Zaległości podatkowe i przestępstwa finansowe w spółce z o.o. a wspólnik mniejszościowy

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Często w sytuacji konfliktu okazuje się, że uprawnienia wspólnika mniejszościowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają charakter iluzoryczny. Jakkolwiek bowiem spółka z o.o. uważana jest za spółkę kapitałowo – osobową, to jednak o realnej pozycji decyduje kapitał (liczba udziałów, którymi on dysponuje). Dla przykładu – wspólnik ma prawo do udziału w zysku tylko wtedy, gdy został on przeznaczony do podziału uchwałą wspólników podjętą odpowiednią większością głosów. To wspólnicy większościowi decydują zatem, czy dywidenda zostanie wypłacona. Powszechnym scenariuszem w skonfliktowanej spółce z o.o. jest coroczne przeznaczanie wypracowanego przez spółkę zysku na dalszy rozwój spółki. W konsekwencji żaden ze wspólników nie może skorzystać z dywidendy. Korzyści finansowe trafiają wówczas do udziałowców większościowych, którzy zapewnili sobie miejsce w zarządzie i pobierają z tego tytułu wynagrodzenie lub w inny sposób transferują do siebie środki spółki. Mniejszościowy pakiet udziałów nie pozwala natomiast na uzyskanie realnego wpływu na politykę dywidendową spółki. Rozmowy i negocjacje nie przynoszą rezultatu, a pozyskana wiedza o prowadzeniu spraw spółki, w tym o zaległościach podatkowych a nawet wszczętych postępowaniach karnych skarbowych może stawiać pod znakiem zapytania realną wartość posiadanych udziałów. Wówczas dalsze funkcjonowanie w spółce może stracić sens dla wspólnika mniejszościowego. Pojawia się podstawowe pytanie: co dalej?

Czytaj dalej

Kompendium wiedzy o spółkach komandytowych

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o podatki

W ostatnich latach w Polsce możemy zauważyć znaczący wzrost liczby spółek komandytowych. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego 31 grudnia 2017 roku było w Polsce zarejestrowanych aż 30 654 spółek komandytowych. 10 lat wcześniej liczba ta wynosiła zaledwie 2 632. Najbardziej dynamiczny przyrost przypada na rok 2015 – odnotowano wówczas wzrost aż o 30,3%. W tym samym okresie liczba spółek z o.o. wzrosła jedynie o 10,8%. Zwiększająca się liczba osób wybierających tę formę prowadzenia biznesu dowodzi wysokiej atrakcyjności spółek komandytowych. Chcesz dowiedzieć się więcej ?

Czytaj dalej

Ceny transferowe 2018 – grupowanie transakcji jednego rodzaju

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Podatnicy, którzy ustalili, że osiągnięte przez nich przychody lub poniesione koszty rachunkowe przekraczają w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 mln euro, a ponadto dokonują z podmiotami powiązanymi transakcji lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu. O ile pierwszy warunek (limit rachunkowy) nie budzi zastrzeżeń, to odpowiednie grupowanie transakcji lub innych zdarzeń w celu porównania z limitem jeszcze do niedawna powodowało wiele niejasności.

Czytaj dalej

Ceny transferowe 2018 – Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Ustawodawca wprowadzając art. 9a ust. 7 do ustawy o CIT oraz analogiczny art. 25a ust. 7 ustawy o PIT nałożył kolejny obowiązek na podmioty powiązane, o których pisaliśmy w ostatnim artykule Ceny transferowe 2018 – powiązany, powiązani, powiązane…. W związku z nowymi regulacjami powstała dla nich konieczność złożenia oświadczenia przed organem podatkowym o posiadaniu dokumentacji cen transferowych.Dotychczas podatnicy informowali organy podatkowe o przeprowadzeniu transakcji z podmiotami powiązanym w ramach deklaracji podatkowej. Nowe obowiązki, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. będą miały realne odzwierciedlenie dopiero w nadchodzącym czasie, dlatego warto być na nie przygotowanym.

