Rygorystyczny rygor natychmiastowej wykonalności, czyli „przepis 3 miesiące”

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Obowiązkiem podatnika jest wykonanie decyzji ostatecznej. Przymiot ostateczności przysługuje, co oczywiste, decyzji, która nie podlega zaskarżeniu w normalnym trybie administracyjnym, a więc w praktyce decyzji organu odwoławczego. Potocznie przyjmuje się, że mowa o decyzjach „prawomocnych”. Wyjątkowo jednak decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 239b o.p.). Szczególną okolicznością zastosowania rygoru natychmiastowej wykonalności ustanawia art. 239b par. 1 pkt 4 o.p.: okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące. Wspomnianą podstawę rygoru stosuje się (art. 239b par. 2 o.p.), jeżeli organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. Do dnia 13 stycznia 2016 roku ukształtowała się linia orzecznicza, z której… Czytaj dalej

PIT: dochód studenta a rozliczenie osoby samotnie wychowującej

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Niewiele uwagi poświęca się starej i okrzepłej instytucji opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci podatkiem PIT. Aspekty prorodzinne w konstrukcji PIT dostrzegamy przede wszystkim we wspólnym opodatkowaniu małżonków lub tzw. uldze na dziecko. Ostatnie jednak temat stał się o tyle medialny, że w krótkim czasie zapadły fundamentalne dla takich rozliczeń orzeczenia NSA. Niestety orzeczenia te wprowadziły sporo zamieszania. Czytaj dalej

Pre-współczynnik, pre-proporcja, czyli sposób określenia proporcji. VAT 2016.

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

W dniu 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (por. ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. poz. 605). Dość istotną zmianą jest tzw. pre-współczynnik albo pre-proporcja, określane w ustawie mianem „sposobu określenia proporcji”. Punktem odniesienia należy uczynić prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Czytaj dalej

Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – projekt ustawy

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Mowa o projekcie ustawy wykonującej orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-276/14, czyli orzeczenie dotyczącego podatku VAT w gminach, a szerzej – problemu samodzielności jednostek budżetowych w ramach rozliczeń podatku od towarów i usług. Projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych (z dnia 14 stycznia 2016 roku) ledwie ujrzał światło dzienne, a już stał się podstawą medialnych dywagacji na temat konsekwencji centralizacji dotyczących zwrotu środków. Czytaj dalej

… na korzyść podatnika, czyli interpretacja ogólna Ministra Finansów

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika ma już swoją tradycję w systemie podatkowym i, co równie ciekawe, w dyskusji politycznej. Jakkolwiek sprawa nieco ucichła, to jednak Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 29 grudnia 2015 roku, słusznie, podjął się próby wyjaśnienia jej znaczenia dla systemu podatkowego. Chodzi oczywiście o wykładnię „nowego” art. 2a ordynacji podatkowej: Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Czytaj dalej

Założenia konstrukcyjne tzw. podatku od hipermarketów

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o podatki

Obok podatku od niektórych instytucji finansowych, o czym pisaliśmy ostatnio – nową, planowaną daninę publiczną stanowi tzw. podatek od hipermarketów. Podobnie jak w przypadku tzw. podatku bankowego, wspomniana nazwa jest myląca i na obecnym etapie upraszczająca. Opodatkowanie ma dotyczyć bowiem sprzedaży detalicznej albo inaczej rzecz ujmując – handlu detalicznego. Sprawa hipermarketów nabrała raczej innego znaczenia. Chodzi bowiem nie tyle o sklepy wielkopowierzchniowe, co o wysokość obrotów handlowców detalicznych. Innymi słowy, lepszym, bardziej adekwatnym określeniem jest albo podatek handlowy, albo podatek od handlu detalicznego. Czytaj dalej

Założenia konstrukcyjne tzw. podatku bankowego

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Wiele emocji towarzyszy zapowiadanym zmianom w polskim systemie podatkowym, a przyznać trzeba, że 2016 rok obejmować będzie przynajmniej dwie duże modyfikacje. Wprowadzenie bowiem do systemu podatkowego nowych danin publicznoprawnych jest bez wątpienia istotnym wydarzeniem systemowym. Warto zatem na chłodno, bez emocji politycznych, przyjrzeć się planowanym rozwiązaniom, przy czym na marginesie należy podkreślić, że tzw. podatek bankowy czy też tzw. podatek od transakcji finansowych nie jest polskim, rodzimym pomysłem. Od 2008 rok toczyła się i toczy dyskusja na temat opodatkowania sektora bankowego, co znalazło już odzwierciedlenie w rozwiązaniach innych krajów. W Polsce wspomnianą daninę nazwano podatkiem od niektórych instytucji finansowych. Czytaj dalej

