Netia S.A. wygrywa spór skarbowy

Doniesienia medialne o sukcesie w sporze skarbowym spółki Netia S.A. warto uzupełnić o wątek przedawnienia, który towarzyszył argumentacji spółki. Przypomnijmy, że aktualnie art. 70 par. 6 pkt 1 o.p. brzmi następująco: Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania.

W sprawie uznano za istotne (por. uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie z października 2013 roku) takie okoliczności jak: zapoznanie się przez pełnomocnika z postanowieniem o wszczęciu postępowania karnego (sfotografował konkretne karty akt) oraz ogłoszenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów byłemu członkowi zarządu. Oba zdarzenia miały miejsce przed upływem terminu przedawnienia.

Jakkolwiek wątek ten nie miał wpływu na orzeczenie, to jednak analiza skutków obu zdarzeń jest istotna na gruncie ordynacji podatkowej. Sąd uznał, że aktywność pełnomocnika może mieć wpływ na dochowanie terminu przez organy podatkowe.

Innymi słowy, nadgorliwy pełnomocnik może doprowadzić do pogorszenia sytuacji podatnika poprzez zawieszenie biegu terminu przedawnienia z uwagi na obiektywną możliwość zapoznania się z treścią postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie karnej skarbowej. Tym samym dokonanie fotokopii staje się zdarzeniem równoznacznym z usunięciem stanu niepewności podatnika, o którym wspominał uprzednio Trybunał Konstytucyjny kwestionujący brzmienie przepisów ordynacji podatkowej.

http://inwestor.netia.pl/o_netii,raporty_biezace-wiecej,4211,informacja-poufna-wydanie-kolejnej-decyzji-przez-dyrektora-izby-skarbowej-w.html