Minister Finansów interpretuje podatek od niektórych instytucji finansowych

Nie tak dawno pisaliśmy o tzw. podatku bankowym przedstawiając założenia konstrukcyjne tej daniny, a już mamy możliwość zapoznania się z pierwszymi dostrzeżonymi wątpliwościami, które stały się przyczyną wydania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z dnia 3 marca 2016 roku, znak: PK1.8201.1.2016.

Po pierwsze, interpretacja ogólna dotyczy wątpliwości związanych z wykorzystaniem dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania zestawienia obrotu i sald. Minister Finansów podkreślił, że przy zabiegach analitycznych należy uwzględnić zarówno salda kont aktywów, jak również kont korygujących (umorzeniowych). Wydaje się, że stanowisko Ministra Finansów nie powinno budzić wątpliwości, jak również interpretacja odmienna, niekorzystna dla podatników byłaby zbyt daleko idąca, niezgodna z celem ustawodawcy.

Po drugie, interpretacja ogólna dotyczy problemu chyba najbardziej medialnego – definicji podatnika w zakresie tzw. instytucji pożyczkowej. Szeroko podnoszono problem pożyczek pracowniczych. Minister Finansów jednoznacznie podkreślił, że: intencją ustawodawcy nie było objęcie opodatkowaniem przedsiębiorstw udzielających pożyczek własnym pracownikom (…). Przyznać jednak trzeba, że sformułowania zawarte w ustawie mogły budzić uzasadnione wątpliwości, co do obciążenia lub nie np. pożyczek z ZFŚS.

Po trzecie, Minister Finansów sporo miejsca poświęcił sprawie powiązań, zależności i współzależności. Wydaje się, że ten aspekt opodatkowania i rozliczenia tzw. kwoty wolnej będzie przedmiotem nie tylko dalszych wątpliwości, co również zabiegów optymalizacyjnych. Zależność lub współzależność wynikająca z przepisów bilansowych ma jednak cel przede wszystkim sprawozdawczy i wymyka się spod możliwości jednoznacznego i jednolitego zdefiniowania gospodarczo wyodrębnionego zgrupowania podmiotów tworzącego całość.

Podsumowując, odnotować należy celowe skorzystanie przez Ministra Finansów z interpretacji ogólnej. Podatek od niektórych instytucji finansowych z pewnością będzie przedmiotem pogłębionych analiz służb finansowo – księgowych sektora, aczkolwiek wątpliwości systemowe wymagają szybkiej reakcji. Opodatkowanie pożyczek pracowniczych (traktowanie ich jako aktywa dla potrzeb opodatkowania tym podatkiem) nie wytrzymywało jednak próby krytyki i jako sprzeczne z celem ustawodawcy nie mogło i nie powinno mieć miejsca. Czas pokaże natomiast, w jakim kierunku ukształtuje się linia orzecznicza dotycząca powiązań. Nie jest to zagadnienie do końca jednoznacznie wyjaśnione, a możliwość „dzielenia się” kwotą wolną wywoływać może wątpliwości na gruncie innych przepisów podatkowych.