Przywracanie terminu a awaria komputera prawnika

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Prowadząc sprawy podatkowe, karne skarbowe, ale i administracyjne, cywilne czy dyscyplinarne często mierzymy się… z kalendarzem. 7 dni, 14 dni, 30 dni, miesiąc czy dwa miesiące są doskonale znanymi terminami każdemu pełnomocnikowi zawodowemu. Są to jednak terminy często faktycznie „krótsze”, co wynika albo z konieczności dokonania innych czynności (wgląd w akta postępowania w następstwie treści uzasadnienia), albo wręcz z otrzymania decyzji klienta po kilku lub kilkunastu dniach. W tych okolicznościach zdarza się dokonywanie czynności „na ostatnią chwilę”, nie tylko w ostatnim dniu terminu, co w ostatnich godzinach tego dnia. Instytucja procesowa przywracania terminu nie może być i nie jest po to, aby termin „przedłużać”. Może się jednak okazać, że warto o niej pamiętać, o czym przekonuje postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2017 roku, sygn. akt II PZ 27/16. Czytaj dalej

Fikcja prawna doręczenia, czyli awizo (uchwała SN)

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Dawno awizo nie wywołało takich emocji jak po niedawnej uchwale Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 roku. Z pozoru o awizowaniu, czyli doręczaniu przesyłek napisano wiele, orzecznictwo jest ukształtowane, a poglądy doktryny raczej spójne. W ramach sporów skarbowych nie podejmowaliśmy tej tematyki już od ponad 2 lat: Awizowanie, czyli o doręczeniachSprawa ważna, ale domniemanie doręczenia zastępczego i fikcji prawnej doręczenia wymaga weryfikacji, co do aktów staranności. Innymi słowy, Sąd Najwyższy zmierzył się z problemem nazwiska: Czy warunkiem uznania za skuteczne doręczenia zastępczego w trybie art. 139 § 1 k.p.c. jest wysłanie przesyłki sądowej na aktualne nazwisko adresata?

Czytaj dalej

III UK 53/16 – ZUS znowu górą…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o podatki

Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2017 roku Sąd Najwyższy przyznał rację ZUS w sporze z osobą prowadząca aktywność w zakresie „wspierania twórczości artystycznej”. Jest to dość dziwne sformułowanie zakresu przedmiotowego działalności, ale podkreślić należy, że chodziło w istocie o współudział w wykonaniu koncertu wraz z zespołem. Wykonujący dzieło (zlecenie) współtworzył koncert z orkiestrą, uczestniczył w próbach i miał otrzymać honorarium z tego tytułu. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie spór z ZUS, czy taka aktywność może być przedmiotem umowy o dzieło. Czytaj dalej

Klauzula in dubio pro tributario w Międzyzdrojach

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Ubiegające dni stały pod znakiem ciekawego orzeczenia NSA z dnia 10 stycznia 2017 roku, sygn. akt II FSK 3729/14. Chodzi o klauzulę in dubio pro tributario lub wprost zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Jest to fundamentalna zasada systemu podatkowego, potwierdzona (nie mylić z wprowadzeniem) w art. 2a ordynacji podatkowej: Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Rzecz w tym, iż rozstrzygnięcie wątpliwości, czy gastronomia w Międzyzdrojach jest sprzedażą w rozumieniu opłaty targowej „jaskółki nie czyni”. Praktyka organów podatkowych zdaje się potwierdzać, że wątpliwości w systemie podatkowym nie ma, a nawet jak są – to da się je usunąć…

Czytaj dalej

W oczekiwaniu na orzeczenie K 31/14 – „przedawnienie podatkowe”

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Sprawa wypaczenia instytucji przedawnienia podatkowego była przedmiotem zainteresowania sporów skarbowych. Pisaliśmy o tym zagadnieniu nie tylko we wpisie z dnia 30 grudnia 2016 roku: Koszmar „wieczystego” zobowiązania podatkowego, czyli o przedawnieniulecz między innymi również we wpisach z dnia 17 lutego 2016 roku: Rygorystyczny rygor natychmiastowej wykonalności, czyli „przepis 3 miesiące” oraz z dnia 8 grudnia 2014 roku: 10 lata absurdu, czyli debata o przedawnieniu podatkowymW dniu 10 stycznia 2017 roku Trybunał Konstytucyjny otworzył rozprawę na nowo w sprawie pod sygn. K 31/14, która dotyczy nadużywania art. 70 par. 6 pkt 1 o.p.

