PIT: dochód studenta a rozliczenie osoby samotnie wychowującej

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Niewiele uwagi poświęca się starej i okrzepłej instytucji opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci podatkiem PIT. Aspekty prorodzinne w konstrukcji PIT dostrzegamy przede wszystkim we wspólnym opodatkowaniu małżonków lub tzw. uldze na dziecko. Ostatnie jednak temat stał się o tyle medialny, że w krótkim czasie zapadły fundamentalne dla takich rozliczeń orzeczenia NSA. Niestety orzeczenia te wprowadziły sporo zamieszania. Czytaj dalej

Przestępstwo skarbowe a przestępstwo powszechne – możliwość odmiennej reakcji karnej…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe

Trochę na uboczu spraw podatkowych odnotować należy ważne postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2015 roku, sygn. akt V KK 193/15, które dotyczy ciekawego problemu odmiennej reakcji karnej przy idealnym zbiegu czynów zabronionych. Zdarza się bowiem często, że obok zarzutów z k.k. stawiane są zarzuty z k.k.s. i – o ile czyn wyczerpuje znamiona obu przestępstw – to oskarżony uniewinniony jest z reguły od obu albo uznawany za winnego popełnienia obu przestępstw, jak również automatycznie stosuje się analogiczne instytucje wymiaru kary. W październiku 2015 roku Sąd Najwyższy zajął się problemem dopuszczalności innego podejścia. Czytaj dalej

Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – projekt ustawy

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Mowa o projekcie ustawy wykonującej orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-276/14, czyli orzeczenie dotyczącego podatku VAT w gminach, a szerzej – problemu samodzielności jednostek budżetowych w ramach rozliczeń podatku od towarów i usług. Projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych (z dnia 14 stycznia 2016 roku) ledwie ujrzał światło dzienne, a już stał się podstawą medialnych dywagacji na temat konsekwencji centralizacji dotyczących zwrotu środków. Czytaj dalej

… na korzyść podatnika, czyli interpretacja ogólna Ministra Finansów

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika ma już swoją tradycję w systemie podatkowym i, co równie ciekawe, w dyskusji politycznej. Jakkolwiek sprawa nieco ucichła, to jednak Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 29 grudnia 2015 roku, słusznie, podjął się próby wyjaśnienia jej znaczenia dla systemu podatkowego. Chodzi oczywiście o wykładnię „nowego” art. 2a ordynacji podatkowej: Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Czytaj dalej

Założenia konstrukcyjne tzw. podatku bankowego

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Wiele emocji towarzyszy zapowiadanym zmianom w polskim systemie podatkowym, a przyznać trzeba, że 2016 rok obejmować będzie przynajmniej dwie duże modyfikacje. Wprowadzenie bowiem do systemu podatkowego nowych danin publicznoprawnych jest bez wątpienia istotnym wydarzeniem systemowym. Warto zatem na chłodno, bez emocji politycznych, przyjrzeć się planowanym rozwiązaniom, przy czym na marginesie należy podkreślić, że tzw. podatek bankowy czy też tzw. podatek od transakcji finansowych nie jest polskim, rodzimym pomysłem. Od 2008 rok toczyła się i toczy dyskusja na temat opodatkowania sektora bankowego, co znalazło już odzwierciedlenie w rozwiązaniach innych krajów. W Polsce wspomnianą daninę nazwano podatkiem od niektórych instytucji finansowych. Czytaj dalej

MF: opcje walutowe a podstawowa działalność gospodarcza

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

W dniu 3 grudnia 2015 roku Minister Finansów wydał ogólną interpretację przepisów prawa podatkowego w sprawie opcji walutowych (FN.3.8201.1.2015). Problem, który został w treści interpretacji Ministra poruszony dotyczy wyjątkowo ważnej oraz drażliwiej sprawy zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. przedterminowego zamknięcia kontraktu opcyjnego, skutkującego koniecznością uiszczenia przez podatnika kwoty rozliczeniowej o dość znacznej wysokości. I o charakter wspomnianej kwoty toczyły się oraz toczą spory. Organy podatkowe odmawiały podatnikom uznania wspomnianych kwot rozliczeniowych za koszty podatkowe z uwagi na ich spekulacyjny charakter.

