W dniu 1 stycznia 2017 roku ma wejść w życie mała, ale bardzo ważna zmiana trzech ustaw: dwóch podatkowych i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Mowa o ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. poz. 780. Kluczem nowelizacji jest EUR na PLN. Innymi słowy, zmieniono limit transakcji bezgotówkowych w ten sposób, iż pozostawiono liczbę a zmieniono walutę.

Oczywiście istotą modyfikacji jest zmiana brzmienia art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że w obrocie profesjonalnym podtrzymano obowiązek dokonywania rozliczeń bezgotówkowych: Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy (…). Wspomniany przepis wymienia dwie okoliczności, które są przesłankami łącznymi dla wspomnianego obowiązku a nie dwoma odrębnymi przypadkami jego zaistnienia (por. np. wyrok NSA z dnia 4 lipca 2014 roku, sygn. akt I FSK 1284/13). Przesłankę drugą określono w następujący sposób: jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji). Inaczej rzecz ujmując, obrót profesjonalny będzie wymagał rozliczeń bezgotówkowych już przy kwotach 15.000,00 zł.

Jest to limit dość niski. W praktyce obrót gotówkowy pomiędzy przedsiębiorcami będzie niemal w całości wyeliminowany. Dość dodać, że wprowadzono również odpowiednią “zachętę” sprowadzającą się do nowelizacji ustaw o CIT oraz o PIT. Naruszenie obowiązku rozliczenia bezgotówkowego będzie mieć wpływ na możliwość (a właściwie jej brak) częściowego lub całkowitego zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.