Zaległości podatkowe i przestępstwa finansowe w spółce z o.o. a wspólnik mniejszościowy

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Często w sytuacji konfliktu okazuje się, że uprawnienia wspólnika mniejszościowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają charakter iluzoryczny. Jakkolwiek bowiem spółka z o.o. uważana jest za spółkę kapitałowo – osobową, to jednak o realnej pozycji decyduje kapitał (liczba udziałów, którymi on dysponuje). Dla przykładu – wspólnik ma prawo do udziału w zysku tylko wtedy, gdy został on przeznaczony do podziału uchwałą wspólników podjętą odpowiednią większością głosów. To wspólnicy większościowi decydują zatem, czy dywidenda zostanie wypłacona. Powszechnym scenariuszem w skonfliktowanej spółce z o.o. jest coroczne przeznaczanie wypracowanego przez spółkę zysku na dalszy rozwój spółki. W konsekwencji żaden ze wspólników nie może skorzystać z dywidendy. Korzyści finansowe trafiają wówczas do udziałowców większościowych, którzy zapewnili sobie miejsce w zarządzie i pobierają z tego tytułu wynagrodzenie lub w inny sposób transferują do siebie środki spółki. Mniejszościowy pakiet udziałów nie pozwala natomiast na uzyskanie realnego wpływu na politykę dywidendową spółki. Rozmowy i negocjacje nie przynoszą rezultatu, a pozyskana wiedza o prowadzeniu spraw spółki, w tym o zaległościach podatkowych a nawet wszczętych postępowaniach karnych skarbowych może stawiać pod znakiem zapytania realną wartość posiadanych udziałów. Wówczas dalsze funkcjonowanie w spółce może stracić sens dla wspólnika mniejszościowego. Pojawia się podstawowe pytanie: co dalej?

Czytaj dalej

Kompendium wiedzy o spółkach komandytowych

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o podatki

W ostatnich latach w Polsce możemy zauważyć znaczący wzrost liczby spółek komandytowych. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego 31 grudnia 2017 roku było w Polsce zarejestrowanych aż 30 654 spółek komandytowych. 10 lat wcześniej liczba ta wynosiła zaledwie 2 632. Najbardziej dynamiczny przyrost przypada na rok 2015 – odnotowano wówczas wzrost aż o 30,3%. W tym samym okresie liczba spółek z o.o. wzrosła jedynie o 10,8%. Zwiększająca się liczba osób wybierających tę formę prowadzenia biznesu dowodzi wysokiej atrakcyjności spółek komandytowych. Chcesz dowiedzieć się więcej ?

Czytaj dalej

Ceny transferowe 2018 – grupowanie transakcji jednego rodzaju

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Podatnicy, którzy ustalili, że osiągnięte przez nich przychody lub poniesione koszty rachunkowe przekraczają w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 mln euro, a ponadto dokonują z podmiotami powiązanymi transakcji lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu. O ile pierwszy warunek (limit rachunkowy) nie budzi zastrzeżeń, to odpowiednie grupowanie transakcji lub innych zdarzeń w celu porównania z limitem jeszcze do niedawna powodowało wiele niejasności.

Czytaj dalej

Ceny transferowe 2018 – Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Ustawodawca wprowadzając art. 9a ust. 7 do ustawy o CIT oraz analogiczny art. 25a ust. 7 ustawy o PIT nałożył kolejny obowiązek na podmioty powiązane, o których pisaliśmy w ostatnim artykule Ceny transferowe 2018 – powiązany, powiązani, powiązane…. W związku z nowymi regulacjami powstała dla nich konieczność złożenia oświadczenia przed organem podatkowym o posiadaniu dokumentacji cen transferowych.Dotychczas podatnicy informowali organy podatkowe o przeprowadzeniu transakcji z podmiotami powiązanym w ramach deklaracji podatkowej. Nowe obowiązki, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. będą miały realne odzwierciedlenie dopiero w nadchodzącym czasie, dlatego warto być na nie przygotowanym.

Czytaj dalej

Ceny transferowe 2018 – powiązany, powiązani, powiązane…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

W ostatnim wpisie Ceny transferowe 2018, czyli dokumentowanie tzw. rynkowości transakcji z podmiotem powiązanym wspominaliśmy o obowiązku wykazywania rynkowości transakcji lub innych zdarzeń między podmiotami powiązanymi. Kluczowe z punktu widzenia identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego pozostaje oczywiście wyjaśnienie pojęć: “podmioty powiązane”, “podmiot powiązany” czy wprost – “powiązanie”. Uznanie podmiotu za powiązany jest wstępem do dalszej analizy wspominanego obowiązku dokumentacyjnego, w tym progów wartościowych transakcji i limitów rachunkowych, o których szerzej na portalu powiazane.pl w artykule Progi rachunkowe w dokumentacji cen transferowych.

