Podstawowym celem jednostki samorządu terytorialnego jest i powinno być wykonywanie zadań publicznych. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaka struktura organizacyjna jest najlepsza, najwłaściwsza, najbardziej optymalna dla konkretnego zadania publicznego.

Bez wątpienia jednak czasami wykorzystanie tradycyjnych form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych nie jest celowe. Ani bowiem jednostka budżetowa, ani samorządowy zakład budżetowy nie pozwalają na prowadzenie działalności w sposób analogiczny lub zbliżony do znanego z sektora prywatnego działania w ramach spółki kapitałowej.

W polskim systemie prawnym dopuszczono możliwość wykorzystania form komercyjnych – spółek prawa handlowego. Jakkolwiek możliwe jest wykorzystanie niektórych spółek osobowych, to najczęściej mowa o spółkach z o.o. lub spółkach akcyjnych. Powszechnie takie spółki określa się mianem komunalnych lub samorządowych.

Zdarza się, że jednostka samorządu terytorialnego rozważa zmiany struktury organizacyjnej, w tym rozpoczęcie współpracy z podmiotem (inwestorem) prywatnym. Z ekonomicznego punktu widzenia takiemu procesowi towarzyszy istotna zmiana. Jednostka z usługodawcy staje się usługobiorcą, ponieważ wraz ze zmianami organizacyjnymi jednostka nie wyzbywa się obowiązku wykonania zadania publicznego. Współdziałanie z podmiotem prywatnym powoduje jedynie, że zadanie publiczne realizowane jest za „pośrednictwem” podmiotu prywatnego.

O poznańskich dyskusjach na ten temat m.in. na antenie WTK:

http://wtkplay.pl/video-id-13992-co_z_prywatyzacja_miejskich_spolek