Art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, czyli tzw. kwota wolna w 2017 roku

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Podatki i prawo podatkowe budzą duże zainteresowanie społeczne, co powiązane jest w oczywisty sposób z obciążeniami publicznoprawnymi. W teorii opodatkowania dawno jednak dostrzeżono, że niektóre konstrukcje podatkowe cieszą się większym zainteresowaniem, a inne mniejszym lub znikomym. „Znieczulenie podatkowe” charakteryzuje konstrukcje podatków pośrednich, w tym przede wszystkim podatku VAT. Cenotwórczy podatek VAT, mający ogromne znaczenie dla budżetów gospodarstw domowych jest „obok” dyskusji medialnej, a podatek bezpośredni PIT, w tym element konstrukcji tego podatku – tzw. kwota wolna budzą szczególne zainteresowanie, w tym emocje, które wymykają się spod prostej analizy finansowo – prawnej. Warto jednak nawiązać do wpisu z dnia 30 października 2015 roku, aby przedstawić nowelizację art. 27 ust. 1 ustawy o PIT (PIT – „kwota wolna” w Trybunale Konstytucyjnym). Czytaj dalej

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2016 roku a prawo do świadczeń

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Dość prowokacyjnie brzmi zestawienie uchwały Sądu Najwyższego (sygn. akt III UZP 8/16) oraz prawa do świadczeń. Ani bowiem stanowisko sądu nie stanowi źródła prawa, ani prawo do świadczeń nie może być wykładane w powiązaniu z brzmieniem uchwały Sądu Najwyższego. Rzecz jednak w tym, iż uchwała z dnia 9 czerwca 2016 roku może mieć kolosalne znaczenie dla uprawnionych do świadczeń… Czytaj dalej

Refundacja wydatku, czyli problem „przejściowej ewidencji VAT”

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Refundacja wydatku w VAT stanowi bardzo doniosły praktycznie, a zarazem trudny księgowo problem. Mowa o częstych sytuacjach ponoszenia przez świadczącego usługę lub dokonującego dostawy towaru wydatku, który jest następnie zwracany przez odbiorcę usługi lub towaru. Instytucja refundacji wydatku znana jest ustawie o VAT, ale często myli się ją z refakturą. Nie bez znaczenia jest również przeświadczenie, że „doliczenie” VAT do takiego wydatku jest „neutralne”. Zasada „lepiej doliczyć” jest jednak sprzeczna istotą podstawy opodatkowania w VAT.

Czytaj dalej

Umorzenie zobowiązań kredytowych a przychód, czyli orzeczenie NSA z dnia 26 października 2016 roku

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

W mediach zasygnalizowano ciekawy wyrok NSA z dnia 26 października 2016 roku, sygn. akt II FSK 2793/14. Orzeczenie to nie doczekało się jeszcze pogłębionego komentarza (brak pisemnego uzasadnienia), ale warto o nim pamiętać. Odnosi się ono bowiem do jednego z najtrudniejszych zagadnień styku restrukturyzacji zobowiązań kredytowych i zakresu przedmiotowego przychodu podatkowego. Wspomnianym orzeczeniem sąd administracyjny uchylił interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 sierpnia 2013 roku, znak: IPTPB2/415-314/13-4/TS. Czytaj dalej

Spór z ZUS o składki, czyli w „poszukiwaniu” w.p.s.

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

O sporach ZUS ze stronami umów o dzieło napisano już sporo. Temat ten podnosiliśmy również w ramach sporów skarbowych wielokrotnie. Warto przypomnieć wpisy dotyczące umowy o dzieło oraz sporu środowiska akademickiego z ZUS (Wykładowcy i sędziowie kontra ZUSUniwersytety kontra ZUS – ciąg dalszy…). Jakkolwiek istota sporu, w tym aspekty prawne wydaje się nie budzić wątpliwości, to jednak okazuje się, że okres względnego spokoju zakłóciła uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2016 roku, sygn. akt III UZP 2/16. Czytaj dalej

Zbliża się „duża” nowelizacja ustawy o VAT – pełnomocnik solidarnie odpowiedzialny…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Okres jesienny z reguły łączy się z ujawnianiem lub doprecyzowywaniem pomysłów dotyczących zmian w konstrukcjach podatkowych. Projekt z dnia 14 października 2016 roku dotyczący ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw świadczy jednak o tym, że konstrukcja VAT ma być gruntownie przebudowana. Obok bowiem przepisów o charakterze porządkującym lub doprecyzowującym znalazły się pomysły o wręcz systemowym charakterze. Czytaj dalej

Kotlet schabowy kosztem, czyli zmiana interpretacji o kosztach reprezentacji przez Ministra Finansów

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

W dniu 12 września 2016 roku Minister Finansów zmienił indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 15 listopada 2010 roku (znak: DD6.8221.30.2016.MNX). Działanie Ministra Finansów na podstawie art. 14e pkt 1 o.p. nie wywołało jednak już dawno tak dużego zainteresowania serwisów informacyjnych. Chodzi bowiem o sprawę codzienną, z którą wielu przedsiębiorców spotyka się działając celem osiągnięcia zysku; sprawę o znaczeniu zupełnie podstawowym – kosztowy charakter spotkań biznesowych.

