W dniu 2 lutego 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał korzystny dla Klienta wyrok oddalający skargę kasacyjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. NSA potwierdził konieczność respektowania przez organy administracji skarbowej zasady dwuinstancyjności, w tym zwrócił uwagę na istotę rzetelnego postępowania dowodowego i wnioskowania na podstawie przeprowadzonych dowodów. W orzeczeniu podkreślono: Organ odwoławczy nie jest (…) organem stricte kontrolującym prawidłowość rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji, ale samodzielnie, w oparciu o już zgromadzone (ewentualnie uzupełnione) dowody, ponownie rozstrzyga sprawę.

Uprawomocnił się korzystny dla Klienta wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 września 2017 roku. Kancelaria reprezentowała Klienta w sporze o wysokość opłaty adiacenckiej. WSA w Gorzowie Wlkp. podzielił stanowisko o braku zasady dowodu wyłącznego: organ II instancji w sposób nieuprawniony wywiódł, iż sporządzony na zlecenie organu operat szacunkowy mógłby zostać podważony jedynie poprzez złożony przez stronę kontroperat.

JPK VAT dla mikroprzedsiebiorców stanie się z dniem 1 stycznia 2018 roku obowiązkiem. Chodzi o art. 82 ust. 1b o.p. w zw. z art. 109 ust. 3 i 8a ustawy o VAT. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie wspomnianego obowiązku informacyjnego, uwzględniając zwłaszcza art. 193a par. 1 o.p. w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowych lub nawet postępowania podatkowego stanowić może z kolei zachowanie wyczerpujące znamiona czynu zabronionego z art. 83 k.k.s.: Szerzej o tym na bojkowski.pl.

W wydaniu głównym „Panoramy” TVP (6 listopada 2017 roku) miała miejsce wypowiedź na temat podatków i prawa podatkowego. Szczególnie medialnym zagadnieniem staje się korzystanie ze struktur optymalizacyjnych osób z pierwszych stron światowych gazet.

W dniu 26 października 2017 roku Sąd Najwyższy w sprawie pod sygn. akt II CSK 790/16 przychyli się do skargi kasacyjnej sporządzonej na rzecz klienta w sporze z jednostką sektora finansów publicznych. Spór proceduralny dotyczył legitymacji procesowej czynnej lidera konsorcjum budowalnego, który wystąpił z roszczeniem o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, tj. jednostki sektora finansów publicznych. Link do orzeczenia na stronie Sądu Najwyższego.

JPK VAT dla mikroprzedsiebiorców stanie się z dniem 1 stycznia 2018 roku obowiązkiem. Chodzi o art. 82 ust. 1b o.p. w zw. z art. 109 ust. 3 i 8a ustawy o VAT. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie wspomnianego obowiązku informacyjnego, uwzględniając zwłaszcza art. 193a par. 1 o.p. w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowych lub nawet postępowania podatkowego stanowić może z kolei zachowanie wyczerpujące znamiona czynu zabronionego z art. 83 k.k.s.: Szerzej o tym na bojkowski.pl.

Program „Lustra” TVP Poznań (19.09.): z Prezesem Zarządu WZP Lewiatan oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego o finansach publicznych. W programie poruszono między innymi zagadnienie polityki wydatkowej (transferowej) budżetu państwa.

„Podatkowy Zawrót Głowy” nadany przez TVP 3 (26.09.). W programie wypowiedź na temat historii systemu podatkowego w Polsce. Była okazja przypomnienia o specyficznych, zapomnianych konstrukcjach danin publicznych. Również one mogły być przedmiotem sporów skarbowych.

Zgodnie z art. 80b k.k.s.: Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Do k.k.s. wprowadzono zatem pojęcie „sprawozdania z badania”, które występuje obok sprawozdania finansowego. Wspomniane dokumenty nie są jednak znane wprost przepisom prawa podatkowego. W słowniczku (art. 53 par. 30f k.k.s.) znalazło się doprecyzowujące odesłanie do przepisów prawa bilansowego. Szerzej: Chwalimy się sprawozdaniem…

O czynnościach sprawdzających, kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych i sporach sądowo-administracyjnych w „Podatkowym Zawrocie Głowy” TVP Poznań. Zapraszam do obejrzenia pełnego materiału pod linkiem. Przygotowany program pozwala zorientować się w podstawowych zagadnieniach dotyczących sporów skarbowych, przy konieczności uzupełnienia, że istotne są również aspekty proceduralne sporów karnych skarbowych.

