Wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów a podatki…

… niby związek niewielki, a jednak ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów,  Dz. U. poz. 1595  nie stanowi aktu prawnego ważnego tylko dla składających pozwy, lecz również podatników. Przypomnijmy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ww. ustawa nakładająca między innymi obowiązek zamieszczenia w pozwie informacji o podjętych próbach mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu (art. 187 par. 1 pkt 3 k.p.c.). Z uwagi na to, że podatki wypełniają naszą rzeczywistość w każdym obszarze i tym razem ustawodawca uznał, że ustawa mediacyjna winna być zarazem ustawą nowelizującą przepisy podatkowe. Bez podatków się nie da.

W ustawach: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadzono zmiany dotyczące korekty przychodu będącej następstwem okoliczności innej niż błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka. Przyjęto zasadę korygowania przychodów w okresie rozliczeniowym wystawienia faktury korygującej lub innego dokumentu potwierdzającego przyczyny korekty. W przypadku, gdy “brakuje” przychodu wówczas korekta sprowadza się do zwiększenia kosztów podatkowych okresu rozliczeniowego. Analogiczne, “odwrócone” reguły postępowania przyjęto dla korekty kosztów.

Przewidziano również, co ciekawe, specjalne zasady postępowania w przypadku, gdy korekta następuje po likwidacji działalności, zmiany formy opodatkowania lub zasad ustalania dochodu (działy specjalne produkcji rolnej). W takim przypadku korekta ma objąć ostatni okres rozliczeniowy poprzedzający zdarzenie.

Zmiany dotyczące zasad korygowania będących następstwem okoliczności innych niż błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka uznać należy za ważne. Otwartym pozostaje jednak pytanie, czy dobrym rozwiązaniem jest, aby takie zmiany wprowadzać ustawą, której założenia i cele są jednak “pozapodatkowe”… aczkolwiek może i podatkowe, ponieważ wszystko sprowadza do podatków…