Tomasz Bojkowski

Doradca. Pełnomocnik. Obrońca.

Prowadzenie sporów skarbowych, umiejętne przedstawienie stanowiska podatnika, obwinionego, oskarżonego, beneficjenta czy kierownika jednostki, jak również obrona Ich interesów wymaga znajomości specyfiki aktywności zawodowej Klienta.

radca prawny dr n. ekon. Tomasz Bojkowski

Aktualności

W dniu 30 grudnia 2021 roku w telewizji WTK odbyła się rozmowa na tematy dotyczące zmian w systemie podatkowym po dniu 31 grudnia 2021 roku. Szereg zmian w ramach tzw. Polskiego Ładu budzi emocje jeszcze przed dniem wejścia ich w życie. Zapraszam do obejrzenia materiału.

Problematyka finansów publicznych, w tym audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz dyscypliny finansów publicznych należy do szczególnych obszarów zainteresowań Katedry Finansów Publicznych UEP. W dniu 27 maja 2021 roku we współpracy z Ministerstwem Finansów przeprowadziłem webinaria dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych.

W dniu 7 grudnia 2021 roku zapadł przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (sygn. akt II FSK 637/19) korzystny dla Klienta wyrok w sporze z organem podatkowym. Spór związany był z konsekwencjami dla podatnika braku zachowania nienależytej staranność przy sporządzaniu, a następnie odczytywaniu treści protokołu, który organ sam sporządził. Orzeczenie NSA potwierdza, że do rzetelności i staranności są zobowiązane organy podatkowe, w tym zwłaszcza przy sporządzaniu i następnie czynieniu ustaleń na podstawie protokołu

Najnowsze wpisy

Zaległości podatkowe i przestępstwa finansowe w spółce z o.o. a wspólnik mniejszościowy

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Często w sytuacji konfliktu okazuje się, że uprawnienia wspólnika mniejszościowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają charakter iluzoryczny. Jakkolwiek bowiem spółka z o.o. uważana jest za spółkę kapitałowo – osobową, to jednak o realnej pozycji decyduje kapitał (liczba udziałów, którymi on dysponuje). Dla przykładu – wspólnik ma prawo do udziału w zysku tylko wtedy, gdy został on przeznaczony do podziału uchwałą wspólników podjętą odpowiednią większością głosów. To wspólnicy większościowi decydują zatem, czy dywidenda zostanie wypłacona. Powszechnym scenariuszem w skonfliktowanej spółce z o.o. jest coroczne przeznaczanie wypracowanego przez spółkę zysku na dalszy rozwój spółki. W konsekwencji żaden ze wspólników nie może skorzystać z dywidendy. Korzyści finansowe trafiają wówczas do udziałowców większościowych, którzy zapewnili sobie miejsce w zarządzie i pobierają z tego tytułu wynagrodzenie lub w inny sposób transferują do siebie środki spółki. Mniejszościowy pakiet udziałów nie pozwala natomiast na uzyskanie realnego wpływu na politykę dywidendową spółki. Rozmowy i negocjacje nie przynoszą rezultatu, a pozyskana wiedza o prowadzeniu spraw spółki, w tym o zaległościach podatkowych a nawet wszczętych postępowaniach karnych skarbowych może stawiać pod znakiem zapytania realną wartość posiadanych udziałów. Wówczas dalsze funkcjonowanie w spółce może stracić sens dla wspólnika mniejszościowego. Pojawia się podstawowe pytanie: co dalej?

Czytaj dalej

Kompendium wiedzy o spółkach komandytowych

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o podatki

W ostatnich latach w Polsce możemy zauważyć znaczący wzrost liczby spółek komandytowych. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego 31 grudnia 2017 roku było w Polsce zarejestrowanych aż 30 654 spółek komandytowych. 10 lat wcześniej liczba ta wynosiła zaledwie 2 632. Najbardziej dynamiczny przyrost przypada na rok 2015 – odnotowano wówczas wzrost aż o 30,3%. W tym samym okresie liczba spółek z o.o. wzrosła jedynie o 10,8%. Zwiększająca się liczba osób wybierających tę formę prowadzenia biznesu dowodzi wysokiej atrakcyjności spółek komandytowych. Chcesz dowiedzieć się więcej ?

Czytaj dalej