Czytaj dalej

Jednolity podatek, czyli PIT, ZUS, NFZ łącznie

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

W mediach coraz więcej informacji dotyczy koncepcji podatku jednolitego. Jest to pojęcie względnie tylko nowe, ale przyznać trzeba, że zainteresowanie koncepcją jest aktualnie bardzo duże. Wbrew jednak obiegowym opiniom pomysł nie ma wyłącznie charakteru konstrukcyjnego, ale przede wszystkim budżetowy. PIT, ZUS czy NFZ, a ściślej opodatkowanie dochodów osobistych, obciążenie pracy czy składka zdrowotna to pojęcia związane z istniejącymi funduszami: uniwersalnym oraz celowymi. Czytaj dalej

Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Minister Finansów powołał Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, czyli radę, o której mowa w rozdziale 3 działu IIIA o.p. Jest to kolejny element dotyczący wprowadzenia do polskiego systemu „dużej” klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, a ściślej – kolejny etap uruchamiania rozwiązań instytucjonalnych dotyczących szczególnego postępowania podatkowego – postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania. Na temat samej klauzuli pisaliśmy już w ramach sporów skarbowych: Dz. U. z 2016 roku, poz. 846, czyli dział IIIA pn. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowaniaTen temat został podjęty również w artykule Wojciecha Kaptur na portalu doradzamy.to Jak działa klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania?Warto jednak przyjrzeć się również istocie samego postępowania. Czytaj dalej

Zamówienia publiczne 2016/2017: zamówienia in-house

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

W dniu 28 lipca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020). Jest to dość obszerna nowelizacja jednego z najważniejszych aktów prawnych sektora finansów publicznych, a przy tym odnosi się do wyjątkowo dyskusyjnego zagadnienia – tzw. zamówień in-house. Abstrahując bowiem od regulacji ustawowych przedmiotem debaty czyniono zawsze możliwość udzielania tworzonym przez instytucje zamawiające spółkom zamówień z pominięciem wymogów procedur otwartych prawa zamówień publicznych w kontekście zachowania zasad konkurencji, a nawet zachowania danego rynku dóbr. Czytaj dalej

Faktura w kodeksie karnym, czyli projekt nowelizacji k.k.

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe

W ramach szeroko rozumianego uszczelniania systemu podatkowego warto zwrócić uwagę na projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Planowana nowelizacja k.k. zawiera nie tylko definicję faktury, lecz również nowe czyny zabronione związane z fakturą. Innymi słowy, obok „dokumentu” (art. 115 par. 14 k.k.) w kodeksie karnym ma zostać wyodrębnione pojęcie „faktury” (art. 115 par. 14a k.k.), które ma służyć typizacji nowych czynów zabronionych: Fakturą jest dokument wystawiony w formie papierowej lub wystawiony i otrzymany w dowolnym formacie elektronicznym, zawierający dane wymagane ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846 i 960) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.  Czytaj dalej

„Kondygnacja o wysokości w świetle”, czyli podatek od nieruchomości i rura w garażu

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Dawno nie było takiego poruszenia w mediach dotyczącego podatku od nieruchomości. Wszystko za sprawą wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2016 roku, sygn. akt II FSK 1738/14, aczkolwiek obiektywnie należałoby uznać, że istota problemu została wyjaśniona w wyroku WSA w Warszawie z dnia 7 lutego 2014 roku, sygn. akt III SA/Wa 1894/13. W wyroku NSA oddalono skargę kasacyjną SKO od wyroku WSA w Warszawie. Medialny spór o rurę w garażu w istocie dotyczy wykładni pojęcia „kondygnacji o wysokości w świetle”, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn. z 2016 roku, Dz. U. poz. 716. Czytaj dalej

Podatek od sprzedaży detalicznej od 1 września…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Przełom 2015 i 2016 roku upływał na dyskusjach dotyczących opodatkowania hipermarketów. Sporo wątpliwości zgłaszano zarówno do założeń konstrukcyjnych, jak również deklarowanych pozafiskalnych funkcji analizowanego opodatkowania. Pisaliśmy o tym w styczniu 2016: Założenia konstrukcyjne tzw. podatku od hipermarketówProces legislacyjny dobiegł końca. W dniu 1 września 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 roku o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1155). Czytaj dalej

Czas na RIO, czyli… o planach zmian w regionalnych izbach obrachunkowych

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

RIO kojarzy się z… finansami jednostek samorządu terytorialnego. Regionalne izby obrachunkowe, działając na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 561), są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej między innymi: jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych,  samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych oraz innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Innymi słowy, izby są organami nadzoru i kontroli finansów samorządowych podlegającymi z kolei nadzorowi (kryterium legalności) ministra właściwego do spraw administracji publicznej (MSWiA). Zadania regionalnych izby obrachunkowych, z oczywistych względów, krzyżują się z zagadnieniami naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a więc celowe wydaje się zwrócenie uwagi na projekt ustawy nowelizującej ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych, o których pojawiają się zdawkowe informacje w mediach. Czytaj dalej