2017-04-28 (6)

W TVP 3 ze Skarbikiem Miasta Poznania, Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne oraz Rzecznikiem Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu o sporach w finansach publicznych


2017-05-04 (1) 2017-05-04

Decyzją z sierpnia 2017 roku zakończył się spór administracyjny dotyczący samowoli budowlanej. Kancelaria reprezentowała Klienta, któremu nakazano rozbiórkę wykonanych po dniu 1 stycznia 1995 roku prac. Zakończony sukcesem spór trwał kilka lat i obejmował zarówno etap administracyjny, w tym tryb nadzwyczajny (stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej), jak również sądowo – administracyjny (dwa korzystne dla Klienta orzeczenia sądów administracyjnych I instancji). Organ odwoławczy ostatecznie uchylił decyzję rozbiórkową i umorzył postępowanie.

W Pulsie Dnia Telewizji WTK proszono ciągle aktualny temat udziału jednostek samorządu terytorialnego, w tym Miasta Poznania w podatkach centralnych. Głównym problem jest oczywiście podatek dochodowy od osób fizycznych, który powinien być rozliczany w miejscu zamieszkania.

2017-03-31 (3)

Prowadząc sprawy podatkowe, karne skarbowe, ale i administracyjne, cywilne czy dyscyplinarne często mierzymy się… z kalendarzem. 7 dni, 14 dni, 30 dni, miesiąc czy dwa miesiące są doskonale znanymi terminami każdemu pełnomocnikowi zawodowemu. Są to jednak terminy często faktycznie „krótsze”, co wynika albo z konieczności dokonania innych czynności, albo wręcz z otrzymania decyzji klienta po kilku lub kilkunastu dniach. W tych okolicznościach zdarza się dokonywanie czynności „na ostatnią chwilę”, nie tylko w ostatnim dniu terminu, co w ostatnich godzinach tego dnia. Szerzej o ciekawym orzeczeniu dotyczącym przywracania terminów piszemy na bojkowski.pl: Przywracanie terminu a awaria komputera prawnika.

Najprawdopodobniej w dniu 1 czerwca 2017 roku wejdą w życie przepisy dotyczące między innymi zasad finansów publicznych, w tym gospodarowania środkami publicznymi. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (czeka na podpis Prezydenta RP) zamierza się dodać do ustawy o finansach publicznych art. 54a. Ma on uporządkować wątpliwości towarzyszące kolizji art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na antenie Radia Merkury Poznań Tomasz Bojkowski rozmawiał na temat zagadnień podatków i prawa podatkowego. W ramach programu Ekonomizer zwrócono szczególną uwagę na tzw. odwrócony VAT w usługach budowlanych oraz na problem przedawnienia podatkowego. W styczniu 2017 roku Trybunał Konstytucyjny otworzył na nowo rozprawę w sprawie konstytucyjności przepisów ordynacji podatkowej pozwalających zawieszać bieg terminu przedawnienia podatkowego z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego. Zapraszamy do pełnego odsłuchania audycji.

W dniu 26 stycznia 2017 roku wspólnie z Panem drem Tomaszem Garbusewiczem nadarzyła się możliwość spotkania przedstawicieli instytucji publicznych oraz biznesu w ramach I Konferencji Rady Finansów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dr Tomasz Gabrusewicz (Wiceprzewodniczący Rady ds. kontaktów z biznesem) oraz dr Tomasz Bojkowski (Wiceprzewodniczący Rady ds. kontaktów z instytucjami publicznymi) byli moderatorami części sesyjnych. Konferencja odbyła się pod hasłem „Wyzwania współczesnych finansów – teoria i praktyka – oczekiwania i możliwości współpracy”.

