wywiódł, iż sporządzony na zlecenie organu operat szacunkowy mógłby zostać podważony jedynie poprzez złożony przez stronę kontroperat.

Pojęcie cen transferowych znane jest przede wszystkim z przepisów tzw. międzynarodowego prawa podatkowego. O powiązanych przedsiębiorstwach, w tym o korektach wspomina art. 9 MK OECD. Na początku 2018 roku warto jednak przypomnieć dużą wagę tego zagadnienia dla podatników krajowych (PIT i CIT), powiązanych nie tylko z przedsiębiorcami zagranicznymi, lecz również występujących i rozliczających się w ramach powiązań krajowych. W tym miejscu warto zaprosić na stronę sporyskarbowe.pl, w ramach której cykl opracowań poświęconych wspomnianej tematyce: rynkowość, powiązania, oświadczenie.