JPK VAT dla wszystkich

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

W maju 2016 roku informowaliśmy o tym, że obowiązek informacyjny określany mianem JPK obejmie również mikroprzedsiebiorców: Jednolity Plik Kontrolny, czyli 193a o.p. również dla Mikro… Wówczas data 1 stycznia 2018 roku wydawała się bardzo odległa. Spółki informatyczne nie dają jednak mikroprzedsiębiorcom zapomnieć o wspomnianej dacie. JPK VAT dla mikro stanie się obowiązkiem.

Czytaj dalej

“Nowy” art. 54a ustawy o finansach publicznych

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Działania ugodowe, w tym zaniechanie dochodzenia należności lub modyfikacji zobowiązań umownych w sektorze finansów publicznych należą do najbardziej problematycznych obszarów dyscypliny finansów publicznych. Chodzi o nie do końca uzasadnione przeciwstawianie zasady legalizmu zasadzie gospodarności – na korzyść tej pierwszej. Nie wnikając w szczegóły takiego podejścia, skutkującego częstokroć podejmowaniem przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych działań oderwanych od wymogów zdrowego rozsądku, warto zwrócić uwagę na nowelizację ustawy o finansach publicznych. Dokonywana “przy okazji” wejścia w życie (z dniem 1 czerwca 2017 roku) ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności zmiana może mieć duże znaczenie dla gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych. Czytaj dalej

“Czasowy” brak audytora wewnętrznego jednak karalny…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

W ramach sporów skarbowych podnosiliśmy temat trudności w zatrudnieniu audytora wewnętrznego oraz wątpliwe konsekwencje takiego stanu w ramach dyscypliny finansów publicznych. Podkreśliliśmy między innymi, że: wątpliwości budzi specyficznie sformułowany art. 18a: Przepis ten nie jest najlepiej sformułowany. Oznacza bowiem, że ustawodawca przewiduje sankcje za zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego wskutek niezatrudnienia lub niezawarcia umowy (por. wpis: „Czasowy” brak audytora wewnętrznego w jednostce a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych). Zdarza się, że kierownicy jednostek zderzają się z problemem kadrowym, który może skutkować przypisaniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Sprawą ponowienie zajęła się Główna Komisja Orzekająca. Czytaj dalej

Przywracanie terminu a awaria komputera prawnika

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Prowadząc sprawy podatkowe, karne skarbowe, ale i administracyjne, cywilne czy dyscyplinarne często mierzymy się… z kalendarzem. 7 dni, 14 dni, 30 dni, miesiąc czy dwa miesiące są doskonale znanymi terminami każdemu pełnomocnikowi zawodowemu. Są to jednak terminy często faktycznie “krótsze”, co wynika albo z konieczności dokonania innych czynności (wgląd w akta postępowania w następstwie treści uzasadnienia), albo wręcz z otrzymania decyzji klienta po kilku lub kilkunastu dniach. W tych okolicznościach zdarza się dokonywanie czynności “na ostatnią chwilę”, nie tylko w ostatnim dniu terminu, co w ostatnich godzinach tego dnia. Instytucja procesowa przywracania terminu nie może być i nie jest po to, aby termin “przedłużać”. Może się jednak okazać, że warto o niej pamiętać, o czym przekonuje postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2017 roku, sygn. akt II PZ 27/16. Czytaj dalej

Fikcja prawna doręczenia, czyli awizo (uchwała SN)

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Dawno awizo nie wywołało takich emocji jak po niedawnej uchwale Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 roku. Z pozoru o awizowaniu, czyli doręczaniu przesyłek napisano wiele, orzecznictwo jest ukształtowane, a poglądy doktryny raczej spójne. W ramach sporów skarbowych nie podejmowaliśmy tej tematyki już od ponad 2 lat: Awizowanie, czyli o doręczeniachSprawa ważna, ale domniemanie doręczenia zastępczego i fikcji prawnej doręczenia wymaga weryfikacji, co do aktów staranności. Innymi słowy, Sąd Najwyższy zmierzył się z problemem nazwiska: Czy warunkiem uznania za skuteczne doręczenia zastępczego w trybie art. 139 § 1 k.p.c. jest wysłanie przesyłki sądowej na aktualne nazwisko adresata?

