Budowlą w podatnika, czyli o podatku od nieruchomości

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

W tym miesiącu Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. W art. 1 pkt 1 lit. a wspomnianej nowelizacji wprowadzono nową definicję obiektu budowlanego, przez który będzie się rozumieć: budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Przypomnijmy przy tym, że zgodnie z art. 1a pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budowla rozumiana jest jako obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.  Czytaj dalej

„Niewiedza” kierownika jednostki sektora finansów publicznych

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

W ramach postępowania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych często pojawia się problem wiedzy kierownika jednostki sektora finansów publicznych (a właściwie braku wiedzy). Nie chodzi przy tym o wiedzę merytoryczną związaną ze statutową działalnością jednostki, lecz o wiedzę dotycząca finansów. Skąd rozróżnienie… Otóż, kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych najczęściej jest osoba, która doskonale orientuje się w „sferze operacyjnej” jednostki. Funkcję kierowniczą wykonuje często najstarszy stażem pracownik, najbardziej doświadczony, utytułowany, najwyższy stopniem. Dzieje się tak w służbie zdrowia, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, a nawet w służbach mundurowych.

Czytaj dalej

Awizowanie, czyli o doręczeniach

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Jedną z podstawowych czynności w każdym postępowaniu jest doręczenie. Doręcza się wezwania, zawiadomienia, orzeczenia, pisma procesowe. Idealną sytuacją jest tzw. doręczenie właściwe (bezpośrednie), a więc potocznie zwanym doręczeniem do rąk własnych. W aktach sprawy umieszcza się tzw. zwrotkę o osobistym odebraniu przez zainteresowanego przesyłki, a co za tym idzie, jeżeli od daty doręczenia biegną terminy procesowe, wówczas oczekuje się tzw. reakcji zainteresowanego (stawiennictwa, wniosków, środków zaskarżenia) obliczając terminy upływu dokonania takich czynności. Nie zawsze jednak zainteresowany może lub chce odebrać przesyłkę. Wówczas zastosowanie znajduje (obok doręczenia zastępczego) tzw. fikcja prawna doręczenia, określana często jako „doręczenie poprzez awizo”. W ramach sporów o podatki, o naruszenie dyscypliny finansów publicznych czy też sporów karnych skarbowych występują różnice w sposobie „doręczenia poprzez awizo”. Czytaj dalej

Przedawnienie karalności naruszenia dyscypliny finansów publicznych a orzeczenie sądu administracyjnego

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Przepisy typu represyjnego, a do takich należy zaliczyć ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przewidują instytucję przedawnienia karalności. Po upływie określonego w ustawie czasu przyjmuje się, że sprawca nie może być za popełnienie czynu ukarany.
Czytaj dalej

Zamieszanie z kasami fiskalnymi (par. 4 rozporządzenia)

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Przełom starego i nowego roku tradycyjne wiąże się z problemem kas fiskalnych. Media donoszą, że teraz to już wszyscy; że bez wyjątku; że nie będzie „równiejszych”, itp. Tradycyjne dodaje się, że jest to również ograniczenie szarej strefy. Wydaje się, że w takich sytuacjach zawsze warto jednak sięgnąć do źródeł, czyli w tym przypadku rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT.
Czytaj dalej

Budżet 2015 – założenie: zwiększenie ściągalności podatków

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Kończąc przedświąteczny tydzień warto podkreślić, że w dniu 17 grudnia 2014 roku odbyło się głosowanie nad przyjęciem ustawy budżetowej na 2015 rok. Z ekonomicznego punktu widzenia ważne są nie tylko podstawowe dane dotyczące budżetu państwa: wydatki (ok. 297 mld zł), dochody (ok. 343 mld zł) oraz deficyt (ok. 46 mld zł), lecz uzasadnienie dotyczące prognozowanych danych makroekonomicznych.
Czytaj dalej

Asystent podatnika – ułatwienie dla podatników czy nowe etaty w sektorze finansów publicznych

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Zajmując się finansami i prawem finansowym nie sposób przejść obojętnie wobec dyskutowanego w mediach nowego pomysłu pn. asystent podatnika. Na wstępie należy podkreślić, że pomysł jest bardzo ciekawy, wręcz „na czasie”. Wspomniany asystent podatnika miałby bardzo szerokie kompetencje. Przede wszystkim miałby pomagać i doradzać. Pomijając sprawę pomagania, przez co rozumiem wyjaśnienia techniczne, w tym wskazanie właściwego numeru pokoju w urzędzie, poinformowanie o systemie podatkowym w ogólności, o terminach, o numerach i symbolach druków, szczególnie interesujące jest doradzanie.
Czytaj dalej

