PIT a prostytucja: nieujawnione źródła przychodów a przysporzenia z nierządu

Z dużym zainteresowaniem spotkała się indywidualna interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 13 kwietnia 2015 roku. W mediach podkreślono, że zyski z prostytucji mogą być sposobem na fiskusa. Jakkolwiek jest to upraszczające podejście do sprawy, w tym do wydanej interpretacji, to jednak warto do niej sięgnąć wprost.

Organ podatkowy odpowiadał na m. in. następujące zapytanie: Czy środki pieniężne na pokrycie wydatków Wnioskodawczyni na zakup nieruchomości mogą podlegać opodatkowaniu jako nieujawnione źródła przychodu stawką 75%, jeżeli zostały uzyskane z uprawiania nierządu. W wniosku podkreślono przy tym charakterystykę źródła przysporzeń majątkowych. Wyjaśniono, że pieniądze zgromadzone na rachunku (i docelowo przewidziane jako źródło pokrycia ceny za nieruchomość) pochodzą z uprawiania przez Wnioskodawczynię nierządu przez okres ostatnich 9 lat, przy czym nie dokonano uprzednio zgłoszenia obowiązku podatkowego z tego tytułu. Pytająca podkreśliła również, że każda suma uzyskana z uprawiania nierządu była systematycznie i okresowo wpłacana na rachunki bankowe. Aktywność pytającej polegała na ogłaszaniu się na licznych odpowiednich portalach internetowych, zawierających oferty i ogłoszenia świadczenia usług związanych z nierządem pod stałymi pseudonimami celem zareklamowania swoich usług. Na portalach widniały jej zdjęcia z zamazaną twarzą. Nadto na portalach internetowych pytająca umieszczała numer telefoniczny, cennik oraz godziny pracy, a czasami także adres mailowy. Usługi były wykonywane w specjalnie wynajętym lokalu lub hotelu.

Przedstawiając stan faktyczny pytająca opisywała również dowody potwierdzające twierdzenia dotyczące stanu faktycznego. Jest to uwaga o tyle istotna, że już na tym etapie daje się zaobserwować przynajmniej próbę uprawdopodobnienia źródła pochodzenia środków zgromadzonych na rachunku bankowym (organ podatkowy pierwotnie odmówił zresztą wszczęcie postępowania). Jest to zagadnienie (kwestia dowodzenia) o tyle istotne, że nie wystarczy twierdzenie o źródle pochodzenia środków. Twierdzenia powinny być udowodnione, przy czym – co oczywiste – również negacja twierdzeń podatnika podlega rygorom postępowania dowodowego. Innymi słowy, samo twierdzenie o środkach z prostytucji nie może być podstawą obrony przed fiskusem jak zdają się sugerować niektórzy komentatorzy.

Przywoływana interpretacja ciekawa jest także z tego powodu, iż odnosi się do pojęcia: czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Organ podatkowy wyjaśnił, że chodzi o “zachowania, które ze swej istoty są sprzeczne z prawami przyrody, ustawą lub zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji w ogóle nie mogą być określone w treści ważnej i wywołującej zamierzone skutki umowy. Są to czynności, które w żadnych okolicznościach i warunkach, jakie przepisy prawa przewidują dla zawarcia wolnej od wad umowy, nie mogą być przedmiotem stosunku cywilnoprawnego, nawet hipotetycznie”. Przysporzenia majątkowe z takich zachowań są wolne od opodatkowania, a więc – w drodze interpretacji z dnia 13 kwietnia 2015 roku – do takich wolnych od opodatkowywania dochodów zalicza się przysporzenia z nierządu.

Szerzej w publikacji: Zyski z prostytucji dobrą wymówką dla fiskusa.