“Nowe” w starej procedurze podatkowej

W dniu 19 maja 2015 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nowelizującej ordynację podatkową. Propozycji zmian jest sporo i nie sposób odnieść się do wszystkich. Są jednak bez wątpienia takie, na które warto zwrócić uwagę.

Po pierwsze, pełnomocnictwa ogólne do spraw podatkowych (art. 138d). Aktualnie obowiązujące przepisy w tym zakresie są dość problematyczne. Brakuje możliwości ustanowienia pełnomocnika, który w ogólności dba o zobowiązania podatkowe. Ma się to zmienić. Obecnie dość uciążliwe jest składanie pełnomocnictw szczególnych w ramach procedur podatkowych, które następują po sobie i są – dla podatnika – ciągiem “jednej” sprawy.

Po drugie, planuje się wprowadzić kilka modyfikacji dotyczących doręczeń. Abstrahując od możliwość doręczenia “na adres skrytki pocztowej” (art. 150a), przewiduje się możliwość wprowadzenia doręczeń elektronicznych dla pełnomocników zawodowych.

Po trzecie, grupowe interpretacje podatkowe (art. 14r). Jest to rozwiązanie, o które praktycy apelowali wielokrotnie. Dostrzeżono bowiem zasadność i celowość wniosków “wspólnych”. Pozytywnie należy ocenić również pomysł z wnioskiem zamawiającego (zamówienia publiczne; art. 14s).

Nie sposób w kilku zdaniach wypunktować wszystkie ważne zmiany, które mają nastąpić. Planowana jest obszerna nowelizacja ordynacji podatkowej i bez wątpienia będzie ona jeszcze przedmiotem analizy praktyków i teoretyków podatków i prawa podatkowego. Z ciekawością należy odnotować planowane utworzenie rejestr zastawów skarbowych. Bez wątpienia jednak przypomnieć należy, że w tle pozostaje jeszcze problem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (na etapie legislacyjnym art. 119a i następne zostały wyłączone z projektu “do dalszych analiz”). Z ciekawością, ale i z obawami należy odnosić się do pojęć “sztucznej konstrukcji prawnej” oraz “znacznej korzyści podatkowej”, które to pojęcia są szczególnie problematyczne w ramach rozstrzygnięć administracyjnych. Bez wątpienia ich stosowanie budzić będzie wątpliwości i nie zmieni tego instytucja opinii zabezpieczających. Możliwość uzyskania opinii jest wyłącznie zabiegiem konstytucyjnym oraz fiskalnym. Opinia nie będzie osiągalna dla przeciętnego podatnika,który w racjonalny i oszczędny (optymalny?) sposób chce przeprowadzić czynności w ramach prowadzonego biznesu.