Jednolity Plik Kontrolny, czyli 193a o.p. również dla Mikro…

W dniu 13 maja 2016 roku Sejm RP przyjął ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Wspomniany akt prawny wywołuje sporo emocji z uwagi na tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, o czym pisaliśmy niedawno (Ogólna klauzula o unikaniu opodatkowania – projekt w nowej, starej odsłonie…). Rzecz w tym, iż ustawodawca nie zapomniał również o istotnym obowiązku informacyjnym podatników, o którym mowa w art. 193a ordynacji, zwanym i znanym już na rynku pod nazwą Jednolity Plik Kontrolny, czyli JPK.

Na wstępie należy przypomnieć, że art. 193a wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku: W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą. Jest to przepis wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015 roku, która znowelizowała między innymi właśnie ordynację podatkową, przewidując vacatio legis dla wspomnianego art. 193a.

Z uwagi jednak na oczywistą uciążliwość wspomnianego obowiązku dodatkowo przewidziano regułę dla małych i średnich przedsiębiorców (art. 29): Mali i średni przedsiębiorcy, (…) , w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. mogą przekazywać dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ustawy (…). Ustawa z dnia 13 maja 2016 roku wprowadza zmianę do ustawy nowelizacyjnej z dnia 10 września 2015 roku. Po pierwsze, obok małych i średnich przedsiębiorców pojawili się również mikroprzedsiębiorcy. Po drugie jednak, zmieniono również obowiązki w zakresie podatku od towarów i usług. Te ostatnie są bardzo istotne z uwagi na brzmienie art. 82 § 1b: Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do  spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. 

Można się pogubić? Można.

Chodzi o obowiązek informacyjny przy wykorzystaniu JPK w zakresie VAT (“ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT”). Wspomnianą ewidencję VAT będzie trzeba prowadzić przy użyciu programów komputerowych od 1 stycznia 2018 roku. Warto jednak pamiętać, że czym innym jest obowiązek prowadzenia ewidencji przy pomocy programów komputerowych, a czym innym obowiązek informacyjny, o którym mowa we wspomnianym “nowym” art. 82 § 1b. Wykonanie wspomnianego obowiązku “zawieszono” dla małych i średnich przedsiębiorców do 31 grudnia 2016 roku, a dla mikroprzedsiębiorców do 31 grudnia 2017 roku. Innymi słowy, czeka nas “gorący” okres dla spółek informatycznych oraz służb finansowo – księgowych. Oby tylko obowiązki informacyjne nie wpłynęły negatywnie na drobną przedsiębiorczość…