O mnie

Prowadzenie sporów skarbowych, umiejętne przedstawienie stanowiska podatnika, obwinionego, oskarżonego, beneficjenta czy kierownika jednostki, jak również obrona Ich interesów wymaga znajomości specyfiki aktywności zawodowej Klienta. Nie wystarczy wiedza na temat ustawy obowiązującej w konkretnej sprawie, ponieważ prowadzenie sporu wiąże się z wyzwaniem wykraczającym poza „przepis ustawy”.

Wyzwanie stanowi poznanie coraz bardziej skomplikowanych ekonomicznie, społecznie i finansowo zagadnień towarzyszących wspomnianej aktywności, a następnie ich przełożenie na rygory postępowania dowodowego.

Interesuję się zagadnieniami związanymi finansami i prawem finansowym. Ważny jest dla mnie problem „styku” nauk prawnych z naukami ekonomicznymi, a w szczególności nauką o finansach. W 2002 roku ukończyłem Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (wówczas Akademię Ekonomiczną) – specjalność finanse i polityka pieniężna. Broniąc pracę magisterską z zakresu rachunkowości podatkowej postanowiłem pogłębić wiedzę z zakresu podatków i prawa podatkowego.

W latach 2003-2008 w ramach studiów doktoranckich przygotowałem rozprawę pt. Opodatkowanie własności intelektualnej w Polsce (obronioną w styczniu 2008 roku). Od 2008 roku do chwili obecnej jestem pracownikiem Katedry Finansów Publicznych UEP.

Zdobywaniu wykształcenia ekonomicznego towarzyszyło podjęcie studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończyłem w 2004 roku. Przygotowałem i obroniłem pracę magisterską, w której skupiłem się na aspektach konstytucyjnych podatków i prawa podatkowego.

W latach 2004-2007 byłem aplikantem sądowym, składając we wrześniu 2007 roku egzamin sędziowski przed Komisją Egzaminacyjną przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. W 2009 roku uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu zostałem wpisany na listę radców prawnych (numer wpisu Pz-2580).

Usługi

Od marca 2010 roku prowadzę praktykę zawodową i świadczę usługi doradztwa prawnego. Specjalizuję się w zakresie finansów i prawa finansowego. W ramach praktyki zawodowej świadczę lub świadczyłem usługi polegające m. in. na:

a) reprezentowaniu Klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; prowadziłem sprawy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa finansów publicznych, w tym dotyczące sporów interpretacyjnych (o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego) oraz sporów merytorycznych (np. o odpowiedzialności byłych członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółek kapitałowych);

b) reprezentowaniu Klientów w ramach postępowań administracyjnych, w tym również w ramach kontroli podatkowych, postępowań kontrolnych, postępowań podatkowych; doradzam Klientom i reprezentuję Ich interesy przed urzędami skarbowymi, urzędami celno-skarbowymi, izbami administracji skarbowej, jak również przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi;

c) reprezentowaniu i doradztwie Klientom w sporach wywołanych lub prowadzonych przez rzeczników dyscypliny finansów publicznych; prowadziłem sprawy przed komisjami orzekającymi w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

d) reprezentowaniu i doradztwie Klientom w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (zarówno w ramach kontroli ZUS, jak również przed sądami powszechnymi w procedurze odwoławczej od decyzji ZUS);

e) bieżącym doradztwie prawnym, w tym przede wszystkim podatkowym i z zakresu prawa finansów publicznych związanym z zamierzeniami reorganizacyjnymi działalności gospodarczej przedsiębiorców;

f) reprezentowaniu Klientów w sporach sądowych wywołanych nieporozumieniami przy wykonywaniu umów zawartych w ramach zamówień publicznych;

g) reprezentowaniu Klientów w rozmowach negocjacyjnych z jednostkami sektora finansów publicznych, w tym dotyczących zawarcia porozumień wykonawczych związanych ze sporem co do wykonywania i wykonania zamówienia publicznego;

h) reprezentowaniu Klientów w ramach postępowań karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (prowadzonego lub nadzorowanego przez prokuratora), jak również na etapie sądowym.