Czytaj dalej

Ceny transferowe 2018 – powiązany, powiązani, powiązane…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

W ostatnim wpisie Ceny transferowe 2018, czyli dokumentowanie tzw. rynkowości transakcji z podmiotem powiązanym wspominaliśmy o obowiązku wykazywania rynkowości transakcji lub innych zdarzeń między podmiotami powiązanymi. Kluczowe z punktu widzenia identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego pozostaje oczywiście wyjaśnienie pojęć: “podmioty powiązane”, “podmiot powiązany” czy wprost – “powiązanie”. Uznanie podmiotu za powiązany jest wstępem do dalszej analizy wspominanego obowiązku dokumentacyjnego, w tym progów wartościowych transakcji i limitów rachunkowych, o których szerzej na portalu powiazane.pl w artykule Progi rachunkowe w dokumentacji cen transferowych.

Czytaj dalej

Ceny transferowe 2018, czyli dokumentowanie tzw. rynkowości transakcji z podmiotem powiązanym

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Pojęcie cen transferowych znane jest przede wszystkim z przepisów tzw. międzynarodowego prawa podatkowego. O powiązanych przedsiębiorstwach, w tym o korektach wspomina art. 9 MK OECD. Na początku 2018 roku warto jednak przypomnieć dużą wagę tego zagadnienia dla podatników krajowych (PIT i CIT), powiązanych nie tylko z przedsiębiorcami zagranicznymi, lecz również występujących i rozliczających się w ramach powiązań krajowych. Organy podatkowe coraz wnikliwiej analizują transakcje wewnątrzgrupowe. Mogą one bowiem stanowić sposób na “przerzucanie” przysporzeń majątkowych i kosztów ich uzyskania celem ogólnej (“w grupie”) redukcji zobowiązań publicznoprawnych. Nowe regulacje w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych mają stanowić narzędzie informacyjne, ale i kontrolne dla organów podatkowych.

Czytaj dalej

JPK VAT dla wszystkich

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

W maju 2016 roku informowaliśmy o tym, że obowiązek informacyjny określany mianem JPK obejmie również mikroprzedsiebiorców: Jednolity Plik Kontrolny, czyli 193a o.p. również dla Mikro… Wówczas data 1 stycznia 2018 roku wydawała się bardzo odległa. Spółki informatyczne nie dają jednak mikroprzedsiębiorcom zapomnieć o wspomnianej dacie. JPK VAT dla mikro stanie się obowiązkiem.

Czytaj dalej

Chwalimy się sprawozdaniem, czyli o art. 80b k.k.s. i art. 79 pkt 4 u.o.r.

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

O aspektach karnych obowiązku przekazania sprawozdania finansowego do organu podatkowego wspominaliśmy w 2015 roku: Przekazanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego oraz Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego na stronie doradzamy.toZmiana brzmienia art. 80b k.k.s. (nowelizacja z 21 czerwca 2017 roku) jest dobrym przyczynkiem do szerszego spojrzenia na aspekty karne i karne skarbowe zaniechania przekazania sprawozdania finansowego odpowiednim organom.

Czytaj dalej

“Nowy” art. 54a ustawy o finansach publicznych

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Działania ugodowe, w tym zaniechanie dochodzenia należności lub modyfikacji zobowiązań umownych w sektorze finansów publicznych należą do najbardziej problematycznych obszarów dyscypliny finansów publicznych. Chodzi o nie do końca uzasadnione przeciwstawianie zasady legalizmu zasadzie gospodarności – na korzyść tej pierwszej. Nie wnikając w szczegóły takiego podejścia, skutkującego częstokroć podejmowaniem przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych działań oderwanych od wymogów zdrowego rozsądku, warto zwrócić uwagę na nowelizację ustawy o finansach publicznych. Dokonywana “przy okazji” wejścia w życie (z dniem 1 czerwca 2017 roku) ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności zmiana może mieć duże znaczenie dla gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych. Czytaj dalej

“Czasowy” brak audytora wewnętrznego jednak karalny…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

W ramach sporów skarbowych podnosiliśmy temat trudności w zatrudnieniu audytora wewnętrznego oraz wątpliwe konsekwencje takiego stanu w ramach dyscypliny finansów publicznych. Podkreśliliśmy między innymi, że: wątpliwości budzi specyficznie sformułowany art. 18a: Przepis ten nie jest najlepiej sformułowany. Oznacza bowiem, że ustawodawca przewiduje sankcje za zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego wskutek niezatrudnienia lub niezawarcia umowy (por. wpis: „Czasowy” brak audytora wewnętrznego w jednostce a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych). Zdarza się, że kierownicy jednostek zderzają się z problemem kadrowym, który może skutkować przypisaniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Sprawą ponowienie zajęła się Główna Komisja Orzekająca. Czytaj dalej