Coraz trudniej w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2017 roku Sąd Najwyższy przyznał rację ZUS w sporze z osobą prowadząca aktywność w zakresie „wspierania twórczości artystycznej”. Jest to dość dziwne sformułowanie zakresu przedmiotowego działalności, ale podkreślić należy, że chodziło w istocie o współudział w wykonaniu koncertu wraz z zespołem. Wykonujący dzieło (zlecenie) współtworzył koncert z orkiestrą, uczestniczył w próbach i miał otrzymać honorarium z tego tytułu. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie spór z ZUS, czy taka aktywność może być przedmiotem umowy o dzieło. Szerzej: III UK 53/16 – ZUS znowu górą…

Z dniem 1 stycznia 2017 roku rozpoczęła działalność spółka Kancelaria Wsparcia Biznesowego Bojkowski i Gabrusewicz sp. z o.o. Podstawowym celem działalności Spółki będzie doradztwo gospodarcze w zakresie działań strategicznych oraz operacyjnych. W ramach przygotowywanej oferty znajdą się między innymi usługa audytu wspierającego, opinie ekonomiczne oraz korygujące zalecenia związane z realizowaną strategią. Szerzej na temat spółki na stronie bojkowski-gabrusewicz.pl.

Zmiany, zmiany, zmiany… Dzień 1 stycznia to tradycyjnie dzień wejścia w życie wielu nowelizacji przepisów prawa podatkowego. Rok 2017 nie jest w tym względzie wyjątkiem. O szczegółach informujemy wycinkowo w ramach wpisów na bojkowski.pl. Szczególnym zainteresowaniem „cieszy się” zmiana dotycząca sektora budowlanego, związana z tzw. odwróconym obciążeniem. Szerzej we wpisie: VAT 2017: sektor budowlany, czyli załącznik nr 14.

Sukcesem zakończył się dla Klienta kancelarii spór podatkowy o prawo spadkobiercy do nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zagadnieniem problemowym był skutek zdarzeń mających swoje źródło przed śmiercią podatnika, ale mogących być ujawnione po śmierci podatnika. Innymi słowy, podatnik przed śmiercią nie zdążył w odpowiedni sposób skorygować zeznania celem wykazania nadpłaty. W ramach prowadzonego przez kancelarię sporu organ podatkowy przyznał taką możliwość spadkobiercy.

W listopadzie 2016 roku zostałem poproszony o wypowiedź medialną dla telewizji WTK w sprawach dotyczących finansów publicznych, w tym systemu emerytalnego oraz kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wypowiedź została nadana w ramach programu Gość Wieczoru. Pełne nagranie wypowiedzi w linku do strony telewizji WTK.2016-12-01

Problem tzw. kwoty wolnej jest związany z utrzymaniem brzmienia art. 27 ust. 1 ustawy o PIT w niezmienionym kształcie od 2009 roku. Nowelizacja art. 27 ustawy o PIT przewiduje mechanizm weryfikacji sprowadzający się do zobowiązania ministra właściwego do finansów publicznych, aby do 15 września roku poprzedzającego rok podatkowy przedstawiał Radzie Ministrów informację w tym zakresie. Nie wchodząc w szczegóły dotyczące ustalenia koszyka dóbr szacunki dotyczące wspomnianego minimum oscylują w granicach 500,00 PLN – 600,00 PLN w skali miesiąca, a więc przyjmując w uproszczeniu kwotę 550,00 zł uzyskujemy kwotę 6.600,00 PLN. Szerzej na bojkowski.pl.

W dniu 4 listopada 2016 roku miało miejsce uroczyste zakończenie V edycji Studiów Podyplomowych dla Kadry Oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej prowadzonych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
img_6387

We wrześniu 2016 roku zostałem poproszony o wypowiedź medialną dla TVP na tematy związane z Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a ściślej na temat aspektów finansowych zamierzeń strategicznych. Wypowiedź dla TVP w ramach Panoramy została nadana w dniu 28 września 2016 roku.2016-10-07-1

Okres jesienny z reguły łączy się z ujawnianiem lub doprecyzowywaniem pomysłów dotyczących zmian w konstrukcjach podatkowych. Projekt z dnia 14 października 2016 roku dotyczący ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw świadczy jednak o tym, że konstrukcja VAT ma być gruntownie przebudowana. Obok bowiem przepisów o charakterze porządkującym lub doprecyzowującym znalazły się pomysły o wręcz systemowym charakterze (szerzej na bojkowski.pl).

