Jednym z częściej dyskutowanych problemów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych był i jest zakres podmiotowy naruszenia dyscypliny w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Chodzi o niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

Sprawozdawczość budżetowa jest bardzo istotnym elementem finansów publicznych. Obejmuje bowiem procesy nie tylko dotyczące gromadzenia środków publicznych, ich rozdysponowania, lecz także finansowania potrzeb pożyczkowych, zarządzania środkami publicznymi czy zaciągania zobowiązań. Niestety nie doczekała się ścisłych regulacji rangi ustawowej. Stąd prawidłowemu wykonaniu obowiązku z zakresu sprawozdawczości towarzyszy konieczność analizy rozporządzeń wykonawczych, w tym załączników.

Pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania. Czyny te bowiem w istotny sposób utrudniają lub uniemożliwiają szeroko rozumianą kontrolę nad procesami zachodzącymi w sektorze finansów publicznych.

W praktyce utrwalił się pogląd, że sprawozdawczość stanowi element rachunkowości, a ta z kolei stanowi część gospodarki finansowej jednostki, co jednak nie jest do końca spójne z linią orzeczniczą komisji orzekających. Innymi słowy, obowiązki z zakresu sprawozdawczości często są powierzane albo głównym księgowym, albo innym pracownikom działów finansowych. Warto jednak pamiętać o ważnych orzeczeniach WSA w Warszawie oraz GKO z 2010 roku, w którym uznano czynność skutecznego pod względem prawnym przekazania sprawozdania odbiorcy za czynność z zakresu reprezentacji jednostki. Idąc tym tokiem rozumowania należałoby przyjąć, że za czyny dotyczące sprawozdawczości budżetowej odpowiedzialność ponosi wyłącznie kierownik jednostki, bez prawa delegowania obowiązków z tego zakresu. Podsumowując za orzeczeniem GKO z 2014 roku: “za wykazywanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z ewidencją księgową odpowiedzialność ponosić może jedynie osoba reprezentująca jednostkę”.