Centralizacja VAT – współpraca

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o podatki

Nie tak dawno pisaliśmy o centralizacji VAT oraz o pre-współczynniku w jednostkach samorządu terytorialnego. Są to zagadnienia finansowe, które zdominowały rozliczenia podatku od towarów i usług w sektorze finansów publicznych. Biorąc pod uwagę fakt, iż centralizacja VAT, w tym tzw. uprzednia centralizacja VAT nie zostały jeszcze uregulowane, a na ustawę źródłową sektor czeka praktycznie od 2013 roku, jest dużym wyzwaniem w uporządkowany sposób rozwiązać problemy ujawniające się przy przeprowadzaniu centralizacji i wdrażaniu tzw. pre-współczynnika. Czytaj dalej

Pomysł na jednoinstancyjne postępowanie podatkowe

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

O istocie zasady dwuinstancyjności postępowania podatkowego pisaliśmy w ubiegłym roku. Jest to fundamentalna zasada, którą sprowadzić można do obowiązku dwukrotnego rozpoznania sprawy, czyli konieczności przeprowadzenia dwukrotnie postępowania wyjaśniającego, dwukrotnego ustalenia stanu faktycznego i dwukrotnej wykładni przepisów prawa (cyt. za WSA w Lublinie). Jest to zatem podstawowe uprawnienie podatnika, które jednak często przez organ odwoławczy nie jest należycie przestrzegane, o czym również pisaliśmy szerzej w ubiegłym roku: Postępowanie odwoławcze – droga „na skróty”Biorąc zatem pod uwagę styk istoty wspomnianej zasady z praktyką postępowań odwoławczych warto przemyśleć sprawę planów dotyczących wprowadzenia postępowania jednoinstancyjnego.

Czytaj dalej

Krajowa Administracja Skarbowa – idea, oczekiwania i komentarze

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Pojęcie „KAS” lub szerzej – Krajowa Administracja Skarbowa gości w debacie publicznej od kilku miesięcy. Idea pomysłu ujednolicenia struktur fiskalnych jest z założenia odbierana pozytywnie i nawet oczekiwana. Rozbicie na pion celny, podatkowy oraz skarbowy nie jest zrozumiałe dla podatników. Zdarza się, że podatnik nie potrafi wyjaśnić, czy jeszcze trwa kontrola podatkowa, czy może już postępowanie podatkowe, a może jednak postępowanie kontrolne. Zlewa się również pojęcie Urzędu Skarbowego z Urzędem Kontroli Skarbowej. Nie do końca zrozumiałe jest, dlaczego raz organem odwoławczym jest Dyrektor Izby Skarbowej, a innym razem zwracamy się do Głównego Inspektora Kontroli Skarbowej. Klasyką niejasności jest podział na kontrolę podatkową oraz kontrolę skarbową. Czytaj dalej

Foreign Account Tax Compliance Act, czyli FATCA

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Jednym z ciekawszych przykładów ostatnich lat dotyczących bezpośredniego wpływu ustawodawstwa wewnętrznego jednego kraju na ustawodawstwo innego jest tzw. FATCA. Tym pierwszym krajem są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, a tym drugim między innymi Polska. Geneza tzw. FATCA jest dość prosta i wynika z działań ochronnych państwa amerykańskiego wobec roszczeń podatkowych USA. Wprowadzenie w Polsce FATCA, czy bardziej poprawnie – wykonanie umowy międzynarodowej wdrażającej FATCA jest coraz bardziej widoczne dla Kowalskiego. Warto zatem wyjaśnić, o co chodzi z tzw. FATCA i jaki jest związek ustawodawstwa amerykańskiego z obowiązkami podatkowymi w Polsce. Czytaj dalej

Ogólna klauzula o unikaniu opodatkowania – projekt w nowej, starej odsłonie…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania nie jest działaniem nowym. Ujawnia się przy okazji podejmowanych prób uszczelnienia systemu podatkowego. Trudność w precyzyjnym uregulowaniu tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania związana jest jednak nie tyle z wymogami prawidłowej legislacji, co w trudności ustalenia, co jest unikaniem, a co elementem optymalizacji finansowej w zakresie podatków. Innymi słowy, w tzw. klauzuli unikania opodatkowania krzyżują się aspekty prawne, ekonomiczne oraz finansowe.