W październiku 2016 roku zostałem poproszony o udział w debacie telewizyjnej telewizji WTK. Chodziło o wymianę poglądów na temat działań administracji rządowej w ramach pierwszego roku sprawowania rządów. W debacie pojawiły się wątki związane z finansami publicznymi, w tym związane z programem 500plus.

2016-10-24-8

W dniu 28 lipca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020). Jest to dość obszerna nowelizacja jednego z najważniejszych aktów prawnych sektora finansów publicznych, a przy tym odnosi się do wyjątkowo dyskusyjnego zagadnienia – tzw.zamówień in-house. Szerzej na ten temat na bojkowski.pl (Zamówienia publiczne 2016/2017: zamówienia in-house).

We wrześniu 2016 roku zostałem poproszony o wypowiedź medialną dla telewizji WTK na tematy związane z finansami publicznymi, a ściślej dotyczące tzw. transferów redystrybucyjnych. Wypowiedź dla WTK w ramach Pulsu Dnia została nadana w dniu 14 września 2016 roku.2016-09-14 (3)

W ramach jednego ze sporów podatkowych prowadzonych przez kancelarię organ odwoławczy przychylił się do stanowiska zażalenia o nadużyciu przez organ podatkowy I instancji art. 165a par. 1 o.p.: Gdy żądanie, o którym mowa w art. 165, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nie może wiązać się z merytoryczną oceną żądania. Odmówić wszczęcia postępowania można tylko z przyczyn formalnych.

Zamieszanie związane z tzw. Jednolitymi Plikami Kontrolnymi dotknęło również jednostki sektora finansów publicznych. Zaczęto bowiem analizować ustawę o swobodzie działalności gospodarczej pod kątem możliwości zastosowania przepisów przejściowych. Sprawa stała się na tyle poważna i budząca emocje, że stanowisko musiał zająć Minister Finansów wydając interpretację ogólną. Szerzej na ten temat na bojkowski.pl (…29, …30, …1 lipca – JPK (Interpretacja ogólna Ministra Finansów)).

W dniu 14 czerwca 2016 roku została opublikowana ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Tytuł ustawy może być mylący, ponieważ sugeruje zmiany w odniesieniu do kilku aktów prawnych. W rzeczywistości chodzi jednak przede wszystkim o wprowadzenie norm kompetencyjnych związanych z tzw. przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania. Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi czy ustawy o podatku od towarów i usług ma charakter towarzyszący. Szerzej na ten temat piszemy na blogu o sporach skarbowych  (link).

Kancelaria prowadzi spór podatkowy spadkobiercy podatnika z organem podatkowym. Osią sporu jest uprawnienie do korekty zeznania podatnika po śmierci podatnika, którego następstwem jest nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprawa ma precedensowy charakter, gdyż zdarzenia będące przyczyną korekty zeznania miały miejsce przed śmiercią podatnika, ale orzeczenie sądu powszechnego dotyczące tej kwestii po śmierci.

W maju 2016 roku uruchomiona została strona internetowa poświęcona centralizacji VAT oraz pre-współczynnikowi VAT. Strona mająca charakter informacyjny związana jest przede wszystkim z uprawnieniami, ale i obowiązkami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi zarówno z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Szerzej na ten temat na www.centralizacja-vat.pl.

W maju 2016 roku znowelizowano ustawę nowelizująca ordynację podatkową w zakresie między innymi tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nowe obowiązki ewidencyjne, w tym ich zakres podmiotowy i przedmiotowy budzą szereg uwag krytycznych. Wynika to przede wszystkim z bardzo nieczytelną techniką legislacyjną. Szerzej na ten temat piszemy na blogu o sporach skarbowych  (link).

W maju 2016 roku zostałem poproszony o wypowiedź medialną dla TVP na tematy związane z podatkami oraz prawem podatkowym. Wypowiedź dla TVP 1 (Wiadomości) została nadana w dniu 10 maja 2016 roku.

