Specjalizacja biur Krajowej Informacji Podatkowej – etap I

Systematycznie wdrażana jest koncepcja specjalizacji rzeczowej biur Krajowej Informacji Podatkowej. Przypomnijmy, że chodzi o zamianę właściwości miejscowej na właściwość rzeczową. Ideę zmian sprowadzających się do tworzenia ośrodków specjalizacyjnych uznać należy za słuszną. Pytaniem otwartym pozostaje, czy zmiana okaże się skuteczna i wyeliminuje przede wszystkim rozbieżności w stanowiskach organów interpretacyjnych. W dniu 1 lipca 2015 roku wdrożono etap pierwszy z aż czterech przewidzianych. Warto zatem przypomnieć jak docelowo ma kształtować się „podział” na specjalizacje w ujęciu terytorialnym.

Przede wszystkim przyjęto, że dwa podatki – podatek od towarów i usług oraz podatek dochodowy od osób fizycznych wymagają odrębnych ośrodków specjalizacyjnych. W związku z tym docelowo w podatku VAT mają się specjalizować ośrodki w Lesznie i Płocku. Podatek PIT ma być z kolei domeną biur w Toruniu oraz Piotrkowie Trybunalskim. Nie do końca zrozumiały jest jedynie „przydział” poszczególnych województw (właściwość miejscowa) do poszczególnych biur. Może lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie analogicznego „przydziału” w VAT oraz w PIT (różnice dotyczą województw: śląskiego, łódzkiego, warmińsko – mazurskiego oraz podlaskiego).

Trzecia specjalizacja może być określona mianem zbiorowej. Obejmuje ona bowiem podatek dochodowy od osób prawnych, podatek akcyzowy, podatek od spadków i darowizn oraz tzw. inne podatki „niszowe”. Specjalizacja zbiorcza będzie właściwością rzeczową biura w Bielsku-Białej, które obsługiwać ma cały kraj.

Wdrożenie koncepcji specjalizacyjnej organów interpretacyjnych ma się zakończyć 1 stycznia 2018 roku. Istotne jest przy tym założenie – wydawanie interpretacji ma się odbywać w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Czas pokaże, czy reformowanie oznacza usprawnienie procedury interpretacyjnej, czy też stanowić będzie jedynie zabieg reorganizacyjny, któremu towarzyszyć będzie wzmocnienie kadrowe poszczególnych biur.