Gospodarka finansowa związków międzygminnych

Gospodarka finansowa związków międzygminnych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest w miarę jasny. Podkreśla się nawet, że jest to reżim odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych z pewnymi dodatkowymi zastrzeżeniami (uzupełnieniami), aczkolwiek i te ostatnie sprowadzają się przede wszystkim do uporządkowanego i zgodnego z prawem delegowania przez kierownika obowiązków z zakresu gospodarki finansowej na pracowników.

Sprawa komplikuje się w przypadku związków międzygminnych. Przypomnijmy. Gminy mogą tworzyć związki międzygminne w celu wspólnego wykonania zadań publicznych. Nie wnikając w szczegóły prawne powstaje twór o dość złożonej strukturze i odpowiedzialności. Zadania publiczne związek międzygminny wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Pojawia się jednak pytanie, co z gospodarką finansową takich związków. Często chodzi przecież o wcale duże środki publiczne. Ustawodawca posłużył się w tym przypadku odesłaniem do przepisów o gospodarce finansowej gmin i nakazał stosować przepisy „odpowiednio”. Nie wiadomo jednak, czy odpowiednio oznacza, że w zakresie odpowiedzialności za gospodarkę finansową odwoływać się powinniśmy do przepisów o wójtach (burmistrzach i prezydentach miast). Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, że organem wykonawczym związku międzygminnego nie jest jednostka, lecz grupa jednostek (zarząd, organ kolegialny).

Innymi słowy, nie tyle zarząd związku międzygminnego ponosi odpowiedzialność, co osoby wchodzące w jego skład i to tylko wówczas,jeżeli związek międzygminny uznamy za jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Wspomniana natomiast ustawa w dość szczególny sposób wyjaśnia, co oznacza pojęcie jednostki sektora finansów publicznych. W art. 9 wymieniono bowiem nie tyle owe jednostki, co sektor finansów publicznych.

Podsumowując, odpowiedzialność za gospodarkę finansową związku międzygminnego kształtuje się na zasadach właściwych dla organów kolegialnych, a więc według nie do końca szczęśliwej konstrukcji sprawstwa polecającego. Na marginesie, przy okazji, polecam publikację A. Szewca, „O pojęciu „jednostka organizacyjna” w polskim prawie samorządu terytorialnego”, RPEiS 2005.