Zasada trwałości projektu – ważny element planowania inwestycji dofinansowywanych ze środków unijnych

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 wiąże się nie tylko z „nowymi” procedurami pozyskiwania środków unijnych, lecz również ze „starym” problemem zachowania trwałości projektu. Przypomnijmy, że chodzi o częstokroć niezauważalny przy planowaniu inwestycji problem utrzymania zrealizowanego przedsięwzięcia. Innymi słowy, o ile etapy planistyczne, jak również wykonawcze mamy opracowane, o tyle „brakuje” często refleksji nad zagwarantowaniem trwałości takiej inwestycji, która z jednej strony ma służyć wykonywaniu zadania publicznego, a z drugiej strony wymaga środków na utrzymanie. Pozyskanie dofinansowania nie może być zatem wyłącznym celem działania, lecz jedynie etapem wykonywania lub wykonania zadania publicznego przy pomocy środków unijnych.
Czytaj dalej

Istota sporu skarbowego, czyli o co właściwie chodzi…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Wiele się mówi na temat skomplikowanych przepisów prawa finansowego. Źródłem powinności są nie tylko akty prawne, ale i wytyczne, okólniki, zarządzenia wewnętrzne. Okopujemy się wyrokami sądów administracyjnych, uchwałami regionalnych izb obrachunkowych, orzeczeniami Głównej Komisji Orzekającej, interpretacjami przepisów prawa podatkowego, ale i komentarzami oraz publikacjami eksperckimi. Obok wątpliwości, co do poprawności działania pojawia się ryzyko odpowiedzialności – za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, pracowniczej, cywilnej, porządkowej, ale i politycznej, jak również karnej skarbowej.
Czytaj dalej

Rezerwa ogólna – limit bezwzględny czy względny…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Jednym z instrumentów elastycznej polityki budżetowej są rezerwy. Najczęściej dokonujemy ich podziału na tzw. ogólne i celowe. Podział wiąże się z brakiem lub uściśleniem, na co środki mają być wykorzystane. Dodatkowo możliwe jest wyprowadzenie podziału rezerw na tzw. obligatoryjne oraz fakultatywne z uwagi na istnienie obowiązku ich utworzenia. Innymi słowy, łatwo zauważyć, że rezerwy są elementem strony wydatkowej budżetu.
Czytaj dalej

Czy pieniądze w Polsce mogą być znaczone? Charakter środków pieniężnych pochodzących z dotacji celowej

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Z ekonomicznego punktu widzenia pytanie postawione na wstępie wydaje się być absurdalnym. Identyfikacja banknotu lub bilonu, albo nawet monety występuje właściwie jedynie dla potrzeb kolekcjonerskich. W obrocie codziennym nie płacimy tym konkretnym banknotem, lecz jakimś banknotem. Wrzucając bilon do automatu, posługujemy się jakimś wytłoczonym środkiem , a nie tym konkretnie zindywidualizowanym. Oczywiście identyfikacja środków pieniężnych, poza wyżej wymienionym powodem, może mieć miejsce również z uwagi na określony sentyment, przesąd itp.
Czytaj dalej

„Czasowy” brak audytora wewnętrznego w jednostce a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że prowadzenie audytu wewnętrznego nie jest jedynie elementem szeroko rozumianej staranności kierownika jednostki, lecz obowiązkiem rangi ustawowej. W dziale VI ustawy o finansach publicznych dotyczącym audytu wewnętrznego przyjęto, jakie jednostki maja ów audyt wewnętrzny prowadzić (zorganizować). Nie ulega przy tym wątpliwości, że zorganizowanie audytu wewnętrznego jest wyłącznym obowiązkiem kierownika jednostki.
Czytaj dalej

Odpowiedzialność członka zarządu spółki Skarbu Państwa za zobowiązania podatkowej tej spółki

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Interesy fiskalne państwa zabezpieczone są nie tylko poprzez możliwość przeprowadzenia skutecznych czynności egzekucyjnych wobec podatników. W ordynacji podatkowej przewidziano wcale szeroki katalog osób trzecich odpowiadających za zobowiązania podatkowe, które bezpośrednio na nich nie ciążą.
Czytaj dalej

Gmina i jednostki organizacyjne gminy a status podatnika VAT

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Jednym z ciekawszych zagadnień podatku VAT jest podmiotowość podatkowa gminy oraz jej jednostek organizacyjnych. Wątpliwości w tej kwestii łączą się z problemami budżetowymi, administracyjnymi, organizacyjnymi, jak również cywilistycznymi. Praktyką wieloletnią było jednak traktowanie nie tylko gmin, ale i ich jednostek organizacyjnych jako potencjalnych podatników podatku VAT.
Czytaj dalej