Czytaj dalej

Minister Finansów interpretuje podatek od niektórych instytucji finansowych

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Nie tak dawno pisaliśmy o tzw. podatku bankowym przedstawiając założenia konstrukcyjne tej daniny, a już mamy możliwość zapoznania się z pierwszymi dostrzeżonymi wątpliwościami, które stały się przyczyną wydania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z dnia 3 marca 2016 roku, znak: PK1.8201.1.2016.

Czytaj dalej

Fruit of poisonous tree – bis

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe

W czerwcu 2015 roku pisaliśmy o koncepcji „owoców zatrutego drzewa” (Fruit of poisonous tree, czyli o zatrutych dowodach słów kilka), zwracając uwagę na wątpliwości, które towarzyszą „nowemu” art. 168a k.p.k. Jakkolwiek część zastrzeżeń, co do niebezpieczeństwa zbyt szerokiego stosowania wspomnianej reguły dowodowej nie budziła wątpliwości, to jednak obecnie toczy się debata o zupełnym „odwróceniu” art. 168a k.p.k. Medialne doniesienia o projektach nowelizacji k.p.k. w zakresie art. 168a k.p.k. zmuszają jednak do pewnej refleksji. Czytaj dalej

Restrukturyzacja należności jednostek sektora finansów publicznych, czyli o nowelizacji ustawy o finansach publicznych

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Bardzo niewiele uwagi poświęca się tzw. ulgom w poborze, a chodzi przecież o możliwość uprzywilejowania zobowiązanego. Jest to poważny problem sektora finansów publicznych, ponieważ często względy celowościowe przemawiają za umorzeniem całości lub części należności, a wątpliwości interpretacyjne blokują uzasadnione indywidualnie lub publicznie decyzje w tym zakresie. Z drugiej zaś strony nadużywanie wspomnianej instytucji wywołuje wątpliwości społeczne. Warto zatem odnotować projekt z dnia 19 lutego 2016 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych. Czytaj dalej

Wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów a podatki…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

… niby związek niewielki, a jednak ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów,  Dz. U. poz. 1595  nie stanowi aktu prawnego ważnego tylko dla składających pozwy, lecz również podatników. Przypomnijmy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ww. ustawa nakładająca między innymi obowiązek zamieszczenia w pozwie informacji o podjętych próbach mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu (art. 187 par. 1 pkt 3 k.p.c.). Z uwagi na to, że podatki wypełniają naszą rzeczywistość w każdym obszarze i tym razem ustawodawca uznał, że ustawa mediacyjna winna być zarazem ustawą nowelizującą przepisy podatkowe. Bez podatków się nie da. Czytaj dalej

Rygorystyczny rygor natychmiastowej wykonalności, czyli „przepis 3 miesiące”

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Obowiązkiem podatnika jest wykonanie decyzji ostatecznej. Przymiot ostateczności przysługuje, co oczywiste, decyzji, która nie podlega zaskarżeniu w normalnym trybie administracyjnym, a więc w praktyce decyzji organu odwoławczego. Potocznie przyjmuje się, że mowa o decyzjach „prawomocnych”. Wyjątkowo jednak decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 239b o.p.). Szczególną okolicznością zastosowania rygoru natychmiastowej wykonalności ustanawia art. 239b par. 1 pkt 4 o.p.: okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące. Wspomnianą podstawę rygoru stosuje się (art. 239b par. 2 o.p.), jeżeli organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. Do dnia 13 stycznia 2016 roku ukształtowała się linia orzecznicza, z której… Czytaj dalej

PIT: dochód studenta a rozliczenie osoby samotnie wychowującej

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Niewiele uwagi poświęca się starej i okrzepłej instytucji opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci podatkiem PIT. Aspekty prorodzinne w konstrukcji PIT dostrzegamy przede wszystkim we wspólnym opodatkowaniu małżonków lub tzw. uldze na dziecko. Ostatnie jednak temat stał się o tyle medialny, że w krótkim czasie zapadły fundamentalne dla takich rozliczeń orzeczenia NSA. Niestety orzeczenia te wprowadziły sporo zamieszania. Czytaj dalej

Pre-współczynnik, pre-proporcja, czyli sposób określenia proporcji. VAT 2016.