Czytaj dalej

VAT 2017: sektor budowlany, czyli załącznik nr 14

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Jedną z poważniejszym zmian w systemie podatku VAT, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2017 roku dotyczy sektora budowlanego. Wyznaczają ją następujące liczby: 41.00.30.0, 41.00.40.0, 42.11.20.0, 42.12.20.0, 42.13.20.0, 42.21.21.0, 42.21.22.0, 42.21.23.0, 42.21.24.0, 42.22.21.0, 42.22.22.0, 42.22.23.0, 42.91.20.0, 42.99.21.0, 42.99.22.0, 42.99.29.0, 43.11.10.0, 43.12.11.0… itd., itp., czyli kody grupowania statystycznego PKWiU. Innymi słowy, chodzi o większość robót budowlanych, robót ogólnobudowlanych, robót rozbiórkowych, robót przygotowawczych i szereg innych, które wiążą się z procesem budowlanym. Załącznik nr 14 ustawy o podatku od towarów i usług można określić mieniam budowlanego, stanowić on będzie zapewne lekturę najbliższych dni i tygodni służb finansowo – księgowych firm budowlanych.

Czytaj dalej

Koszmar „wieczystego” zobowiązania podatkowego, czyli o przedawnieniu

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Przełom 31 grudnia / 1 stycznia nie kojarzy się wyłącznie z imprezami sylwestrowymi oraz witaniem Nowego Roku, lecz również z bardzo ważną instytucją przedawnienia zobowiązania podatkowego (pisaliśmy w 2014 roku o wadze tego zagadnienia we wpisie: 10 lat absurdu, czyli debata o przedawnieniu podatkowym). W 2016 r. temat ten poruszyli Specjaliści kancelarii PragmatIQ w artykule Czy fiskus może skutecznie wydłużać termin przedawnienia zobowiązania podatkowego? Warto podkreślić, że przedawnienie zobowiązania podatkowego stanowi jedną z form wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, o których wspomina art. 59 par. 1 o.p., przy czym nie są to przepisy „na korzyść” podatnika lub organu podatkowego. Rozumowanie w kategoriach istnienia korzyści stron zobowiązania podatkowego z instytucji przedawnienia uznać należy za wypaczające istotę dawności, stanowiącej o potrzebie nie tyle „puszczania w niepamięć” (co ma znaczenie raczej w sporach karnych skarbowych), co zajmowania się, w tym kontrolowania bieżącego wykonywania i wykonania takich zobowiązań. Po upływie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowe przestaje istnieć, a nie stanowi coś na kształt cywilistycznej konstrukcji zobowiązania naturalnego.

Czytaj dalej

Spłata kredytu hipotecznego pod choinkę – wyrok NSA z dnia 30 listopada 2016 r.

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Idą Święta, a wraz z nimi czas prezentów… Prezenty i chwile radości związane z niespodzianką mają również swój wymiar fiskalny. Fiskus często utożsamia tego typu zdarzenia z wykonaniem umowy, o której mowa w art. 888 par. 1 k.c., czyli z darowizną. Innymi słowy, bezpłatne świadczenie na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku może mieć swoje konsekwencje fiskalne. Warto w tym kontekście odnieść się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2016 roku, sygn. akt II FSK 3560/14. NSA badał problem tzw. dochodów ze źródeł nieujawnionych w kontekście powołania się na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez rodziców i dziecko dla dziecka.

Czytaj dalej

Krajowa Administracja Skarbowa – KAS 2017

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Z dniem 1 marca 2017 roku wchodzi w życie duża zmiana organizacyjna, która ma szczególne znaczenie dla sporów skarbowych. Mowa o Krajowej Administracji Skarbowej, a więc ustawie z dnia 16 listopada 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. poz. 1948. Całość zmian ma zostać wprowadzona do 1 stycznia 2018 roku. Z tym bowiem dniem wejdą w życie regulacje dotyczące Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej. Sygnalizowana zmiana organizacyjna jest trudna, wymagająca uporządkowania i skoordynowania konsolidacji odmiennych struktur organizacyjnych. Pociąga jednak za sobą również szereg zmian towarzyszących, pośrednio tylko powiązanych z KAS. Podkreślając znaczenie dla sporów skarbowych KAS wystarczy uwypuklić, że utracą moc obowiązującą następujące ustawy: o kontroli skarbowej, o urzędach i izbach skarbowych, o Służbie Celnej oraz o administracji podatkowej. Czytaj dalej

Wykop pod sieć gazową z podsypką – dziełem, czyli sporów z ZUS ciąg dalszy…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Trudno ukryć zainteresowanie lekturą uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2016 roku. Chodzi bowiem o umowę o dzieło, stosunek zobowiązaniowy, który był i jest na celowniku ZUS. Sprawę podlegania i niepodlegania składom na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawarcia i wykonywania umów o dzieło albo tzw. umów o dzieło analizowaliśmy wielokrotnie. Punkt ciężkości dotyczył jednak systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego. Innymi słowy, Sąd Najwyższy – nie bez wątpliwości – przychylał się do stanowiska, że przeprowadzona lekcja lub wygłoszony wykład nie są dziełem (twórczym). W tych okolicznościach wspomniane „dzieła” wiązały się i wiążą z podleganiem obowiązkom z zakresu ubezpieczeń społecznych. Okazuje się jednak, że umowa o wykop pod sieć gazową z podsypką może być uznana za umowę o dzieło… Czytaj dalej