Czytaj dalej

Ceny transferowe 2018, czyli dokumentowanie tzw. rynkowości transakcji z podmiotem powiązanym

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Pojęcie cen transferowych znane jest przede wszystkim z przepisów tzw. międzynarodowego prawa podatkowego. O powiązanych przedsiębiorstwach, w tym o korektach wspomina art. 9 MK OECD. Na początku 2018 roku warto jednak przypomnieć dużą wagę tego zagadnienia dla podatników krajowych (PIT i CIT), powiązanych nie tylko z przedsiębiorcami zagranicznymi, lecz również występujących i rozliczających się w ramach powiązań krajowych. Organy podatkowe coraz wnikliwiej analizują transakcje wewnątrzgrupowe. Mogą one bowiem stanowić sposób na “przerzucanie” przysporzeń majątkowych i kosztów ich uzyskania celem ogólnej (“w grupie”) redukcji zobowiązań publicznoprawnych. Nowe regulacje w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych mają stanowić narzędzie informacyjne, ale i kontrolne dla organów podatkowych.

Czytaj dalej

JPK VAT dla wszystkich

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

W maju 2016 roku informowaliśmy o tym, że obowiązek informacyjny określany mianem JPK obejmie również mikroprzedsiebiorców: Jednolity Plik Kontrolny, czyli 193a o.p. również dla Mikro… Wówczas data 1 stycznia 2018 roku wydawała się bardzo odległa. Spółki informatyczne nie dają jednak mikroprzedsiębiorcom zapomnieć o wspomnianej dacie. JPK VAT dla mikro stanie się obowiązkiem.

Czytaj dalej

Chwalimy się sprawozdaniem, czyli o art. 80b k.k.s. i art. 79 pkt 4 u.o.r.

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

O aspektach karnych obowiązku przekazania sprawozdania finansowego do organu podatkowego wspominaliśmy w 2015 roku: Przekazanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego oraz Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego na stronie doradzamy.toZmiana brzmienia art. 80b k.k.s. (nowelizacja z 21 czerwca 2017 roku) jest dobrym przyczynkiem do szerszego spojrzenia na aspekty karne i karne skarbowe zaniechania przekazania sprawozdania finansowego odpowiednim organom.

Czytaj dalej

Przywracanie terminu a awaria komputera prawnika

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Prowadząc sprawy podatkowe, karne skarbowe, ale i administracyjne, cywilne czy dyscyplinarne często mierzymy się… z kalendarzem. 7 dni, 14 dni, 30 dni, miesiąc czy dwa miesiące są doskonale znanymi terminami każdemu pełnomocnikowi zawodowemu. Są to jednak terminy często faktycznie “krótsze”, co wynika albo z konieczności dokonania innych czynności (wgląd w akta postępowania w następstwie treści uzasadnienia), albo wręcz z otrzymania decyzji klienta po kilku lub kilkunastu dniach. W tych okolicznościach zdarza się dokonywanie czynności “na ostatnią chwilę”, nie tylko w ostatnim dniu terminu, co w ostatnich godzinach tego dnia. Instytucja procesowa przywracania terminu nie może być i nie jest po to, aby termin “przedłużać”. Może się jednak okazać, że warto o niej pamiętać, o czym przekonuje postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2017 roku, sygn. akt II PZ 27/16. Czytaj dalej

Fikcja prawna doręczenia, czyli awizo (uchwała SN)

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Dawno awizo nie wywołało takich emocji jak po niedawnej uchwale Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 roku. Z pozoru o awizowaniu, czyli doręczaniu przesyłek napisano wiele, orzecznictwo jest ukształtowane, a poglądy doktryny raczej spójne. W ramach sporów skarbowych nie podejmowaliśmy tej tematyki już od ponad 2 lat: Awizowanie, czyli o doręczeniachSprawa ważna, ale domniemanie doręczenia zastępczego i fikcji prawnej doręczenia wymaga weryfikacji, co do aktów staranności. Innymi słowy, Sąd Najwyższy zmierzył się z problemem nazwiska: Czy warunkiem uznania za skuteczne doręczenia zastępczego w trybie art. 139 § 1 k.p.c. jest wysłanie przesyłki sądowej na aktualne nazwisko adresata?