MF: opcje walutowe a podstawowa działalność gospodarcza

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

W dniu 3 grudnia 2015 roku Minister Finansów wydał ogólną interpretację przepisów prawa podatkowego w sprawie opcji walutowych (FN.3.8201.1.2015). Problem, który został w treści interpretacji Ministra poruszony dotyczy wyjątkowo ważnej oraz drażliwiej sprawy zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. przedterminowego zamknięcia kontraktu opcyjnego, skutkującego koniecznością uiszczenia przez podatnika kwoty rozliczeniowej o dość znacznej wysokości. I o charakter wspomnianej kwoty toczyły się oraz toczą spory. Organy podatkowe odmawiały podatnikom uznania wspomnianych kwot rozliczeniowych za koszty podatkowe z uwagi na ich spekulacyjny charakter.

Czytaj dalej

2016: nowy art. 62b ordynacji podatkowej

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Praktyka gospodarcza od lat zmagała się z problemem uiszczenia podatku przez osobę trzecią. Zdania, co do możliwości wykonania zobowiązania publicznoprawnego przez podmiot inny niż podatnik były podzielone. Przeważał pogląd sprzeciwiający się takiej możliwości, ale nie brakowało głosów dopuszczających takie ułatwienie. Z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzi nowy art. 62b ordynacji podatkowej. Czytaj dalej

PCC 2016: nowelizacja ustawy samorządowej a PCC

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o podatki

Zasadniczo w dniu 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustawy, Dz. U. z 2015 r., poz. 1045. Jak łatwo zauważyć… dotyczy ona podatku od czynności cywilnoprawnych… Ściślej należałoby przyjąć, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych jest jedną z wielu „innych ustaw” nowelizowanych. Łatwo przeoczyć zmianę. Nowelizacja ma jednak duże znaczenie dla niektórych czynności podlegających opodatkowaniu PCC. Czytaj dalej

Interpretacja podatkowa – osiągnięcie systemowe czy kuriozum

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Z zaciekawieniem przyszło nam śledzić wymianę poglądów na temat interpretacji podatkowych, która miała i mieć miejsce zapewne będzie w mediach. Coraz głośniej podnosi się argumenty o bałaganie wywoływanym istnieniem interpretacji podatkowych. Czy jednak rzeczywiście interpretacje podatkowe są już niepotrzebnym balastem systemu podatkowego? Odpowiedź na wyżej postawione pytanie zawiera w sobie konieczność spojrzenia na problem z szerszej perspektywy niż interes fiskalny.  Czytaj dalej

Uniwersytety kontra ZUS – ciąg dalszy…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Nie tak dawno pisaliśmy o orzeczeniu Sądu Najwyższego, w którym przyjęto, że umowa z wykładowcą może być umową rezultatu: (Wykładowcy i sędziowie kontra ZUS. ZUS przegrywa spór przed Sądem Najwyższym). Minęło kilkanaście tygodni i doniesienia medialne wskazują na kolejny wyrok, tym razem po myśli ZUS. Uczelnia przegrała spór o istotę umowy z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Zdaniem ZUS są to umowy starannego działania, a więc takie, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Pisząc krótko: są „ozusowane”.

Czytaj dalej

PIT – „kwota wolna” w Trybunale Konstytucyjnym

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o podatki

Jedną z częściej przytaczanych instytucji prawa podatkowego ostatnich miesięcy, a ściślej – opodatkowania dochodów osobistych jest tzw. kwota wolna. W ujęciu teoretycznym tzw. kwota wolna od podatku PIT ma odnosić się do minimum egzystencji, a więc takiej wysokości przyporzeń majątkowych netto, których posiadanie jest niezbędne, aby w ogóle przeżyć. Oczywiście są poglądy odnoszące wspomnianą kwotę wolną do minimum socjalnego. Abstrahując od docelowej wysokości wspomnianej kwoty, a podczas kampanii wyborczych obietnice były różne w tym względzie, warto odnotować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 roku, sygn. akt K 21/14, który stwierdził zakresową niezgodność tzw. kwoty wolnej z Konstytucją. Jest to ważny wyrok, ponieważ niezależnie od koniunktury politycznej, wprowadza problem opodatkowania dochodów osobistych na bardzo niskim poziomie do rozważań konstytucyjnych, systemowych. Czytaj dalej