1 stycznia 2017 roku – obligatoryjna centralizacja VAT

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego jest zagadnieniem tyleż aktualnym, co odkładanym w czasie. Problem dojrzewał i dojrzewa jednak do ostatecznego wyjaśnienia, w tym do przyjęcia rozwiązań ustawowych. Przypomnijmy, że zaczęło się w czerwcu 2013 roku uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego (Gmina i jednostki organizacyjne gminy a status podatnika VAT), potem był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-276/14 – jednostka budżetowa a podatnik VAT), a następnie oczekiwanie na rozwiązanie ustawowe (pisaliśmy o tym: Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – projekt ustawy). Na początku lipca 2016 rząd przyjął – z drobnymi zmianami – projekt ustawy z dnia 23 czerwca 2016 roku. Można przypuszczać, że z dniem 1 stycznia 2017 roku centralizacja VAT będzie objęta obowiązkiem ustawowym, ale do dnia 31 grudnia 2016 roku można, a czasami nawet warto przeprowadzić ją w sposób dobrowolny.

Czytaj dalej

…29, …30 czerwca, …1 lipca – JPK (Interpretacja ogólna Ministra Finansów)

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Nie tak dawno pisaliśmy o obowiązku JPK, w tym o przepisach nowelizujących przepisy, które nie zdążyły wejść w życie; wspominaliśmy o tym, że tzw. obowiązek informacyjny z art. 82 ust. 1b ordynacji podatkowej może wywoływać wątpliwości oraz zagubienie w gąszczu przepisów – czyt. Jednolity Plik Kontrolny, czyli art. 193a również dla mikro… Minister Finansów zdążył dostrzec jeden z aspektów interpretacyjnych przepisów przejściowych i wydał w dniu 20 czerwca 2016 roku interpretację ogólną, sygn. akt PK4.8012.55.2016 mającą duże znaczenie przede wszystkim dla jednostek sektora finansów publicznych albo szerzej – dla podmiotów, którym nie przysługuje status przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Czytaj dalej

Dz. U. z 2016 roku, poz. 846, czyli Dział IIIa pn. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Minęły trzy miesiące od naszego ostatniego wpisu w sprawie tzw. ogólnej klauzuli – Ogólna klauzula o unikaniu podwójnego opodatkowania – projekt w nowej, starej odsłonie… W dniu 14 czerwca 2016 roku została opublikowana ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Tytuł ustawy może być mylący, ponieważ sugeruje zmiany w odniesieniu do kilku aktów prawnych. W rzeczywistości chodzi jednak przede wszystkim o wprowadzenie norm kompetencyjnych związanych z tzw. przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania. Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi czy ustawy o podatku od towarów i usług ma charakter towarzyszący.

Czytaj dalej

CIT/PIT: 15.000 PLN a KUP

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

W dniu 1 stycznia 2017 roku ma wejść w życie mała, ale bardzo ważna zmiana trzech ustaw: dwóch podatkowych i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Mowa o ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. poz. 780. Kluczem nowelizacji jest EUR na PLN. Innymi słowy, zmieniono limit transakcji bezgotówkowych w ten sposób, iż pozostawiono liczbę a zmieniono walutę.

Czytaj dalej

Jednolity Plik Kontrolny, czyli 193a o.p. również dla Mikro…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

W dniu 13 maja 2016 roku Sejm RP przyjął ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Wspomniany akt prawny wywołuje sporo emocji z uwagi na tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, o czym pisaliśmy niedawno (Ogólna klauzula o unikaniu opodatkowania – projekt w nowej, starej odsłonie…). Rzecz w tym, iż ustawodawca nie zapomniał również o istotnym obowiązku informacyjnym podatników, o którym mowa w art. 193a ordynacji, zwanym i znanym już na rynku pod nazwą Jednolity Plik Kontrolny, czyli JPK. Czytaj dalej

Pracodawca powiązany z pracownikiem, czyli art. 32 ustawy o VAT

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Karty do siłowni, pakiety zniżek, „tańsze” towary i inne świadczenia, a więc tzw. bonusy dla pracownika. Są to dodatkowe korzyści związane ze stosunkiem pracy, które łącznie wpływają na warunki wynagrodzenia. Zachęty pracownicze, bo o nich mowa, ponownie stały się przedmiotem analiz podatkowych i doniesień medialnych. Tym razem jednak spór nie dotyczy prawidłowej kwalifikacji, lecz wpływu powiązania pracowniczego na podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług. Innymi słowy, chodzi o wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dokonywanych przez pracodawcę dostaw towarów lub świadczonych usług na rzecz pracownika w sytuacji, gdy wynagrodzenie z tego tytułu odbiega od cen rynkowych.

Czytaj dalej