Doradca. Pełnomocnik. Obrońca.

Prowadzenie sporów skarbowych, umiejętne przedstawienie stanowiska podatnika, obwinionego, oskarżonego, beneficjenta czy kierownika jednostki, jak również obrona Ich interesów wymaga znajomości specyfiki aktywności zawodowej Klienta.

radca prawny dr n. ekon. Tomasz Bojkowski

Aktualności

W dniu 11 stycznia 2021 roku telewizja WTK w programie “Otwarta Antena” poruszyła temat wpływu obciążeń publicznoprawnych na ceny w 2021 roku. W programie poruszono między innymi sprawę opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT, tzw. podatku handlowego, opłaty mocowej czy też znanego szerzej jako opłata cukrowa obciążenia niektórych produktów spożywczych. Zapraszam do obejrzenia pełnej rozmowy.

W dniu 29 października 2020 roku miała miejsce konferencja naukowa on-line na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Konferencję zorganizowano pod tytułem przewodnim: Audyt wewnętrzny w czasach kryzysu. W ramach konferencji wygłosiłem referat pt. Kontrola zarządcza w czasach kryzysu. Konferencja stanowiła wydarzenie podsumowujące współpracę Katedry Finansów Publicznych UEP oraz Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

W dniu 30 grudnia 2020 roku zapadł przed Sądem Okręgowym w Poznaniu korzystny dla Klienta kancelarii wyrok w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Spór dotyczył zakresu przedmiotowego art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Sąd podzielił argumentację sprowadzającą się do zanegowania możliwości automatycznego rozszerzania stosunku pracy na gruncie ubezpieczeń społecznych bez wykazania przez organ rentowy korzyści ekonomicznych z pracy przez beneficjenta (pracodawcę).

Najnowsze wpisy

Zaległości podatkowe i przestępstwa finansowe w spółce z o.o. a wspólnik mniejszościowy

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Często w sytuacji konfliktu okazuje się, że uprawnienia wspólnika mniejszościowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają charakter iluzoryczny. Jakkolwiek bowiem spółka z o.o. uważana jest za spółkę kapitałowo – osobową, to jednak o realnej pozycji decyduje kapitał (liczba udziałów, którymi on dysponuje). Dla przykładu – wspólnik ma prawo do udziału w zysku tylko wtedy, gdy został on przeznaczony do podziału uchwałą wspólników podjętą odpowiednią większością głosów. To wspólnicy większościowi decydują zatem, czy dywidenda zostanie wypłacona. Powszechnym scenariuszem w skonfliktowanej spółce z o.o. jest coroczne przeznaczanie wypracowanego przez spółkę zysku na dalszy rozwój spółki. W konsekwencji żaden ze wspólników nie może skorzystać z dywidendy. Korzyści finansowe trafiają wówczas do udziałowców większościowych, którzy zapewnili sobie miejsce w zarządzie i pobierają z tego tytułu wynagrodzenie lub w inny sposób transferują do siebie środki spółki. Mniejszościowy pakiet udziałów nie pozwala natomiast na uzyskanie realnego wpływu na politykę dywidendową spółki. Rozmowy i negocjacje nie przynoszą rezultatu, a pozyskana wiedza o prowadzeniu spraw spółki, w tym o zaległościach podatkowych a nawet wszczętych postępowaniach karnych skarbowych może stawiać pod znakiem zapytania realną wartość posiadanych udziałów. Wówczas dalsze funkcjonowanie w spółce może stracić sens dla wspólnika mniejszościowego. Pojawia się podstawowe pytanie: co dalej?

Czytaj dalej

Kompendium wiedzy o spółkach komandytowych

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o podatki

W ostatnich latach w Polsce możemy zauważyć znaczący wzrost liczby spółek komandytowych. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego 31 grudnia 2017 roku było w Polsce zarejestrowanych aż 30 654 spółek komandytowych. 10 lat wcześniej liczba ta wynosiła zaledwie 2 632. Najbardziej dynamiczny przyrost przypada na rok 2015 – odnotowano wówczas wzrost aż o 30,3%. W tym samym okresie liczba spółek z o.o. wzrosła jedynie o 10,8%. Zwiększająca się liczba osób wybierających tę formę prowadzenia biznesu dowodzi wysokiej atrakcyjności spółek komandytowych. Chcesz dowiedzieć się więcej ?

Czytaj dalej