Założenia kierunkowe „nowej” ordynacji podatkowej

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Prace Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego budziły i budzą bardzo duże zainteresowanie praktyków oraz teoretyków podatków i prawa podatkowego. W mijającym tygodniu sporo na ten temat mówiono w mediach, przy czym do zakończenia całego procesu jest jeszcze bardzo daleka droga. Jesteśmy na etapie poprzedzającym proces legislacyjny. Dobrze jednak, że się o tym mówi. Zmiany mają być bowiem na lata… Czytaj dalej

Czekoladka a napój alkoholowy (i wyrób akcyzowy)…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Podatki i system podatkowy może i należą do skomplikowanych zagadnień ekonomiczno – prawnych, ale bez wątpienia nie pozwalają nawet na chwilę o sobie zapomnieć. Nie tak dawno pisaliśmy o problemie producenta lodów, a ujawnił się kolejny problem gastronomiczny. Ściślej: gastronomiczno – podatkowy… Tym razem poszło o cukierki z zawartością alkoholu. W mediach nawet zaczęto się zastanawiać i przeprowadzać doświadczenia, ile czekoladek z alkoholem należy zjeść, aby wprawić się w stan upojenia alkoholowego albo przynajmniej osiągnąć efekt jednego piwa… Pytanie, o co w tym wszystkim chodzi i co spór o czekoladkę z alkoholem ma wspólnego z podatkami? Czytaj dalej

C-276/14 – jednostka budżetowa a podatnik VAT

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Jeszcze nie tak dawno zastanawialiśmy się nad stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Gmina i jednostki organizacyjne Gminy a status podatnika VAT –  a od 29 września 2015 roku przewidywania stały się faktem. Trybunał w sprawie pod sygn. C-276/14 przyjął, że gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie. Ostatecznie dwudziestoletnia praktyka stosowania konstrukcji VAT w jednostkach samorządu terytorialnego odchodzi w zapomnienie. Czytaj dalej

Centralna baza faktur odpowiedzią na karuzele podatkowe?

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Sporo uwagi poświęca się ostatnio przestępstwom karuzelowym. Nie ulega wątpliwości, że jest to proceder coraz lepiej rozpoznany przez organy skarbowe, ale i coraz bardziej udoskonalany przez oszustów podatkowych. Wykorzystanie mechanizmu transakcji wewnętrzwspólnotowych odbywa się często przy wykorzystaniu podatników, którzy nie mają świadomości uczestnictwa w takiej strukturze. Co więcej, organy skarbowe mają problem z ustaleniem, czy dany podatnik to tzw. bufor, czy też aktywny uczestnik nielegalnego procederu. W tle rozważań i analiz pozostaje jednak przede wszystkim interes fiskalny. Czytaj dalej

Zatory płatnicze a CIT i PIT, czyli zmiany, zmiany, zmiany…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Mało kto pamięta ustawę z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Tytuł wspomnianego aktu prawnego trudno wprost powiązać z przepisami prawa podatkowego. A jednak właśnie na podstawie tej ustawy wprowadzono rozwiązania art. 15b ustawy o CIT oraz art 24d ustawy o PIT, które miały zapobiegać zatorom płatniczym. Cel był słuszny, założenia wykonawcze całkiem, całkiem, ale… Czytaj dalej

Czy lody to lody? Spór skarbowy o lody.

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o podatki

Nie sposób nie odnieść się do doniesień medialnych w sprawie sporu skarbowego producenta lodów, który swój bój ostatecznie wygrał. Jest to jednak wygrana przegrana, ponieważ – jak donoszą media – aktywność zawodowa (produkcyjna) podatnika została „zniszczona” przez urzędników. Podatnik wygrał spór dopiero przed sądem administracyjnym. O co poszło? O lody, a ściślej – o definicję lodów! Czytaj dalej