Chwalimy się sprawozdaniem, czyli o art. 80b k.k.s. i art. 79 pkt 4 u.o.r.

O aspektach karnych obowiązku przekazania sprawozdania finansowego do organu podatkowego wspominaliśmy w 2015 roku: Przekazanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego oraz Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego na stronie doradzamy.toZmiana brzmienia art. 80b k.k.s. (nowelizacja z 21 czerwca 2017 roku) jest dobrym przyczynkiem do szerszego spojrzenia na aspekty karne i karne skarbowe zaniechania przekazania sprawozdania finansowego odpowiednim organom.

Zgodnie z art. 80b k.k.s.: Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Do k.k.s. wprowadzono zatem pojęcie “sprawozdania z badania”, które występuje obok sprawozdania finansowego. Wspomniane dokumenty nie są jednak znane wprost przepisom prawa podatkowego. W słowniczku (art. 53 par. 30f k.k.s.) znalazło się doprecyzowujące odesłanie do przepisów prawa bilansowego.

W tym miejscu należy podkreślić, że obowiązek “przekazania” sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z badania wynika wprost z art. 27 ust. 2 ustawy o CIT, przy czym ma on jednak charakter odsyłający (“odrębne przepisy”): Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania. Podobny obowiązek wynika z ustawy o PIT (art. 45 ust. 5): Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania.

Rzecz w tym, iż bardzo wielu podatników albo zapomina o wspomnianym obowiązku wobec organów podatkowych, albo utożsamia ten obowiązek ze złożeniem dokumentów do sądu rejestrowego. Tymczasem są to niezależne względem siebie obowiązki. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości: Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Niewykonanie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego podlega odpowiedzialności karnej z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości: Kto wbrew przepisom ustawy: nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze sądowym – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Warto zatem pamiętać o obowiązku wobec sądu rejestrowego (zaniechanie może być uznane za przestępstwo “pospolite”) oraz wobec organu podatkowego (zaniechanie może być uznane za wykroczenie skarbowe). Abstrahując od sankcji są to jednak niezależne względem siebie obowiązki i ich zamienne wykonywanie nie może być automatycznie uznane za okoliczność łagodzącą.