Czytaj dalej

VAT 2017: sektor budowlany, czyli załącznik nr 14

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Jedną z poważniejszym zmian w systemie podatku VAT, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2017 roku dotyczy sektora budowlanego. Wyznaczają ją następujące liczby: 41.00.30.0, 41.00.40.0, 42.11.20.0, 42.12.20.0, 42.13.20.0, 42.21.21.0, 42.21.22.0, 42.21.23.0, 42.21.24.0, 42.22.21.0, 42.22.22.0, 42.22.23.0, 42.91.20.0, 42.99.21.0, 42.99.22.0, 42.99.29.0, 43.11.10.0, 43.12.11.0… itd., itp., czyli kody grupowania statystycznego PKWiU. Innymi słowy, chodzi o większość robót budowlanych, robót ogólnobudowlanych, robót rozbiórkowych, robót przygotowawczych i szereg innych, które wiążą się z procesem budowlanym. Załącznik nr 14 ustawy o podatku od towarów i usług można określić mieniam budowlanego, stanowić on będzie zapewne lekturę najbliższych dni i tygodni służb finansowo – księgowych firm budowlanych.

Czytaj dalej

Krajowa Administracja Skarbowa – KAS 2017

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Z dniem 1 marca 2017 roku wchodzi w życie duża zmiana organizacyjna, która ma szczególne znaczenie dla sporów skarbowych. Mowa o Krajowej Administracji Skarbowej, a więc ustawie z dnia 16 listopada 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. poz. 1948. Całość zmian ma zostać wprowadzona do 1 stycznia 2018 roku. Z tym bowiem dniem wejdą w życie regulacje dotyczące Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej. Sygnalizowana zmiana organizacyjna jest trudna, wymagająca uporządkowania i skoordynowania konsolidacji odmiennych struktur organizacyjnych. Pociąga jednak za sobą również szereg zmian towarzyszących, pośrednio tylko powiązanych z KAS. Podkreślając znaczenie dla sporów skarbowych KAS wystarczy uwypuklić, że utracą moc obowiązującą następujące ustawy: o kontroli skarbowej, o urzędach i izbach skarbowych, o Służbie Celnej oraz o administracji podatkowej. Czytaj dalej

Wykop pod sieć gazową z podsypką – dziełem, czyli sporów z ZUS ciąg dalszy…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Trudno ukryć zainteresowanie lekturą uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2016 roku. Chodzi bowiem o umowę o dzieło, stosunek zobowiązaniowy, który był i jest na celowniku ZUS. Sprawę podlegania i niepodlegania składom na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawarcia i wykonywania umów o dzieło albo tzw. umów o dzieło analizowaliśmy wielokrotnie. Punkt ciężkości dotyczył jednak systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego. Innymi słowy, Sąd Najwyższy – nie bez wątpliwości – przychylał się do stanowiska, że przeprowadzona lekcja lub wygłoszony wykład nie są dziełem (twórczym). W tych okolicznościach wspomniane “dzieła” wiązały się i wiążą z podleganiem obowiązkom z zakresu ubezpieczeń społecznych. Okazuje się jednak, że umowa o wykop pod sieć gazową z podsypką może być uznana za umowę o dzieło… Czytaj dalej

Art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, czyli tzw. kwota wolna w 2017 roku

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Podatki i prawo podatkowe budzą duże zainteresowanie społeczne, co powiązane jest w oczywisty sposób z obciążeniami publicznoprawnymi. W teorii opodatkowania dawno jednak dostrzeżono, że niektóre konstrukcje podatkowe cieszą się większym zainteresowaniem, a inne mniejszym lub znikomym. “Znieczulenie podatkowe” charakteryzuje konstrukcje podatków pośrednich, w tym przede wszystkim podatku VAT. Cenotwórczy podatek VAT, mający ogromne znaczenie dla budżetów gospodarstw domowych jest “obok” dyskusji medialnej, a podatek bezpośredni PIT, w tym element konstrukcji tego podatku – tzw. kwota wolna budzą szczególne zainteresowanie, w tym emocje, które wymykają się spod prostej analizy finansowo – prawnej. Warto jednak nawiązać do wpisu z dnia 30 października 2015 roku, aby przedstawić nowelizację art. 27 ust. 1 ustawy o PIT (PIT – “kwota wolna” w Trybunale Konstytucyjnym). Czytaj dalej