2016-05-10 (8)

W dniu 25 kwietnia 2016 roku miał miejsce Finał KonkursuFinansomania realizowanego na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Konkurs – koordynowany przez Pana dra Tomasza Gabrusewicza – w tym roku miał również edycję Finansomania – Junior dedykowaną dla młodzieży szkół średnich. Kancelaria ma przyjemność współłczestniczyć w tym przedsięwzięciu.

W kwietniu 2016 roku sporo uwagi w mediach poświęcono Krajowej Administracji Skarbowej. Wiele wątpliwości, które towarzyszy planowanej reformie wynika z konieczności lub chęci połączenia służb mundurowych z niemurowanymi. Szczegóły nowych rozwiązań administracyjnych nie są jednak jeszcze w pełni znane. Szerzej na ten temat piszemy na blogu o sporach skarbowych  (link).

2016-04-28 (1)

W kwietniu 2016 roku nadarzyła się okazja do przedstawienia poglądów na temat związku pomiędzy Wieloletnim Planem Finansowym Państwa a finansami jednostek samorządu terytorialnego w mediach. Wypowiedź dla TVP 2 (Panorama) miała miejsce w dniu 26 kwietnia, a dla WTK (Puls Dnia) – 27 kwietnia.

W dniu 12 marca 2016 roku miała miejsce inauguracja I edycji Master of Public Administration, studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Mam zaszczyt współtworzyć Radę Programową MPA oraz pełnić funkcję Zastępcy Dyrektora Programu MPA (link). Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz uczelni oraz patronów studiów, tj. Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

W marcu 2016 roku sporo uwagi w mediach poświęcono tzw. ogólnej klauzuli o unikaniu opodatkowania. Trudność w precyzyjnym uregulowaniu wspomnianej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania związana jest nie tyle z wymogami prawidłowej legislacji, co w trudności ustalenia, co jest unikaniem, a co elementem optymalizacji podatkowej. Szerzej na ten temat piszemy na blogu o sporach skarbowych  (link).

W marcu 2016 roku wyznaczono pierwszy termin posiedzenia sądowego w procesie przeciwko jednej z uczelni wyższych. Kancelaria reprezentuje wykonawcę zamówienia publicznego w sporze o zapłatę. Istotą sporu sprowadza się do niewykonania lub nienależytego wykonania przez jednostkę sektora finansów publicznych (zamawiającego) obowiązku współdziałania.

W dniu 24 lutego 2016 roku Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann powołał Zespół Ekspertów przy Wojewodzie Wielkopolskim. Przyjmując z zaszczytem propozycję Wojewody Wielkopolskiego współkształtowania wspomnianego zespołu doradczego, podjąłem się obowiązku wspierania Wojewody w sprawach z zakresu finansów publicznych (Zarządzenie nr 70/16 w sprawie powołania Zespołu Ekspertów przy Wojewodzie Wielkopolskim).

W dniu 17 lutego 2016 roku odbyła się na antenie Radia Merkury audycja Pani Agnieszki Gulczyńskiej na temat podatku od handlu detalicznego. Stała się ona sposobnością do wymiany poglądów z Panią Posłanką Pauliną Hennig – Kloską, Panem Posłem Bartłomiejem Wróblewskim oraz Panem Przewodniczącym Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Wojciechem Krukiem w sprawie podatku od handlu detalicznego (link).

W lutym 2016 roku odbyło się posiedzenie organizacyjne w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie. Niebawem ruszy proces karny, w którym kancelaria broni oskarżonych o czyny zabronione z k.k.s. i k.k. powiązane z tzw. procederem wystawiania pustych faktur. W kwietniu planowane są kolejne posiedzenia Sądu. W równoległej sprawie podatkowej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał racje podatników.

Rok 2016 przywitaliśmy z założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi dwóch podatków – tzw. bankowego oraz od handlu detalicznego. Pierwsza ze wspomnianych danin stała się podstawą wprowadzenia podatku od niektórych instytucji finansowych. Szerzej na ten temat pisaliśmy 5 stycznia 2016 roku w ramach sporów skarbowych (link).

