PIT a prostytucja: nieujawnione źródła przychodów a przysporzenia z nierządu

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Z dużym zainteresowaniem spotkała się indywidualna interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 13 kwietnia 2015 roku. W mediach podkreślono, że zyski z prostytucji mogą być sposobem na fiskusa. Jakkolwiek jest to upraszczające podejście do sprawy, w tym do wydanej interpretacji, to jednak warto do niej sięgnąć wprost. Czytaj dalej

Utrudnianie kontroli podatkowej a czyn z art. 83 k.k.s.

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Aktywność podatnika może być przedmiotem zainteresowania organów podatkowych, celnych oraz skarbowych. Na podstawie całokształtu przepisów o czynnościach sprawdzających, kontroli podatkowej czy tzw. kontroli skarbowej da się wyprowadzić wniosek o obowiązku współdziałania podatnika z wymienionymi organami przy wykonywaniu lub próbie wykonywania przez te organy czynności kontrolnych. Utrudnianie czynności kontrolnych jest karalne. Zgodnie z art. 83 k.k.s.: kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli skarbowej lub czynności kontrolnych w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub księgę lub inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa podlega karze. Pytanie brzmi, co oznacza czynność sprawcza „utrudnia”? Czytaj dalej

Prima aprilis, czyli pracownik urzędu skarbowego pracownikiem izby skarbowej

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Zostało jeszcze kilka dni do wejścia w życie reformy organizacyjnej organów podatkowych. W dniu 1 kwietnia 2015 roku wchodzi w życie zmiana ustawy o urzędach i izbach skarbowych (ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 211). Fiskus zupełnie serio uczynił z pracowników urzędów skarbowych pracowników izby skarbowych.  Czytaj dalej

Przekazanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Specyficznym obowiązkiem podatnika jest przekazania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego. Jakkolwiek nie jest to nowy obowiązek, to warto o nim przypomnieć z uwagi na nowy art. 80b k.k.s. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy o PIT: podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do właściwego urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania.

Od 1 stycznia 2017 r. termin złożenia zeznania podatkowego zyskał na znaczeniu także z perspektywy cen transferowych. W znowelizowanej ustawie wprowadzono obowiązek składania do urzędu skarbowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych właśnie do dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego. Więcej informacji o oświadczeniu znajduje się w artykule Oświadczenie składane do Urzędu Skarbowego na stronie powiazane.pl w całości poświęconej dokumentacji cen transferowych.

Czytaj dalej

VAT: Karuzela podatkowa z elektroniką w tle

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Przestępczość skarbowa w podatku VAT utożsamiana jest najczęściej z karuzelami podatkowymi. Chodzi o tzw. wyłudzenie podatku VAT przy relatywnie prostym schemacie powiązań. Działania organów ścigania oraz organów podatkowych doprowadziły do wykrycia nieprawidłowości u jednej ze spółek córek spółki notowanej na NewConnect. Z doniesień prasowych wynika, że mowa o zobowiązaniach podatkowych o wartości niespełna 300 mln zł. Czytaj dalej

Przedawnienie karalności uporczywego nieterminowego płacenia podatków

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe

Nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych ma swoje konsekwencje nie tylko w postaci powstałej zaległości podatkowej. Może również narazić podatnika na odpowiedzialność karną skarbową w związku z popełnieniem wykroczenia skarbowego, o którym mowa w art. 57 par. 1 k.k.s. Pytanie, kiedy karalność wspomnianego wykroczenia skarbowego się przedawnia. Czytaj dalej

Zasada kontradyktoryjności w sporze

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe

W dniu 1 lipca 2015 roku nie tylko zmieni się zakres podmiotowy obrońcy w postępowaniu karnym (przypomnieć należy, że obrońcą będzie mógł być radca prawny). Przebudowie ma ulec całe postępowanie karne. Jedną z najczęściej podkreślanych zmian, o fundamentalnym znaczeniu, skutkującą olbrzymią przebudową postępowania karnego (w zamyśle ustawodawcy) jest zasada kontradyktoryjności. Czytaj dalej

Wydanie dokumentów kontrolującym

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Jednym z podstawowych uprawnień kontrolujących jest możliwość żądania udostępnienia dokumentów, przy czym dokumentację rozumie się bardzo szeroko. Mowa bowiem o aktach, księgach i wszelkiego rodzaju dokumentach związanych z kontrolą. Kontrolujący mają możliwość sporządzania z wspomnianych dokumentów „odpisów, kopii, wyciągów, notatek oraz wydruków”, jak również „udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej”. Spór zaczyna się jednak, gdy kontrolujący żądają wydania dokumentów. Czym innym jest bowiem ich udostępnienie, a czym innym jednak wydanie. „Przepychanki” dotyczą zwłaszcza tych podatników, którzy mają obszerną dokumentację i nie bardzo chcą wydawać dokumentację „za pokwitowaniem”. Czytaj dalej

VAT: Mechanizm odwrotnego obciążenia

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Odwrotne obciążenie jest chyba najpopularniejszym sformułowaniem dotyczącym podatku VAT ostatnich kilku miesięcy. Mowa o instrumencie zwalczania przestępczości podatkowej, a ściślej związanej z wyłudzaniem VAT-u. Podkreśla się, że ten relatywnie prosty mechanizm utrudnia wyłudzanie podatku bazujące na prawie do odliczenia podatku VAT. Rzecz w tym, iż wspomniany, wyjątkowy mechanizm wypacza konstrukcję podatku VAT. Czytaj dalej