Czytaj dalej

III UK 53/16 – ZUS znowu górą…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o podatki

Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2017 roku Sąd Najwyższy przyznał rację ZUS w sporze z osobą prowadząca aktywność w zakresie “wspierania twórczości artystycznej”. Jest to dość dziwne sformułowanie zakresu przedmiotowego działalności, ale podkreślić należy, że chodziło w istocie o współudział w wykonaniu koncertu wraz z zespołem. Wykonujący dzieło (zlecenie) współtworzył koncert z orkiestrą, uczestniczył w próbach i miał otrzymać honorarium z tego tytułu. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie spór z ZUS, czy taka aktywność może być przedmiotem umowy o dzieło. Czytaj dalej

Klauzula in dubio pro tributario w Międzyzdrojach

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Ubiegające dni stały pod znakiem ciekawego orzeczenia NSA z dnia 10 stycznia 2017 roku, sygn. akt II FSK 3729/14. Chodzi o klauzulę in dubio pro tributario lub wprost zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Jest to fundamentalna zasada systemu podatkowego, potwierdzona (nie mylić z wprowadzeniem) w art. 2a ordynacji podatkowej: Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Rzecz w tym, iż rozstrzygnięcie wątpliwości, czy gastronomia w Międzyzdrojach jest sprzedażą w rozumieniu opłaty targowej “jaskółki nie czyni”. Praktyka organów podatkowych zdaje się potwierdzać, że wątpliwości w systemie podatkowym nie ma, a nawet jak są – to da się je usunąć…

Czytaj dalej

W oczekiwaniu na orzeczenie K 31/14 – “przedawnienie podatkowe”

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Sprawa wypaczenia instytucji przedawnienia podatkowego była przedmiotem zainteresowania sporów skarbowych. Pisaliśmy o tym zagadnieniu nie tylko we wpisie z dnia 30 grudnia 2016 roku: Koszmar “wieczystego” zobowiązania podatkowego, czyli o przedawnieniulecz między innymi również we wpisach z dnia 17 lutego 2016 roku: Rygorystyczny rygor natychmiastowej wykonalności, czyli “przepis 3 miesiące” oraz z dnia 8 grudnia 2014 roku: 10 lata absurdu, czyli debata o przedawnieniu podatkowymW dniu 10 stycznia 2017 roku Trybunał Konstytucyjny otworzył rozprawę na nowo w sprawie pod sygn. K 31/14, która dotyczy nadużywania art. 70 par. 6 pkt 1 o.p.

Czytaj dalej

VAT 2017: sektor budowlany, czyli załącznik nr 14

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Jedną z poważniejszym zmian w systemie podatku VAT, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2017 roku dotyczy sektora budowlanego. Wyznaczają ją następujące liczby: 41.00.30.0, 41.00.40.0, 42.11.20.0, 42.12.20.0, 42.13.20.0, 42.21.21.0, 42.21.22.0, 42.21.23.0, 42.21.24.0, 42.22.21.0, 42.22.22.0, 42.22.23.0, 42.91.20.0, 42.99.21.0, 42.99.22.0, 42.99.29.0, 43.11.10.0, 43.12.11.0… itd., itp., czyli kody grupowania statystycznego PKWiU. Innymi słowy, chodzi o większość robót budowlanych, robót ogólnobudowlanych, robót rozbiórkowych, robót przygotowawczych i szereg innych, które wiążą się z procesem budowlanym. Załącznik nr 14 ustawy o podatku od towarów i usług można określić mieniam budowlanego, stanowić on będzie zapewne lekturę najbliższych dni i tygodni służb finansowo – księgowych firm budowlanych.

Czytaj dalej

Koszmar “wieczystego” zobowiązania podatkowego, czyli o przedawnieniu

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Przełom 31 grudnia / 1 stycznia nie kojarzy się wyłącznie z imprezami sylwestrowymi oraz witaniem Nowego Roku, lecz również z bardzo ważną instytucją przedawnienia zobowiązania podatkowego (pisaliśmy w 2014 roku o wadze tego zagadnienia we wpisie: 10 lat absurdu, czyli debata o przedawnieniu podatkowym). W 2016 r. temat ten poruszyli Specjaliści kancelarii PragmatIQ w artykule Czy fiskus może skutecznie wydłużać termin przedawnienia zobowiązania podatkowego? Warto podkreślić, że przedawnienie zobowiązania podatkowego stanowi jedną z form wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, o których wspomina art. 59 par. 1 o.p., przy czym nie są to przepisy “na korzyść” podatnika lub organu podatkowego. Rozumowanie w kategoriach istnienia korzyści stron zobowiązania podatkowego z instytucji przedawnienia uznać należy za wypaczające istotę dawności, stanowiącej o potrzebie nie tyle “puszczania w niepamięć” (co ma znaczenie raczej w sporach karnych skarbowych), co zajmowania się, w tym kontrolowania bieżącego wykonywania i wykonania takich zobowiązań. Po upływie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowe przestaje istnieć, a nie stanowi coś na kształt cywilistycznej konstrukcji zobowiązania naturalnego.