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

W dniu 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (por. ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. poz. 605). Dość istotną zmianą jest tzw. pre-współczynnik albo pre-proporcja, określane w ustawie mianem „sposobu określenia proporcji”. Punktem odniesienia należy uczynić prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Czytaj dalej

Przestępstwo skarbowe a przestępstwo powszechne – możliwość odmiennej reakcji karnej…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe

Trochę na uboczu spraw podatkowych odnotować należy ważne postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2015 roku, sygn. akt V KK 193/15, które dotyczy ciekawego problemu odmiennej reakcji karnej przy idealnym zbiegu czynów zabronionych. Zdarza się bowiem często, że obok zarzutów z k.k. stawiane są zarzuty z k.k.s. i – o ile czyn wyczerpuje znamiona obu przestępstw – to oskarżony uniewinniony jest z reguły od obu albo uznawany za winnego popełnienia obu przestępstw, jak również automatycznie stosuje się analogiczne instytucje wymiaru kary. W październiku 2015 roku Sąd Najwyższy zajął się problemem dopuszczalności innego podejścia. Czytaj dalej

Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – projekt ustawy

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Mowa o projekcie ustawy wykonującej orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-276/14, czyli orzeczenie dotyczącego podatku VAT w gminach, a szerzej – problemu samodzielności jednostek budżetowych w ramach rozliczeń podatku od towarów i usług. Projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych (z dnia 14 stycznia 2016 roku) ledwie ujrzał światło dzienne, a już stał się podstawą medialnych dywagacji na temat konsekwencji centralizacji dotyczących zwrotu środków. Czytaj dalej

… na korzyść podatnika, czyli interpretacja ogólna Ministra Finansów

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika ma już swoją tradycję w systemie podatkowym i, co równie ciekawe, w dyskusji politycznej. Jakkolwiek sprawa nieco ucichła, to jednak Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 29 grudnia 2015 roku, słusznie, podjął się próby wyjaśnienia jej znaczenia dla systemu podatkowego. Chodzi oczywiście o wykładnię „nowego” art. 2a ordynacji podatkowej: Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Czytaj dalej

Założenia konstrukcyjne tzw. podatku od hipermarketów

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o podatki

Obok podatku od niektórych instytucji finansowych, o czym pisaliśmy ostatnio – nową, planowaną daninę publiczną stanowi tzw. podatek od hipermarketów. Podobnie jak w przypadku tzw. podatku bankowego, wspomniana nazwa jest myląca i na obecnym etapie upraszczająca. Opodatkowanie ma dotyczyć bowiem sprzedaży detalicznej albo inaczej rzecz ujmując – handlu detalicznego. Sprawa hipermarketów nabrała raczej innego znaczenia. Chodzi bowiem nie tyle o sklepy wielkopowierzchniowe, co o wysokość obrotów handlowców detalicznych. Innymi słowy, lepszym, bardziej adekwatnym określeniem jest albo podatek handlowy, albo podatek od handlu detalicznego. Czytaj dalej

Założenia konstrukcyjne tzw. podatku bankowego

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Wiele emocji towarzyszy zapowiadanym zmianom w polskim systemie podatkowym, a przyznać trzeba, że 2016 rok obejmować będzie przynajmniej dwie duże modyfikacje. Wprowadzenie bowiem do systemu podatkowego nowych danin publicznoprawnych jest bez wątpienia istotnym wydarzeniem systemowym. Warto zatem na chłodno, bez emocji politycznych, przyjrzeć się planowanym rozwiązaniom, przy czym na marginesie należy podkreślić, że tzw. podatek bankowy czy też tzw. podatek od transakcji finansowych nie jest polskim, rodzimym pomysłem. Od 2008 rok toczyła się i toczy dyskusja na temat opodatkowania sektora bankowego, co znalazło już odzwierciedlenie w rozwiązaniach innych krajów. W Polsce wspomnianą daninę nazwano podatkiem od niektórych instytucji finansowych. Czytaj dalej