Czytaj dalej

Interpretacja podatkowa – osiągnięcie systemowe czy kuriozum

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Z zaciekawieniem przyszło nam śledzić wymianę poglądów na temat interpretacji podatkowych, która miała i mieć miejsce zapewne będzie w mediach. Coraz głośniej podnosi się argumenty o bałaganie wywoływanym istnieniem interpretacji podatkowych. Czy jednak rzeczywiście interpretacje podatkowe są już niepotrzebnym balastem systemu podatkowego? Odpowiedź na wyżej postawione pytanie zawiera w sobie konieczność spojrzenia na problem z szerszej perspektywy niż interes fiskalny.  Czytaj dalej

Założenia kierunkowe „nowej” ordynacji podatkowej

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Prace Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego budziły i budzą bardzo duże zainteresowanie praktyków oraz teoretyków podatków i prawa podatkowego. W mijającym tygodniu sporo na ten temat mówiono w mediach, przy czym do zakończenia całego procesu jest jeszcze bardzo daleka droga. Jesteśmy na etapie poprzedzającym proces legislacyjny. Dobrze jednak, że się o tym mówi. Zmiany mają być bowiem na lata… Czytaj dalej

Finanse publiczne w ujęciu prywatnym, czyli prywatne finanse publiczne

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Zjawiska finansowe w sektorze finansów publicznych, czyli procesy gromadzenia i wydatkowania środków publicznych kształtują finanse publiczne. Teoretycznie relatywnie łatwo oddzielić sektor finansów publicznych od tzw. finansów prywatnych. Abstrahując bowiem od ustalenia chwili przejścia środków z funduszy prywatnych do publicznych oraz publicznych do prywatnych, o charakterze środków (w sensie własnościowym) decyduje status podmiotu dysponującego (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 września 2007 roku, sygn. akt V SA/Wa 495/07). Czym bardziej szczegółowo zaczniemy jednak analizować problem „styku” finansów publicznych oraz finansów prywatnych, tym szybciej dostrzeżemy coraz więcej wątpliwości natury podstawowej. W tym kontekście zastanawia nowa praktyka finansowych organów dochodzeniowych bazująca na założeniu, iż uszczerbek w dochodzie publicznym jest szkodą w znaczeniu prywatnoprawnym… Czytaj dalej

Czekoladka a napój alkoholowy (i wyrób akcyzowy)…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Podatki i system podatkowy może i należą do skomplikowanych zagadnień ekonomiczno – prawnych, ale bez wątpienia nie pozwalają nawet na chwilę o sobie zapomnieć. Nie tak dawno pisaliśmy o problemie producenta lodów, a ujawnił się kolejny problem gastronomiczny. Ściślej: gastronomiczno – podatkowy… Tym razem poszło o cukierki z zawartością alkoholu. W mediach nawet zaczęto się zastanawiać i przeprowadzać doświadczenia, ile czekoladek z alkoholem należy zjeść, aby wprawić się w stan upojenia alkoholowego albo przynajmniej osiągnąć efekt jednego piwa… Pytanie, o co w tym wszystkim chodzi i co spór o czekoladkę z alkoholem ma wspólnego z podatkami? Czytaj dalej

Centralna baza faktur odpowiedzią na karuzele podatkowe?

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Sporo uwagi poświęca się ostatnio przestępstwom karuzelowym. Nie ulega wątpliwości, że jest to proceder coraz lepiej rozpoznany przez organy skarbowe, ale i coraz bardziej udoskonalany przez oszustów podatkowych. Wykorzystanie mechanizmu transakcji wewnętrzwspólnotowych odbywa się często przy wykorzystaniu podatników, którzy nie mają świadomości uczestnictwa w takiej strukturze. Co więcej, organy skarbowe mają problem z ustaleniem, czy dany podatnik to tzw. bufor, czy też aktywny uczestnik nielegalnego procederu. W tle rozważań i analiz pozostaje jednak przede wszystkim interes fiskalny. Czytaj dalej

Zatory płatnicze a CIT i PIT, czyli zmiany, zmiany, zmiany…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Mało kto pamięta ustawę z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Tytuł wspomnianego aktu prawnego trudno wprost powiązać z przepisami prawa podatkowego. A jednak właśnie na podstawie tej ustawy wprowadzono rozwiązania art. 15b ustawy o CIT oraz art 24d ustawy o PIT, które miały zapobiegać zatorom płatniczym. Cel był słuszny, założenia wykonawcze całkiem, całkiem, ale… Czytaj dalej

Istota sporu skarbowego na przykładzie…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

… wątpliwości dotyczącej opodatkowania czynności podatkiem VAT. Dlaczego nie możemy przyjąć, że prowadzimy albo spór podatkowy, albo spór karny skarbowy, albo wręcz spór o naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Dlaczego karuzela podatkowa to nie tylko postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne? Dlaczego spór z ZUS to nie tylko postępowanie przed sądami powszechnymi? Dlaczego wreszcie sprawa prowadzona przez rzecznika dyscypliny, to nie wyłącznie postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych? Czytaj dalej

