Aktualności

W dniu 28 lipca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020). Jest to dość obszerna nowelizacja jednego z najważniejszych aktów prawnych sektora finansów publicznych, a przy tym odnosi się do wyjątkowo dyskusyjnego zagadnienia – tzw. zamówień in-house. Szerzej na ten temat na sporyskarbowe.pl (Zamówienia publiczne 2016/2017: zamówienia in-house).

We wrześniu 2016 roku zostałem poproszony o wypowiedź medialną dla telewizji WTK na tematy związane z finansami publicznymi, a ściślej dotyczące tzw. transferów redystrybucyjnych. Wypowiedź dla WTK w ramach Pulsu Dnia została nadana w dniu 14 września 2016 roku.2016-09-14 (3)

W ramach jednego ze sporów podatkowych prowadzonych przez kancelarię organ odwoławczy przychylił się do stanowiska zażalenia o nadużyciu przez organ podatkowy I instancji art. 165a par. 1 o.p.: Gdy żądanie, o którym mowa w art. 165, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nie może wiązać się z merytoryczną oceną żądania. Odmówić wszczęcia postępowania można tylko z przyczyn formalnych.