“Nowa” skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego

Gorące dni sierpnia przyniosły nam nie tylko falę upałów, ale i nowelizację procedury sądowo-administracyjnej. Zmian jest sporo, ale jedną z najistotniejszych modyfikacji wspomnianej procedury dla sporów o podatki zawiera dodany art. 57a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Warto odnotować wspomnianą wyżej zmianę i przed przystąpieniem do sporządzenia skargi zweryfikować dotychczasową praktykę. Wcześniej właściwie wystarczyło uzewnętrznić wobec sądu administracyjnego, że wydana interpretacja nam nie odpowiada i sąd przeprowadzał w tym zakresie wszystkie czynności. Innymi słowy, wielu skarżących nie formułowało wprost zarzutu. Były to raczej dorozumiane wątpliwości, które sądy administracyjne odkodowywały z przedstawianego stanowiska. To ostatnie zawierało zresztą częstokroć uzasadnienie odwołujące się do zasad słuszności lub szeroko rozumianej sprawiedliwości społecznej.

Sformułowanie zarzutu w skardze jest wymogiem słusznym, ale również dość niebezpiecznym. Sąd administracyjny nie “dopowie zarzutu” za skarżących, nie uzupełni o przemilczane wątpliwości, lecz będzie związany zarzutami, które ze skargi wynikają. Przed złożeniem skargi należy zatem bardzo skrupulatnie przygotować jej treść, nie uchylając się od przeprowadzenia rozważań prawnych. Na marginesie można jednak podkreślić, że prawidłowo napisany wniosek o indywidualną interpretację ułatwi ewentualne przygotowanie skargi.