Czytaj dalej

Spłata kredytu hipotecznego pod choinkę – wyrok NSA z dnia 30 listopada 2016 r.

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Idą Święta, a wraz z nimi czas prezentów… Prezenty i chwile radości związane z niespodzianką mają również swój wymiar fiskalny. Fiskus często utożsamia tego typu zdarzenia z wykonaniem umowy, o której mowa w art. 888 par. 1 k.c., czyli z darowizną. Innymi słowy, bezpłatne świadczenie na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku może mieć swoje konsekwencje fiskalne. Warto w tym kontekście odnieść się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2016 roku, sygn. akt II FSK 3560/14. NSA badał problem tzw. dochodów ze źródeł nieujawnionych w kontekście powołania się na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez rodziców i dziecko dla dziecka.

Czytaj dalej

Krajowa Administracja Skarbowa – KAS 2017

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Z dniem 1 marca 2017 roku wchodzi w życie duża zmiana organizacyjna, która ma szczególne znaczenie dla sporów skarbowych. Mowa o Krajowej Administracji Skarbowej, a więc ustawie z dnia 16 listopada 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. poz. 1948. Całość zmian ma zostać wprowadzona do 1 stycznia 2018 roku. Z tym bowiem dniem wejdą w życie regulacje dotyczące Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej. Sygnalizowana zmiana organizacyjna jest trudna, wymagająca uporządkowania i skoordynowania konsolidacji odmiennych struktur organizacyjnych. Pociąga jednak za sobą również szereg zmian towarzyszących, pośrednio tylko powiązanych z KAS. Podkreślając znaczenie dla sporów skarbowych KAS wystarczy uwypuklić, że utracą moc obowiązującą następujące ustawy: o kontroli skarbowej, o urzędach i izbach skarbowych, o Służbie Celnej oraz o administracji podatkowej. Czytaj dalej

Art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, czyli tzw. kwota wolna w 2017 roku

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Podatki i prawo podatkowe budzą duże zainteresowanie społeczne, co powiązane jest w oczywisty sposób z obciążeniami publicznoprawnymi. W teorii opodatkowania dawno jednak dostrzeżono, że niektóre konstrukcje podatkowe cieszą się większym zainteresowaniem, a inne mniejszym lub znikomym. “Znieczulenie podatkowe” charakteryzuje konstrukcje podatków pośrednich, w tym przede wszystkim podatku VAT. Cenotwórczy podatek VAT, mający ogromne znaczenie dla budżetów gospodarstw domowych jest “obok” dyskusji medialnej, a podatek bezpośredni PIT, w tym element konstrukcji tego podatku – tzw. kwota wolna budzą szczególne zainteresowanie, w tym emocje, które wymykają się spod prostej analizy finansowo – prawnej. Warto jednak nawiązać do wpisu z dnia 30 października 2015 roku, aby przedstawić nowelizację art. 27 ust. 1 ustawy o PIT (PIT – “kwota wolna” w Trybunale Konstytucyjnym). Czytaj dalej

Refundacja wydatku, czyli problem “przejściowej ewidencji VAT”

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Refundacja wydatku w VAT stanowi bardzo doniosły praktycznie, a zarazem trudny księgowo problem. Mowa o częstych sytuacjach ponoszenia przez świadczącego usługę lub dokonującego dostawy towaru wydatku, który jest następnie zwracany przez odbiorcę usługi lub towaru. Instytucja refundacji wydatku znana jest ustawie o VAT, ale często myli się ją z refakturą. Nie bez znaczenia jest również przeświadczenie, że “doliczenie” VAT do takiego wydatku jest “neutralne”. Zasada “lepiej doliczyć” jest jednak sprzeczna istotą podstawy opodatkowania w VAT.

Czytaj dalej

Umorzenie zobowiązań kredytowych a przychód, czyli orzeczenie NSA z dnia 26 października 2016 roku

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

W mediach zasygnalizowano ciekawy wyrok NSA z dnia 26 października 2016 roku, sygn. akt II FSK 2793/14. Orzeczenie to nie doczekało się jeszcze pogłębionego komentarza (brak pisemnego uzasadnienia), ale warto o nim pamiętać. Odnosi się ono bowiem do jednego z najtrudniejszych zagadnień styku restrukturyzacji zobowiązań kredytowych i zakresu przedmiotowego przychodu podatkowego. Wspomnianym orzeczeniem sąd administracyjny uchylił interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 sierpnia 2013 roku, znak: IPTPB2/415-314/13-4/TS. Czytaj dalej