Awizowanie, czyli o doręczeniach

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Jedną z podstawowych czynności w każdym postępowaniu jest doręczenie. Doręcza się wezwania, zawiadomienia, orzeczenia, pisma procesowe. Idealną sytuacją jest tzw. doręczenie właściwe (bezpośrednie), a więc potocznie zwanym doręczeniem do rąk własnych. W aktach sprawy umieszcza się tzw. zwrotkę o osobistym odebraniu przez zainteresowanego przesyłki, a co za tym idzie, jeżeli od daty doręczenia biegną terminy procesowe, wówczas oczekuje się tzw. reakcji zainteresowanego (stawiennictwa, wniosków, środków zaskarżenia) obliczając terminy upływu dokonania takich czynności. Nie zawsze jednak zainteresowany może lub chce odebrać przesyłkę. Wówczas zastosowanie znajduje (obok doręczenia zastępczego) tzw. fikcja prawna doręczenia, określana często jako „doręczenie poprzez awizo”. W ramach sporów o podatki, o naruszenie dyscypliny finansów publicznych czy też sporów karnych skarbowych występują różnice w sposobie „doręczenia poprzez awizo”. Czytaj dalej

Quasi-sprawca, czyli o podmiocie postępowania karnoskarbowego

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe

Prowadząc postępowanie podatkowe z reguły nie zastanawiamy się kto ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w rozliczeniu konkretnego zobowiązania podatkowego. Jest to nieistotny element stanu faktycznego sporu podatkowego. Nieprawidłowość stanowi kategorię obiektywną, a odpowiedzialność podatnika ma charakter zasadniczo automatyczny. Gorzej, gdy zostanie wszczęto postępowanie karnoskarbowe… Czytaj dalej

Protokół przesłuchania, czyli o przenikaniu się sporów podatkowych i sporów karno-skarbowych

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

W ramach postępowania karnego przeprowadza się między innymi czynność przesłuchania, z której sporządza się protokół. Wspomniana czynność z założenia dotyczy dowodzenia w ramach danego postępowania. Inaczej rzecz ujmując, chodzi o wyjaśnienie okoliczności dotyczących konkretnej sprawy, a więc np. sprawy o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.
Czytaj dalej

Minimalne wynagrodzenie a spór karno-skarbowy

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe

Początek roku budżetowego wiąże się również z ustaleniem nowego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wspomniana kategoria wynagrodzenia ma znaczenie zarówno dla finansów publicznych, jak również finansów gospodarstw domowych. Nie chodzi jednak tylko i wyłącznie o preferencje w rozliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, czy też poprawę budżetów domowych w związku z podwyższeniem wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę ma również konsekwencje w sporze karno-skarbowym.
Czytaj dalej

Czy wystawienie tzw. pustej faktury VAT jest przestępstwem skarbowym

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Pozornie odpowiedź na powyższe pytanie jest oczywista i sprowadza się do przyjęcia, że wystawienie takiego dokumentu wyczerpuje znamiona czynu zabronionego z art. 62 par. 2 k.k.s.: Kto fakturę lub rachunek, określone w § 1, wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
Czytaj dalej

Zamieszanie z kasami fiskalnymi (par. 4 rozporządzenia)

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Przełom starego i nowego roku tradycyjne wiąże się z problemem kas fiskalnych. Media donoszą, że teraz to już wszyscy; że bez wyjątku; że nie będzie „równiejszych”, itp. Tradycyjne dodaje się, że jest to również ograniczenie szarej strefy. Wydaje się, że w takich sytuacjach zawsze warto jednak sięgnąć do źródeł, czyli w tym przypadku rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT.
Czytaj dalej

Istota sporu skarbowego, czyli o co właściwie chodzi…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Wiele się mówi na temat skomplikowanych przepisów prawa finansowego. Źródłem powinności są nie tylko akty prawne, ale i wytyczne, okólniki, zarządzenia wewnętrzne. Okopujemy się wyrokami sądów administracyjnych, uchwałami regionalnych izb obrachunkowych, orzeczeniami Głównej Komisji Orzekającej, interpretacjami przepisów prawa podatkowego, ale i komentarzami oraz publikacjami eksperckimi. Obok wątpliwości, co do poprawności działania pojawia się ryzyko odpowiedzialności – za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, pracowniczej, cywilnej, porządkowej, ale i politycznej, jak również karnej skarbowej.
Czytaj dalej

Gmina i jednostki organizacyjne gminy a status podatnika VAT

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Jednym z ciekawszych zagadnień podatku VAT jest podmiotowość podatkowa gminy oraz jej jednostek organizacyjnych. Wątpliwości w tej kwestii łączą się z problemami budżetowymi, administracyjnymi, organizacyjnymi, jak również cywilistycznymi. Praktyką wieloletnią było jednak traktowanie nie tylko gmin, ale i ich jednostek organizacyjnych jako potencjalnych podatników podatku VAT.
Czytaj dalej