Ciągle aktualny pozostaje problem tzw. centralizacji VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Projekt odpowiednich regulacji, które miałyby za zadanie uporządkować sytuację powstałą po orzeczeniu TSUE jest jednak ciągle w fazie legislacyjnej obróbki. Czas pokaże, czy uda się bez większych problemów organizacyjno – budżetowych przejść przez niełatwy proces korekt. Szerszy komentarz w ramach sporów skarbowych (link).

Na początku stycznia 2016 roku WSA w Poznaniu doręczył uzasadnienie wyroku uchylającego decyzję podatkową w sprawie tzw. pustej faktury. Abstrahując od istoty sporu podatkowego Klienta z organem podatkowym, warto podkreślić, że Sąd przychylił się między innymi do zarzutu naruszenia zasady dwuinstancyjności postępowania. Innymi słowy, Sąd zanegował praktykę “kopiuj – wklej”, o czym pisaliśmy kilka miesięcy temu (link).

Sporo się działo w sprawie systemu podatkowego w Polsce w grudniu 2015 roku. Przede wszystkim zwracano uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze, nowe podatki mają się pojawić już 2016 roku – mowa o podatku bankowym oraz podatku od handlu detalicznego (z opcją lub bez ograniczenia do tzw. wielkopowierzchniowej sprzedaży). Po drugie, planuje się gruntowną przebudowę systemu VAT oraz, po trzecie, wprowadzenie tzw. kwoty wolnej, podniesionej do poziomu przynajmniej minimum egzystencji. Na temat tej ostatniej kwestii z szerszej perspektywy na antenie Radia Merkury – (link).

W dniu 22 grudnia 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozstrzygnął skargę Klienta w sprawie decyzji rozbiórkowej. Kancelaria reprezentuje przedsiębiorcę w sporze z organami nadzoru budowlanego, które żądają rozbiórki obiektu powstałego przed dniem 1 stycznia 1995 roku (spór ma charakter nie tylko prawny, ale i techniczny). Sąd przychylił się do skargi i uchylił decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach.

W dniu 17 grudnia 2015 roku komisja orzekająca uniewinniła byłego dyrektora szpitala od zarzutów naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie zapłaty odsetek za nieterminowe wykonanie zobowiązań przez jednostkę sektora finansów publicznych, jak również w zakresie wyboru wykonawcy z pominięciem prawa zamówień publicznych. Kancelaria doradzała dyrektorowi przy przygotowaniu linii obrony. Komisja orzekająca przychyliła się do stanowiska o dochowaniu należytej staranności przed dyrektora.

Ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe Master Of Public Administration UEP.  Studia są przeznaczone głównie dla kadry zarządzającej oraz pracowników jednostek administracji publicznej (rządowej i samorządowej), pracowników innych jednostek sektora finansów publicznych lub współpracujących z tymi jednostkami, a także osób pretendujących do stanowisk kierowniczych we wspomnianych jednostkach (link).

W dniach 18-20 listopada 2015 roku odbyła się w Krakowie konferencja pt. „Dyscyplina finansów publicznych – 10 lat obowiązywania ustawy”. Będąc wśród autorów opracowań miałem możliwość zaprezentowania artykułu na temat „Kontratypów w dyscyplinie finansów publicznych”. Zachęcam do lektury: „Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka” pod red. Marcina Smagi oraz Mateusza Winiarza. Szerzej o problematyce (bojkowski.pl).

W listopadzie 2015 roku odbyła się pierwsza rozprawa administracyjna w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie w postępowaniu antymonopolowym. Kancelaria reprezentuje jedną ze stron postępowania w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w zakresie polityki cenowej (ustalanie cen sztywnych oraz minimalnych), mającej bezpośredni wpływ na konkurencję na rynku właściwym.

W październiku 2015 roku doszło do komunalizacji Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o. W wyniku tego procesu Miasto Poznań stało się właścicielem wspomnianej spółki. Powyższa okoliczność stała się sposobnością do dyskusji na temat konsekwencji tego wydarzenia dla Miasta Poznań oraz Poznaniaków na antenie telewizji WTK (link).