Samozatrudnienie a umowa o pracę, czyli o wyroku Sądu Najwyższego słów kilka…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Cytat: Powódka była dyspozycyjna i podporządkowana wobec pozwanego oraz zobowiązana do osobistego wykonywania określonych zadań na ryzyko pracodawcy. Powódka była kontrolowana przez przełożonych w zakresie realizacji zadań oraz czasu pracy, nie miała swobody w ustalaniu częstotliwości spotkań, ilości przekazanych materiałów, ciążył na niej obowiązek raportowania celem udokumentowania wykonanych prac. Za wykonywaną pracę miała ustalone stałe wynagrodzenie za pracę. Zobowiązana była do usprawiedliwiania nieobecności poprzez przedkładanie zwolnienia lekarskiego, bądź uzyskanie zgody przełożonego na niewykonywanie określonych w tym czasie zadań – tak Sąd Najwyższy stwierdził w wyroku z dnia 24 czerwca 2015 roku, sygn. II PK 189/14 uznając współprace w ramach tzw. samozatrudnienia umową o pracę. Czytaj dalej

Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych w sporze karnym skarbowym

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe

Zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych należy do tych elementów postępowania karnego, które co jakiś czas pojawiają się w mediach. Najczęściej dyskutuje się wówczas o nadużyciu lub skali wykorzystania wspomnianej czynności procesowej. Zgodnie z art. 237 par. 1 i 2 k.p.k. zarządzić kontrolę i utrwalanie rozmów telefonicznych może tylko sąd, a w szczególnych okolicznościach prokurator. Zarządzenie prokuratora podlega obowiązkowi zatwierdzenia przez sąd. Kontrola i utrwalania rozmów telefonicznych dokonywane są w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla toczącego się postępowania lub zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa. Warto pamiętać, że również w sporach karnych skarbowych dowody pozyskane w ramach kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych mogą być również wykorzystywane. Czytaj dalej

„Puste” faktury VAT – podwójna dolegliwość konstytucyjna

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

„Styk” obciążeń podatkowych oraz karnych skarbowych zawsze budził wątpliwości oraz emocje podatników będących osobami fizycznymi. Kilkakrotnie dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT było uznawane za niekonstytucyjne z uwagi na podwójną dolegliwość dla podatników będących osobami fizycznymi. W kwietniu 2015 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu o konstytucyjność relacji art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 62 par. 2 k.k.s.

Czytaj dalej

1 lipca 2015 roku – wejście w życie dużej nowelizacji k.p.k.

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe

Przez kilka ostatnich miesięcy na łamach prasy toczono dyskusję na temat nowelizacji procedury karnej. W dniu dzisiejszym zmienione przepisy wchodzą w życie. Jakkolwiek z uwagi na przepisy przejściowe zmiana systemowa dokonywać się będzie etapami, to już dzisiaj warto pamiętać, że uprawnionym do obrony w sprawach karnych (a przede wszystkim karnych skarbowych) jest również radca prawny.

Czytaj dalej

Fruit of poisonous tree, czyli o zatrutych dowodach słów kilka

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe

Przez ostatnich kilka dni obserwowaliśmy dyskusję o problemie tzw. zatrutych dowodów w postępowaniu karnym. Nie jest to temat nowy, ale bez wątpienia wywołuje i wywoła jeszcze sporo emocji. Warto zatem przyjrzeć się, o co w medialnej polemice chodzi. Problem „zatrutych dowodów” jest bowiem wyjątkowo ważnym zagadnieniem postępowania dowodowego.

Czytaj dalej

Postępowanie odwoławcze – droga „na skróty”

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się bardzo ważny tekst sędziego Antoniego Górskiego (Sądy odwoławcze zbyt często chodzą na skróty). Wprawdzie Autor odniósł się do postępowania cywilnego, ale wnioski można przenieść na grunt innych postępowań, zwłaszcza postępowania administracyjnego oraz postępowania podatkowego. Przypomnijmy, na czym polega postępowania dowodowe (co przypominał Autor): etap I – zgłaszanie twierdzeń o faktach, etap II – przedstawienie dowodów na poparcie wspomnianych twierdzeń oraz etap III – ocena twierdzeń i przedstawionych dowodów. Tyle i aż tyle.

Czytaj dalej

Opinie „prywatne” w nowym postępowaniu karnym

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe

Zestawiając brzmienie „nowego”, tj. wchodzącego w życie z dniem 1 lipca 2015 roku art. 393 par. 3 k.p.k. z jego dotychczasowym brzmieniem odnotować należy drobną zmianę: Mogą być odczytywane na rozprawie wszelkie dokumenty prywatne, powstałe poza postępowaniem karnym i nie dla jego celów, w szczególności oświadczenia, publikacje, listy oraz notatki. Powstałe „dla celów” postępowania karnego dokumenty prywatne obejmują bowiem przede wszystkim tzw. opinie prywatne, ekspertyzy pozasądowe, których znaczenie i waga dla postępowań, w tym postępowań karnych była i jest wysoce kontrowersyjna. Czytaj dalej