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2016 roku a prawo do świadczeń

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Dość prowokacyjnie brzmi zestawienie uchwały Sądu Najwyższego (sygn. akt III UZP 8/16) oraz prawa do świadczeń. Ani bowiem stanowisko sądu nie stanowi źródła prawa, ani prawo do świadczeń nie może być wykładane w powiązaniu z brzmieniem uchwały Sądu Najwyższego. Rzecz jednak w tym, iż uchwała z dnia 9 czerwca 2016 roku może mieć kolosalne znaczenie dla uprawnionych do świadczeń… Czytaj dalej

Refundacja wydatku, czyli problem “przejściowej ewidencji VAT”

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Refundacja wydatku w VAT stanowi bardzo doniosły praktycznie, a zarazem trudny księgowo problem. Mowa o częstych sytuacjach ponoszenia przez świadczącego usługę lub dokonującego dostawy towaru wydatku, który jest następnie zwracany przez odbiorcę usługi lub towaru. Instytucja refundacji wydatku znana jest ustawie o VAT, ale często myli się ją z refakturą. Nie bez znaczenia jest również przeświadczenie, że “doliczenie” VAT do takiego wydatku jest “neutralne”. Zasada “lepiej doliczyć” jest jednak sprzeczna istotą podstawy opodatkowania w VAT.

Czytaj dalej

Spór z ZUS o składki, czyli w “poszukiwaniu” w.p.s.

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

O sporach ZUS ze stronami umów o dzieło napisano już sporo. Temat ten podnosiliśmy również w ramach sporów skarbowych wielokrotnie. Warto przypomnieć wpisy dotyczące umowy o dzieło oraz sporu środowiska akademickiego z ZUS (Wykładowcy i sędziowie kontra ZUSUniwersytety kontra ZUS – ciąg dalszy…). Jakkolwiek istota sporu, w tym aspekty prawne wydaje się nie budzić wątpliwości, to jednak okazuje się, że okres względnego spokoju zakłóciła uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2016 roku, sygn. akt III UZP 2/16. Czytaj dalej

Jednolity podatek, czyli PIT, ZUS, NFZ łącznie

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

W mediach coraz więcej informacji dotyczy koncepcji podatku jednolitego. Jest to pojęcie względnie tylko nowe, ale przyznać trzeba, że zainteresowanie koncepcją jest aktualnie bardzo duże. Wbrew jednak obiegowym opiniom pomysł nie ma wyłącznie charakteru konstrukcyjnego, ale przede wszystkim budżetowy. PIT, ZUS czy NFZ, a ściślej opodatkowanie dochodów osobistych, obciążenie pracy czy składka zdrowotna to pojęcia związane z istniejącymi funduszami: uniwersalnym oraz celowymi. Czytaj dalej

Zamówienia publiczne 2016/2017: zamówienia in-house

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

W dniu 28 lipca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020). Jest to dość obszerna nowelizacja jednego z najważniejszych aktów prawnych sektora finansów publicznych, a przy tym odnosi się do wyjątkowo dyskusyjnego zagadnienia – tzw. zamówień in-house. Abstrahując bowiem od regulacji ustawowych przedmiotem debaty czyniono zawsze możliwość udzielania tworzonym przez instytucje zamawiające spółkom zamówień z pominięciem wymogów procedur otwartych prawa zamówień publicznych w kontekście zachowania zasad konkurencji, a nawet zachowania danego rynku dóbr. Czytaj dalej

“Kondygnacja o wysokości w świetle”, czyli podatek od nieruchomości i rura w garażu

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Dawno nie było takiego poruszenia w mediach dotyczącego podatku od nieruchomości. Wszystko za sprawą wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2016 roku, sygn. akt II FSK 1738/14, aczkolwiek obiektywnie należałoby uznać, że istota problemu została wyjaśniona w wyroku WSA w Warszawie z dnia 7 lutego 2014 roku, sygn. akt III SA/Wa 1894/13. W wyroku NSA oddalono skargę kasacyjną SKO od wyroku WSA w Warszawie. Medialny spór o rurę w garażu w istocie dotyczy wykładni pojęcia “kondygnacji o wysokości w świetle”, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn. z 2016 roku, Dz. U. poz. 716. Czytaj dalej