Prace Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego budziły i budzą bardzo duże zainteresowanie praktyków oraz teoretyków podatków i prawa podatkowego. W październiku sporo na ten temat mówiono w mediach. Moja wypowiedź na antenie TVP (link). Szerzej na ten temat piszemy również na blogU: Założenia kierunkowe „nowej” ordynacji podatkowej.

W październiku 2015 roku odbyła się pierwsza rozprawa przed komisją orzekającą (postępowanie dotyczy byłego dyrektora szpitala, któremu kancelaria doradza w charakterze zagadnień obrończych). Spór o dyscyplinę finansów publicznych związany jest zarówno z trudną sytuacją szpitala, skutkującą przeterminowaniem zobowiązań (odsetki), jak również ważnego i trudnego zagadnienia dotyczącego pojęcia usług transportu sanitarnego w kontekście zamówień publicznych.

Braliśmy udział w Solid Logistics ŠKODA Poznań Bike Challenge 2015 – wspaniałej imprezie rowerowej w Poznaniu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie tym, którzy osiągnęli zamierzony rezultat. Do zobaczenia za rok.

W mediach sporo uwagi poświęca się sprawie przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż lodów. Wygrał on spór z organami podatkowymi, którego istotą była prawidłowa kwalifikacji towaru. Organy podatkowe uważały, że przedsiębiorstwa sprzedawał mrożone napoje (objęte stawką podstawową), a podatnik, że lody. Szerzej na ten temat na blogu Spory Skarbowe – wpis: Czy lody to lody? Spór skarbowy o lody.

We wrześniu 2015 roku zakończyło się postępowanie przed komisją orzekającą, w toku którego kancelaria doradzała klientowi będącemu dyrektorem szkoły. Zarzut dotyczyły nieprawidłowości związanych ze sprawozdawczością budżetową. Postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostało ostatecznie umorzone.

W dniu 15 sierpnia 2015 roku weszła w życie nowelizacja procedury sądowo-administracyjnej. Zmiana wynika z ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 658). Warto przede wszystkim odnotować dodany art. 57a. Szerzej na ten temat na blogu o sporach skarbowych.

W sierpniu 2015 roku ruszył proces sądowy przeciwko ZUS. Kancelaria reprezentuje zatrudniającego prowadzącego edukacyjną aktywność zawodową. Spór z ZUS dotyczy kwalifikacji prawnej umowy o dzieło. Organ rentowy stoi na stanowisku, że umowa nie obejmowała rezultatu, z czym nie zgadza się Klient kancelarii. Rozprawa została odroczona do października 2015 roku.

W sierpniu 2015 roku kancelaria rozpoczęła współpracę z przedsiębiorcami, którym zarzuca się nieświadomy udział w tzw. karuzeli podatkowej. Wszczęte postępowania podatkowe najprawdopodobniej doprowadzą do zakwestionowania prawa do tzw. zwrotu VAT. Mechanizm karuzeli podatkowej, prosty w teorii, w praktyce przebiega bardzo różnie. O karuzelach podatkowych pisaliśmy w marcu oraz w pewnym zakresie w sierpniu. Ten ostatni wpis ma ukazać jak złożony potrafi być spór z organem administracji podatkowej.

W dniu 1 lipca 2015 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania karnego oraz towarzysząca jej zmiana kodeksu karnego. Zmiany wynikają z dwóch ustawy nowelizujących: ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz. 1247) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396). Uprawnionym do obrony w sprawach karnych (a przede wszystkim karnych skarbowych) jest również radca prawny.

W lipcu 2015 roku zakończył się sukcesem spór podatkowy, w którym współuczestniczyła w charakterze doradcy kancelaria. Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność decyzji podatkowej organu podatkowego pierwszej instancji. Przedmiotem sporu był zakres podmiotowy opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

W lipcu 2015 roku kancelaria doradzała kierownikowi jednostki sektora finansów publicznych (dyrektorowi szpitala) w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zarzut powiązany był ze stwierdzoną w ramach kontroli jednostki nieprawidłowością polegającą na nieterminowym wykonaniu zobowiązań skutkującym obowiązkiem zapłaty odsetek. Wspominany czyn został stypizowany w art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W maju 2015 roku kancelaria doradzała Klientowi w sporze z syndykiem o kwalifikację wierzytelności wobec upadłego, przy zmianie trybu postępowania z układowego na likwidacyjny. Wierzytelność wynikała z umowy o dostarczenie oprogramowania, a jej wykonanie odbywało się etapami, w tym również po dniu ogłoszenia upadłości.

