Ceny transferowe 2018 – Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji

Ustawodawca wprowadzając art. 9a ust. 7 do ustawy o CIT oraz analogiczny art. 25a ust. 7 ustawy o PIT nałożył kolejny obowiązek na podmioty powiązane, o których pisaliśmy w ostatnim artykule Ceny transferowe 2018 – powiązany, powiązani, powiązane…. W związku z nowymi regulacjami powstała dla nich konieczność złożenia oświadczenia przed organem podatkowym o posiadaniu dokumentacji cen transferowych.Dotychczas podatnicy informowali organy podatkowe o przeprowadzeniu transakcji z podmiotami powiązanym w ramach deklaracji podatkowej. Nowe obowiązki, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. będą miały realne odzwierciedlenie dopiero w nadchodzącym czasie, dlatego warto być na nie przygotowanym.

Podatnik (CIT lub PIT) będzie musiał oświadczyć o spełnieniu obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych. Jest on bowiem, w terminie przewidzianym na złożenie zeznania podatkowego za poprzedni rok, zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia potwierdzającego sporządzenie dokumentacji podatkowej. W związku z tym, że podatnicy mogą ustalić rok podatkowy różny od kalendarzowego, termin złożenia oświadczenia stanowi kwestię indywidualną. Każdorazowo jednak będzie to ostatni dzień trzeciego miesiąca następującego po ostatnim miesiącu roku podatkowego. Podatnicy CIT, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym swoje pierwsze oświadczenie powinni złożyć do urzędu skarbowego najpóźniej 3 kwietnia 2018 r. Co do zasady osoby fizyczne mają taki obowiązek do 30 kwietnia 2018 r. Tę kwestię szczegółowo przedstawiono w artykule Termin przedłożenia dokumentacji cen transferowych na portalu powiazane.pl.

Co się stanie, gdy w porę nie sporządzono stosownego oświadczenia? Przede wszystkim należy pamiętać, że wskazany termin dotyczy złożenia oświadczenia o posiadaniu dokumentacji. Przedłożenie właściwej dokumentacji cen transferowych powinno odbyć się w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania urzędu skarbowego. Niezłożenie oświadczenia może skutkować następującymi sankcjami. Zatem kto, zgodnie z art. 56 § 1 k.k.s., wbrew obowiązkowi nie składa w terminie wymaganej informacji podatkowej, w tym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. Odpowiedzialność ponosi osoba, na której ciąży obowiązek złożenia oświadczenia. Szczegółowe wskazanie osób zobowiązanych do złożenia dokumentu oraz przykładowy wzorzec oświadczenia można znaleźć w artykule Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych – wzór.

Warto wskazać, że w odniesieniu do niektórych podmiotów regulacje w zakresie cen transferowych przewidują dodatkowe obowiązki dokumentacyjne. Podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyły w danym roku podatkowym równowartość 10 mln euro zobowiązani są do dołączenia do zeznania podatkowego CIT – 8, zarówno oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, jak i analizy porównawczej oraz formularza CIT – TP, na którym znajduje się uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji lub innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi lub takich w związku, z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję.