Od marca 2008 roku jestem pracownikiem Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadzę zajęcia dydaktyczne oraz seminaria na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych.

Początek moich zainteresowań naukowych skupiał się na konstrukcji podatku. Przygotowałem rozprawę doktorską związaną z opodatkowaniem. Aktualnie analizuję zagadnienia związane z finansami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem szczególnego reżimu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W szczególności polecam publikację zwartą pt. Dyscyplina Finansów Publicznych. Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora finansów publicznych, pod red. M. Smagi, M. Winiarza, Wydawnictwo Publicus, Kraków 2013. W ramach publikacji przygotowałem opracowanie pt. Dochodzenie należności z tytułu kar umownych jako przykład prawidłowej oraz nieprawidłowej gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

W 2013 roku ukazała się z kolei publikacja pod moją oraz Pani dr Joanny Przybylskiej redakcją – Dyscyplina Finansów Publicznych. Zasady odpowiedzialności, problemy orzecznicze i aspekty praktyczne, CeDeWu, Warszawa 2012.

Prowadziłem lub prowadzę następujące przedmioty:

 1. Podstawy Finansów – przedmiot specjalnościowy, ogólny, obejmujący podstawową wiedzę z zakresu nauki o finansach; w ramach zajęć przezentowane są wybrane instrumenty i kategorie finansowe, jak również podstawowe informację dotyczące nauki o finansach, w tym jej związków z innymi dyscyplinami;
 2. Finanse Publiczne – przedmiot specjalnościowy, ogólny, związany przede wszystkim z podstawowymi zagadnieniami prawa budżetowego; w ramach przedmiotu poruszane są takie zagadnienia jak: środki publiczne, wydatki i rozchody publiczne, równowaga budżetowa, Skarb Państwa a budżet państwa, procedura budżetowa, zamówienia publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne, formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych;
 3. Podatki Obrotowe – przedmiot specjalnościowy, szczegółowy, obejmuje przede wszystkim zagadnienia dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jak również podatku od gier oraz podatku akcyzowego;
 4. Międzynarodowe Prawo Podatkowe – przedmiot specjalnościowy, szczególny, dotyczący przede wszystkim źródeł międzynarodowego prawa podatkowego, jak również opodatkowania dochodów osiągniętych za granicą;
 5. Prawo Karne Skarbowe – przedmiot specjalnościowy w ramach studiów podyplomowych, obejmuje zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną skarbową;
 6. Podstawy Prawa Podatkowego – przedmiot ogólny, wprowadzający, w ramach studiów podyplomowych; obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące systemu podatkowego w Polsce;
 7. Postępowanie Sądowo-Administracyjne – przedmiot ogólny, prowadzony w ramach studiów podyplomowych; obejmuje zagadnienia dotyczący podstawowych instytucji procesowych postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowo-administracyjnego; w ramach zajęć prezentowane jest również tzw. uznanie administracyjne;
 8. Dyscyplina Finansów Publicznych – przedmiot specjalistyczny w ramach studiów podyplomowych; obejmuje problematykę szczególnego reżimu odpowiedzialności w związku popełnieniem czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.

Poniżej przedstawiam dodatkowo wybrane publikacje:

 1. Kontratypy w dyscyplinie finansów publicznych w: Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka (red. M. Smaga, W. Winiarz), C.H. Beck, Kraków 2015,
 2. Dochodzenie należności z tytułu kar umownych jako przykład prawidłowej oraz nieprawidłowej gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych w: Dyscyplina finansów publicznych. Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego (red. M. Smaga, W. Winiarz), Publicus, Kraków 2013,
 3. Nieumyślność naruszenia dyscypliny finansów publicznych – ocena skutków uchylenia art. 22 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w: Dyscyplina Finansów Publicznych – stan obecny i kierunki zmian (red. M. Smaga, W. Winiarz), Grupa Ergo Sp. z o.o., Kraków 2011,
 4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w: Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne (red. nauk. L. Patrzałek), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011,
 5. Charakter dotacji oświatowej dla szkół niepublicznych w: Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego (red. nauk. A. Walasik, J. Błach), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011,
 6. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w: Polityka budżetowa i Podatki. Wybrane zagadnienia (red. nauk. T. Juja), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010
 7. Opodatkowanie sprzedaży autorskich praw majątkowych podatkiem od towarów i usług przed i po uzyskaniu przez Polskę członkostwa we Wspólnotach Europejskich w: Finanse wobec sfery realnej gospodarki (red. K. Znanieckiej i T. Zielińskiego), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008,
 8. Opodatkowanie opcji pracowniczych podatkiem dochodowym od osób fizycznych w: Współczesne Finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych (red. nauk. J. Głuchowskiego), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008,
 9. Opodatkowanie własności intelektualnej podatkami dochodowymi w: Opodatkowanie przedsiębiorców podatkami dochodowymi i pośrednimi. Zagadnienia wybrane (red. naukowa T. Juja), Poznań 2006,
 10. Partnerstwo publiczno – prywatne jako instrument rozwoju infrastruktury (współautorstwo) w: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro- i mikroekonomiczne (pod red. W. Jaromołowicza), Poznań 2005,
 11. Wolności i prawa konstytucyjne podatnika, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2004, Nr 3,
 12. Opodatkowanie transakcji franchisingowych podatkiem od towarów i usług w: Finanse w dobie integracji europejskiej (pod. red. R.N. Hanisza i K. Znanieckiej), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.