W maju i czerwcu 2015 roku kancelaria współuczestniczyła w procesie restrukturyzacji organizacyjnej grupy spółek w związku ze zmianami osób zarządzających. W ramach doradztwa wsparto jedną ze spółek w działaniach zabezpieczających udzielenie finansowania podmiotowi obcemu.

W czerwcu 2015 roku miałem przyjemność wygłosić wykład „Odpowiedzialność karna skarbowa księgowego”. Wystąpienie adresowane było do osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu księgowego i było elementem cyklu spotkań organizowanych przez studentów SKN Pecunia Moderna UEP. Szerzej na temat wydarzenia – link.

W marcu 2015 roku Klient uzyskał korzystny wyrok sądu administracyjnego I instancji w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie dotyczących przysporzeń z tzw. najmu prywatnego. WSA w Poznaniu uchylił interpretację podatkową, w której organ podatkowy zbyt wąsko definiował zakres przedmiotowy wspomnianego źródła przychodów.

W kwietniu 2015 roku zostałem uhonorowany po raz piąty Statuetką Victorii przyznawaną przez Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Za wszystkie nominację, jak i za Statuetkę serdecznie dziękuję. Wyróżnienie przez studentów jest zawsze powodem do satysfakcji zawodowej, jak również zachętą dla doskonalenia warsztatu dydaktycznego.

W kwietniu 2015 roku zakończyła się I edycja Konkursu Wiedzy o Finansach pn. Finansomania. Miałem zaszczyt współpracować przy organizacji tego przedsięwzięcia, jak również być członkiem Kapituły Konkursu. Uroczystość zakończenia I edycji Konkursu zaszczycił swoją obecnością JM Rektor UEP. Materiał filmowy z uroczystości – link: Finansomania.

W lutym 2015 roku zakończył się sukcesem spór podatkowy Klienta dotyczący odpowiedzialności byłego członka zarządu spółki kapitałowej za zobowiązania podatkowe tej spółki. Spór trwał kilka lat i obejmował również etap sądowo-administracyjny, w tym orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ostatecznie organ odwoławczy postępowanie umorzył.

W dniu 19 lutego 2015 roku na łamach „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł z przeprowadzonym ze mną wywiadem na temat koncepcji połączenia Miasta Poznania z sąsiednimi gminami. W ramach dyskusji poruszono między innymi problem powoływania się na przykład Zielonej Góry, korzyści i obaw mieszkańców, jak również poziomu opodatkowania podatkami lokalnymi.

W marcu 2015 roku ruszył Konkurs Wiedzy o Finansach pn. Finansomania. Konkurs z inicjatywy Rady Finansów na Wydziale Ekonomii UEP ma na celu promocję nauki o finansach, w tym zachęcenie studentów do zainteresowania tematyką poza ramami zajęć dydaktycznych. Mam zaszczyt współpracować przy organizacji tego przedsięwzięcia. Zachęcam – link: Finansomania.

W dniu 26 listopada 2014 roku wziąłem udział w Debacie Prezydenckiej zorganizowanej przez telewizję WTK. Kandydaci na Prezydenta Miasta Poznania wypowiedzieli się między innymi na temat zarysu własnej polityki dochodowej w ramach budżetu Miasta Poznania.

W dniu 24 listopada 2014 roku uruchomiłem stronę internetową pod nazwą Spory Skarbowe. W ramach wspomnianej strony zamierzam dzielić się na bieżąco przemyśleniami z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego. Wpisy na wspomnianej stronie powiązane będą z portalem na FB. Serdecznie zapraszam: SPORY SKARBOWE.

W dniu 14 listopada 2014 roku wygłosiłem wykład inauguracyjny IV Edycji Studiów Podyplomowych “Gospodarowanie Zasobami dla Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej” – pod tytułem “Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej państwowym funduszem celowym”. Więcej na temat wydarzenia na stronie Komendy Głównej PSP w Warszawie.