Czas na RIO, czyli… o planach zmian w regionalnych izbach obrachunkowych

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

RIO kojarzy się z… finansami jednostek samorządu terytorialnego. Regionalne izby obrachunkowe, działając na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 561), są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej między innymi: jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych,  samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych oraz innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Innymi słowy, izby są organami nadzoru i kontroli finansów samorządowych podlegającymi z kolei nadzorowi (kryterium legalności) ministra właściwego do spraw administracji publicznej (MSWiA). Zadania regionalnych izby obrachunkowych, z oczywistych względów, krzyżują się z zagadnieniami naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a więc celowe wydaje się zwrócenie uwagi na projekt ustawy nowelizującej ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych, o których pojawiają się zdawkowe informacje w mediach. Czytaj dalej

1 stycznia 2017 roku – obligatoryjna centralizacja VAT

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego jest zagadnieniem tyleż aktualnym, co odkładanym w czasie. Problem dojrzewał i dojrzewa jednak do ostatecznego wyjaśnienia, w tym do przyjęcia rozwiązań ustawowych. Przypomnijmy, że zaczęło się w czerwcu 2013 roku uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego (Gmina i jednostki organizacyjne gminy a status podatnika VAT), potem był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-276/14 – jednostka budżetowa a podatnik VAT), a następnie oczekiwanie na rozwiązanie ustawowe (pisaliśmy o tym: Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – projekt ustawy). Na początku lipca 2016 rząd przyjął – z drobnymi zmianami – projekt ustawy z dnia 23 czerwca 2016 roku. Można przypuszczać, że z dniem 1 stycznia 2017 roku centralizacja VAT będzie objęta obowiązkiem ustawowym, ale do dnia 31 grudnia 2016 roku można, a czasami nawet warto przeprowadzić ją w sposób dobrowolny.

Czytaj dalej

…29, …30 czerwca, …1 lipca – JPK (Interpretacja ogólna Ministra Finansów)

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Nie tak dawno pisaliśmy o obowiązku JPK, w tym o przepisach nowelizujących przepisy, które nie zdążyły wejść w życie; wspominaliśmy o tym, że tzw. obowiązek informacyjny z art. 82 ust. 1b ordynacji podatkowej może wywoływać wątpliwości oraz zagubienie w gąszczu przepisów – czyt. Jednolity Plik Kontrolny, czyli art. 193a również dla mikro… Minister Finansów zdążył dostrzec jeden z aspektów interpretacyjnych przepisów przejściowych i wydał w dniu 20 czerwca 2016 roku interpretację ogólną, sygn. akt PK4.8012.55.2016 mającą duże znaczenie przede wszystkim dla jednostek sektora finansów publicznych albo szerzej – dla podmiotów, którym nie przysługuje status przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Czytaj dalej

CIT/PIT: 15.000 PLN a KUP

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

W dniu 1 stycznia 2017 roku ma wejść w życie mała, ale bardzo ważna zmiana trzech ustaw: dwóch podatkowych i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Mowa o ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. poz. 780. Kluczem nowelizacji jest EUR na PLN. Innymi słowy, zmieniono limit transakcji bezgotówkowych w ten sposób, iż pozostawiono liczbę a zmieniono walutę.

Czytaj dalej

Pracodawca powiązany z pracownikiem, czyli art. 32 ustawy o VAT

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Karty do siłowni, pakiety zniżek, “tańsze” towary i inne świadczenia, a więc tzw. bonusy dla pracownika. Są to dodatkowe korzyści związane ze stosunkiem pracy, które łącznie wpływają na warunki wynagrodzenia. Zachęty pracownicze, bo o nich mowa, ponownie stały się przedmiotem analiz podatkowych i doniesień medialnych. Tym razem jednak spór nie dotyczy prawidłowej kwalifikacji, lecz wpływu powiązania pracowniczego na podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług. Innymi słowy, chodzi o wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dokonywanych przez pracodawcę dostaw towarów lub świadczonych usług na rzecz pracownika w sytuacji, gdy wynagrodzenie z tego tytułu odbiega od cen rynkowych.

Czytaj dalej