Centralizacja VAT – współpraca

Nie tak dawno pisaliśmy o centralizacji VAT oraz o pre-współczynniku w jednostkach samorządu terytorialnego. Są to zagadnienia finansowe, które zdominowały rozliczenia podatku od towarów i usług w sektorze finansów publicznych. Biorąc pod uwagę fakt, iż centralizacja VAT, w tym tzw. uprzednia centralizacja VAT nie zostały jeszcze uregulowane, a na ustawę źródłową sektor czeka praktycznie od 2013 roku, jest dużym wyzwaniem w uporządkowany sposób rozwiązać problemy ujawniające się przy przeprowadzaniu centralizacji i wdrażaniu tzw. pre-współczynnika.

Po pierwsze, bardzo istotne są działania analityczne związane z określeniem rodzajowego charakteru czynności wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jej jednostki organizacyjne tracące status samodzielnych podatników podatku VAT pod kątem tzw. centralizacji VAT. Jest to etap, który porządkuje informacje o jednostce samorządu terytorialnego, w tym pozwala określić jej zakres podmiotowo – przedmiotowy. W ramach wspomnianego etapu dokonuje się identyfikacji rodzajowo wyodrębnionych czynności jednostki samorządu terytorialnego oraz jej jednostek organizacyjnych tracących status samodzielnych podatników podatku VAT na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Po drugie, przeprowadza się weryfikację dotychczasowego sposobu rozliczenia podatku od towarów i usług przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jej jednostki organizacyjne tracące status samodzielnych podatników podatku VAT pod kątem tzw. centralizacji VAT. Są to przede wszystkim działania audytowe.

Po trzecie, należy przygotować procedury wewnętrzne dotyczące bieżącego raportowania o aktywności jednostek organizacyjnych dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług przez jednostkę samorządu terytorialnego. Podczas tych zabiegów następować powinno przygotowanie – przy współpracy z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego – odrębnych imiennych upoważnień związanych z gospodarką finansową jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej tzw. centralizacji VAT.

Po czwarte, warto przeprowadzić symulację finansową dla potrzeb tzw. uprzedniej centralizacji VAT, sprowadzającej się do rekomendacji o celowości lub bezcelowości skorygowania rozliczania podatku VAT za okresy, które nie uległy jeszcze przedawnieniu. Jest to etap pozwalający dokonać identyfikacji możliwych oszczędności w podatku VAT (dodatkowych dochodów budżetowych).

Szerzej na ten temat: www.centralizacja-vat.pl.